Thông Công Trong Ánh Sáng

Ngày 22, Tháng 1, Năm 2020

Đức Chúa Trời là vua của chiến trận. Ngài nhìn biết mọi việc và thấy trước những gì chúng ta phải đối đầu. Trong lĩnh vực thuộc linh Chúa đã ban cho chúng ta nhiều nguyên tắc tức là những mô hình và định luật thuộc linh.

Có một nguyên tắc cơ bản trong Sách I Giăng 1:5-10 mà chúng ta có thể suy gẫm. Ấy là sự thông công với Chúa trong ánh sáng. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta liên tục bước đi trong ánh sáng thì “bóng tối sẽ rời xa” chúng ta.

Đây là một định luật thuộc linh cơ bản. Vì sao? Vì bóng tối và sự sáng không thể tồn tại cùng một khoảnh khắc trong cùng một bầu khí quyển!

Đây là lý do vì sao lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể liên tục bước đi trong chiến thắng, NẾU chúng ta liên tục thông công với Chúa trong mối liên hệ hằng ngày. Trong mối liên hệ này, tâm trí chúng ta được đổi mới, được gội rữa trong tình yêu và lẽ thật của lời Chúa bao gồm lời trong văn tự cũng như lời Rhema được khải tỏ trong Thánh Linh.

Tuy thế, chúng ta là những con người bất toàn và có lúc trong sự yếu đuối của xác thịt hoặc những cánh cửa tăm tối đã từng hé mở trong quá khứ khiến chúng ta đứng trong vị trí “thỏa hiệp” với kẻ thù linh hồn mình. Đây là những rào cản khiến chúng ta không thể bước đi trong chiến thắng. Vì thế, Chúa sẽ luôn liên tục mời gọi chúng ta ăn năn để trở về trong mối giao ước mật thiết với Ngài. Chúa đang sẵn lòng chờ đợi để giải phóng chúng ta ra khỏi những xiềng xích trói buộc đang khống chế con dân Chúa!

Bóng tối thật ra không có quyền hành gì trên chúng ta, khi chúng ta liên tục thông công trong ánh sáng của Mặt Chúa! Đây là sự đắc thắng trung thực của con dân Chúa. Nó không ở trong quy củ và giáo điều. Nó không ở trong “sự ép mình, ép xác” để làm việc lành. Nó không ở trong sự bận rộn của mục vụ. Điều tiên quyết và then chốt cho sự chiến thắng của chúng ta khởi đầu trong mối liên hệ hằng ngày giữa chúng ta với Chúa, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời Của sự yêu thương. Chỉ có thế!!!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-22-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nầy là lời truyền-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa-dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” – I Giăng‬ ‭1:5-10‬ ‭VB1925‬‬

Phá Vỡ các Chu Kỳ Tối Tăm

Ngày 12, Tháng 1, Năm 2020

Sự dâng hiến hoặc ban cho sẽ phá vỡ những chu kỳ tối tăm trong cuộc đời của chúng ta.

Đây là một mô hình Đức Chúa Trời đã áp dụng để thực hiện chương trình cứu chuộc con người. Ngài đã bẻ khoá ngục tù, phá vỡ một chu kỳ tội lỗi mà loài người đã bị vướng mắc!

Đức Chúa Trời làm điều này bằng cách Ngài đã mở lòng và ban cho chúng ta Con Độc Sanh, tức là Đấng Christ và qua sự hy sinh của Con Ngài trên Thập Tự Giá, chúng ta được làm hoà lại với Đấng Tạo Hoá.

“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.”
– Giăng‬ ‭3:16‬ ‭VB1925‬‬

Hãy mở lòng mình để khai phóng, để cho ra. Sự ban cho hoặc sự cho ra không những trong lĩnh vực tài nguyên, tiền bạc, nhưng nó có thể được biểu hiện trong nhiều hình thức khác biệt.

Sự ban cho chính là bông trái của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của người được chuộc. Sự ban cho xuất nguồn từ tình yêu thương, tức là sự mở rộng lòng mình. Nó có thể được bày tỏ qua những lời khích lệ để khai phóng con dân Chúa.

Khi tiên tri Ê-li truyền phán với người đàn bà goá trong I Các Vua 17:12-16 để làm một việc thật khó ai có thể làm được. Người đàn bà này, đã vâng lời ông và Chúa đã cung ứng cho bà qua khỏi cơn hạn hán trong xứ.

“Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.” – I Các Vua‬ ‭17:12-16‬ ‭VB1925‬‬

Nguyện xin Chúa khai phóng để lòng chúng ta mở rộng. Lòng ban cho là một yêu tố tiên quyết để đột phá sự bế tắc. Khi chúng ta thuận phục Chúa, chúng ta sẽ trở nên những công cụ bén nhạy để phá vỡ các chu kỳ tối tăm.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-1-2020
www.luathiengvn.com

Một Nguồn Đau Thương

Ngày 10, Tháng 1, Năm 2020

Khóc ta, ta khóc một dòng sông
Dòng sông, tang tóc đau thương lòng
Khóc vì chính nghĩa vì dân
Khóc cho, khóc mãi một nguồn đau thương

Về đâu, về chốn xa xôi ấy
Dòng đời, tang tóc cũng vì ai
Đất, lòng, mong, nhớ, thương yêu
Khóc cho, đất nước, dân tình Đồng Tâm!

Không đủ lời để viết tiếp…

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-1-2020
www.luathiengvn.com

Sự Liên Kết Siêu Nhiên

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2020

Khi chúng ta chấp nhận hoặc đồng ý về một đường lối, về một mặc Khải nào đó, khi những lời chia sẻ của ai đó làm êm tai chúng ta, ấy là lúc chúng ta có đồng một tầm nhìn, hoặc đồng một tâm tình với họ.

Nếu chúng ta có sự phản kháng hoặc không đồng ý với những đường lối hoặc sự suy nghĩ nào đó, thì hẳn nhiên chúng ta không thể đồng đi với họ được.

Sự thông đồng cũng vậy. Thông đồng tức là sự hiệp một, đồng một quan điểm, cùng một chí hướng, tức là một sự liên kết trong tư duy và quan điểm.

Rất dễ hiểu, có lắm lúc những mối liên hệ chặt chẽ trong quá khứ sẽ tự nhiên trở nên sao lãng, không vì một sự xung đột cụ thể nào đó, nhưng khi hai người không đồng một chí hướng, không đồng một tâm tình, thì sự ngăn cách ấy là một điều tự nhiên, một diễn tiến thông thường giữa các mối liên hệ.

Chúng ta không cần phải bôn ba để liên kết vì sự liên kết trong tâm linh sẽ là một việc siêu nhiên không do sự dàn xếp của con người. Khi chúng ta bước đi trong mối tương giao mật thiết hằng ngày với Chúa, Ngài sẽ đưa đường dẫn lối và mở cửa để chúng ta liên kết một cách siêu nhiên, hầu mở rộng vương quốc Chúa.

Hãy đi vào sự yên nghỉ của Chúa để bước vào những lĩnh vực siêu nhiên, theo thời điểm của thiên đàng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-1-2020
www.luathiengvn.com

Thiên Đàng Khắp Lối

Ngày 7, Tháng 1, Năm 2020

Thiên đàng đang ở trong ta
Nước Trời mở khoá dân Ngài vùng lên
Chẳng còn tìm kiếm vu vơ
Thiên đàng trên khắp lối vào, lối ra

Chân ta đạp đến nơi nào
Ấy nơi Mặt Chúa rạng ngời trên ta
Lời Cha, khai phóng mọi nơi
Từ bờ vực thẩm, đến vùng Miền Cao

Có gì là khó cho Ngài?
Danh Cha tỏa sáng, phá tan mọi xiềng
Danh Ngài, Danh Đấng diệu kỳ
Trên trời dưới đất, năng quyền vô song

Giờ ta đang ở phương nào?
Trong Danh Cứu Chúa, danh nào danh ai?
Trong danh giáo hội nào ư?
Giáo quyền khống chế dân tình nào chăng?

Chớ theo ma giáo, vương quyền
Xoay lòng xoay hướng trở về Nhà Cha
Ăn năn, cắt đứt thông đồng
Giã từ “tôn giáo”, giã từ Ma-môn

Giờ nơi tang tóc đau thương
Xin Cha mở mắt tâm linh giờ này
Ôi nguồn sự sống vô biên
Vào lòng nhân thế, từ nguồn tâm linh

Thiên đàng ở chốn nơi nao?
Từ nơi kín nhiệm, lắng nghe tiếng Ngài
Thiên đàng ở đất như trời
Có sao ta mãi kiếm tìm vu vơ?

Tìm về nguồn nước Vĩnh Hằng
Tìm nơi chân Chúa, tựa bên ngực Ngài
Lời Cha khai phóng mọi nơi
Thiên đàng khắp lối, vào ra, mọi mùa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-1-2020
www.luathiengvn.com

 

Lời Chúa “Đóng Khung”

Ngày 5, Tháng 1, Năm 2020

Trong Sáng Thế Ký đoạn một, chúng ta nhìn thấy một mô hình tuyệt đối tiên quyết về Đấng Tạo Hoá và Lời Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng Sinh Thành của chúng ta. Ngài là Cha của linh hồn chúng ta. 

Hãy suy gẫm phân đoạn sau đây:

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô-hình và trống không, sự mờ-tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt-lành, bèn phân sáng ra cùng tối.” – Sáng-thế Ký‬ ‭1:1-4‬ ‭VB1925‬‬

Trong một bản dịch của Anh Ngữ, cụm từ “dựng nên trời đất” được mô tả bằng động từ “to frame”, khi được dịch xác nghĩa, nó có nghĩa là “đóng khung”. Chúng ta nhìn biết một điều như sau:

Công việc của Đấng Tạo Hoá từ buổi sáng thế khởi đầu với sự vận hành của Đức Thánh Linh: giữa sự mờ tối rối ren trên mặt vực, Thần Đức Chúa Trời bao phủ và hà hơi trên mặt vực. Nhưng phép lạ của sự sáng tạo không được thành hình cho đến khi Lời truyền phán của Đức Chúa Trời được khai phóng.

Đúng thế, xưa kia, Đức Chúa Trời truyền phán Lời Ngài để tạo dựng trời đất hoặc nói một cách khác, Chúa, Ngài đã “đóng khung” các thời đại, để tạo nên vũ trụ, thế gian này bằng Lời của Ngài, bằng hơi thở của Ngài!

Khi tạo dựng nên A-đam, Ngài dựng nên con người theo ảnh tượng Ngài. Và, sự sống của loài người đến từ Đức Chúa Trời:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng-thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Ngay từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời đã trao cho con người thẫm quyền để cai quản vũ trụ. Ngày nay, khi chúng ta được khôi phục thông qua giao ước mới tức là qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, chúng ta đứng trong địa vị làm con Đức Chúa Trời và Ngài ban cho chúng ta thẫm quyền để khai phóng Lời Chúa cho hiện cảnh.

Điều này có nghĩa rằng chúng ta là những công cụ để chuyển tải Lời Chúa, để thực thi ý chỉ của thiên đàng trên khắp đất. Đây là một thời điểm để “đóng khung” vận mệnh dân tộc, để khai phóng ý Chúa qua Lời mặc Khải, qua các lời tiên tri tức là Lời Chúa truyền phán cho hiện cảnh.

Hãy nhớ rằng khi chúng ta ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, khi Chúa với chúng ta là một, ấy là lúc Lời Chúa tuôn chảy, khai phóng qua chúng ta chính là Lời Ngài, là ý chỉ của Ngài để mở rộng vương quốc Chúa trên đất!

Nguyện xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi những cơ cấu gian ác, để hủy phá mọi mối thông đồng đối nghịch cùng Chúa hầu bước vào một đia vị chính chắn Chúa đã chỉ định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế!

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925‬‬

Chúng ta đang bước vào một Kỷ Nguyên mới, năm 2020 trong Dương Lịch trùng với năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch, và đây là một năm chúng ta sẽ thể hiện danh tính trung thực của chúng ta qua lời công bố của môi miệng mình để “đóng khung” ý chỉ của thiên đàng.

Nguyện ý Chúa được nên, ở đất như trời!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-1-2020
www.luathiengvn.com

Đức Tin Qua Lời

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2020

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới và Đức Tin chúng ta cần được thể hiện một cách cụ thể. Hãy cảnh báo, chúng ta sẽ nghe thấy và nhận diện Đức Tin trong lời nói của chính mình và của những người chung quanh.

Những lời tiêu cực không những bày tỏ lòng vô tín của người nói lên các lời này, nhưng nó cũng cho chúng ta nhìn biết tình trạng của mối liên hệ giữa họ với Chúa. Một lời thiếu sự khích lệ hoặc bày tỏ niềm vô vọng thật không thể nào biểu hiện hiện Đức tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng.

Chúng ta có đang đặt lòng tin cậy mình trong đối tượng của Đức tin chúng ta không? Chúng ta có biết rõ Đấng chúng ta đang tin chăng? Ngài là Đấng tể trị trong mọi tình huống và Ngài chưa hề bại trận. Ngài là Đấng đắc thắng, Chúa của các thời đại!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-1-2020
www.luathiengvn.com

Một Bước Đi Siêu Nhiên

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2020

Hôm nay là một ngày của sự mở rộng; không là do việc làm của con người, nhưng là do Lời của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cần cởi bỏ các việc làm của xác thịt để bước vào một lĩnh vực siêu nhiên trong Lời khải tỏ của Thánh Linh Đức Chúa Trời cho hiện cảnh!

Đây là một mùa để bước vào sự vận hành siêu nhiên của Đức Thánh Linh, tức là sự hiệp một với Chúa qua lời công bố của chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-1-2020
www.luathiengvn.com

Danh Nào, Danh Ai?

Ngày 30, Tháng 12, Năm 2019

Trong Danh Đức Chúa Giê-xu từ Na-xa-rét… tất cả mọi danh nào khác trên đất này đều là “vô nghĩa” và “tạm thời”!

Những động cơ nào đang thúc đẩy chúng ta?

Chúng ta đang làm gì, trong danh của ai? 🙂

Shalom, Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Thời Vượt Qua (Một Lần Nữa)

Ngày 29, Tháng 12, Năm 2019

Chúng ta đang bước vào một Kỷ nguyên mới, từ năm 2019 đến 2020 trùng với Thánh Kinh Lịch từ năm 5779 đến 5780.

Một Kỷ Nguyên đầy dẫy sự rúng động trên khắp đất và cũng là một Kỷ Nguyên đầy dẫy các Ơn Phước Lời Hứa Chúa đã chỉ định cho chúng ta.

Đây là một thời điểm để Vượt Qua, từ một nơi chốn phu tù đến tiền vào Đất Hứa với những ơn Phước Chúa dành cho chúng ta.

Cũng như xưa, trước khi con dân Chúa “Vượt Qua”, Đức Chúa Trời đã đánh hạ các chủ quyền của Ai Cập để con dân Ngài không phải ở trong sự sợ hãi và sự khống chế của kẻ thù.

Chúng ta cần nhìn biết vài điều chính yếu như sau:

1. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và Ngài hẳn nhiên sẽ đánh bại quân thù.

2. Huyết của Chúa Giê-xu cứu chuộc và giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Huyết của Chiên Con là một của lễ Vượt Qua để giải cứu và chữa lành chúng ta.

3. Thần của Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho chúng ta như trong thời Môi-se. Chúa đã mở đường cho dân sự vượt qua Biển Đỏ trên đất khô. Nguyện xin Gió Thánh Linh mở đường vùa giúp chúng ta vượt qua mọi gian truân trong mùa này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-12-2019
www.luathiengvn.com

Suy Gẫm…

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Sáng hôm nay tôi gẫm nghĩ, không biết sao mà Chúa Thánh Linh lại khai phóng nhiều lời nói đến sự trở về cội nguồn của con dân Ngài? 

Chúng ta có đang bị một cơ cấu tối tăm nào lôi kéo khuyến dụ chăng? Có thể nào chăng một màn che phủ đang đánh lạc hướng hội thánh con dân Ngài? 

Nếu chúng ta vẫn còn trong một trạng thái bôn ba, không biết rõ danh tính mình là ai trong Đấng Christ, thì đây có thể là một vấn nạn của chúng ta.

Vì sự việc này sẽ khiến chúng ta liên tục ở trong một tình trạng “bấn loạn tâm linh” và, chúng ta dễ bị lôi cuốn theo “chiều gió của đạo lạc”… và rồi, chúng ta sẽ luôn tìm kiếm một điều gì đó “ở phía ngoài” để khỏa lấp sự trống vắng tâm hồn!

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng “nước thiên đàng đang ở trong chúng ta!”, có nghĩa rằng nguồn sự sống sung mãn thật xuất nguồn từ bên trong, khi Chúa với chúng ta trở nên một!

Khi Ngôi Lời và chúng ta trở nên một, cái nguồn sự sống xuất phát từ Ngôi Trời là một nguồn sức sống đời đời, không hề vơi!

Hôm nay, hãy trở về với Cội Nguồn! Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của linh hồn chúng ta và Ngài biết rõ mọi nhu cầu của đời sống chúng ta!

Hãy trở về!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

Thiên Đàng Thể Hiện Trên Đất

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2019

 

Chúa muốn chúng ta thực thi ý chỉ của Chúa, ở đất như trời. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ thể hiện danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời để khôi phục lãnh thổ và khai phóng mùa gặt ngay khi chúng ta bước đi trên đất để danh Ngài được tỏa sáng!

Nếu chúng ta đã từng được trưởng dưỡng trong những cơ cấu tôn giáo theo một khuynh hướng hạn hẹp bao gồm những quy củ giáo điều làm giới hạn sự vận hành của Thần Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta thì hãy cảnh báo.

Vì Chúa là Đấng vẫn còn làm phép lạ và sự vận hành, hà hơi của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang đi chuyển mạnh mẽ để tháo gỡ những rối ren, để giải phóng chúng ta theo ý chỉ tốt lành của Ngài!

Những lời hứa ơn Phước Chúa dành cho chúng ta, cho dòng dõi, cho dân tộc chúng ta không chỉ là để cho sự sống đời đời mà thôi nhưng là để chúng ta thể hiện Nước Đức Chúa Trời trên đất!

Xin Chúa phá vỡ mọi sự giới hạn trong tư duy, mọi sự ràng buộc của “tôn giáo” hoặc những giáo điều bâng quơ do con người thiết kế. Xin Chúa giải phóng để chúng ta mặc lấy đặt ân của Ngài hầu bày tỏ tâm lòng Ngài với những con người hiện đang bước đi trong trũng bóng tối của sự chết.

Chúa là tốt lành!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Ngày Nào Đó…

Ngày 19, Tháng 12, Năm 2019

Cụm từ “một ngày nào đó” nói đến một thời gian nào đó, nó không mang lại cho chúng ta một khoảnh khắc cụ thể. Nếu ai đó hứa hẹn với bạn rằng “một lúc nào đó, tôi sẽ liên lạc….” Một cái hẹn như thế này thật ra không phải là một cuộc hẹn mà chúng ta có thể minh chứng vì nó không là một khoảnh khắc nhất định.

Trong bất cứ một mối liên hệ tình cảm nào, nếu ai đó cứ tiếp tục hứa hẹn những cuộc hẹn như thế, bạn sẽ nhìn biết rằng họ thật không “muốn” hoặc không “thể” kết bạn với một ai.

Cũng thế, trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta cần có những “cuộc hẹn” cụ thể. Hoặc nói một cách khác, đức tin của chúng ta cần thể hiện một trong một khoảnh khắc cụ thể, điển hình. Hãy nhớ rằng sự thể hiện đức tin của chúng ta tùy thuộc vào lòng trông cậy nơi Chúa, tức là nhìn biết Ngài trong mối liên hệ mật thiết hằng ngày. Đức Tin là một minh chứng về mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa.

Đức Chúa Trời ở ngoài thời gian, nhưng chúng ta, là con người, khi chúng ta tương tác với con người hoặc với Chúa, thì sự tương tác ấy cần thể hiện trong một khoảnh khắc cụ thể vì loài người chúng ta sống trong một thời gian và không gian nhất định và cụ thể.

Đức tin hoặc mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa là một mối liên hệ riêng tư. Ví dụ, mối liên hệ giữa vợ với chồng là một mối tương giao mật thiết cá nhân và riêng tư. Mối tình cảm này không thể thông qua một trung gian nào khác, vì nếu có một nhân vật thứ ba xen vào, thì… nói một cách nôm na, chúng ta gọi sự việc này không gì khác hơn là sự “ngoại tình.” Trong lời Chúa nhắc đến con dân Ngài đã từng lâm vào một tình trạng “tà dâm thuộc linh.”

Vấn đề là, nếu chúng ta chỉ nghe về Chúa, nhưng chưa biết Chúa thì chúng ta sẽ liên tục tìm kiếm những con người khác, những tôi tớ Chúa, những bạn bè thận hữu hoặc những người mà chúng ta cho rằng “được ơn” để cầu nguyện, để chuyển tải mặc khải cho chúng ta.

Hẳn nhiên, Đức Chúa Trời sẽ xử dụng nhiều công cụ để kết nối chúng ta với Ngài, để chuyển tải lời Chúa hoặc lời mặc khải Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúa cũng muốn ban cho chúng ta sự tương trợ qua các mối liên hệ với các anh em trong Chúa. Nhưng, hãy nhớ rằng mọi việc đó, những sự tương trợ đó không thể nào thay thế cho những giây phút mặc đối mặc với Chúa.

Vì thế, đức tin trong Chúa cần phải là một đức tin được thể hiện trong một khoảnh khắc cụ thể, trực tiếp để bày tỏ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nói tóm lại, chúng ta không thể nào thiết lập mối liên hệ với Chúa qua bất cứ một trung gian nào.

Đến một lúc nào đó, mỗi người trong chúng ta cần biết rõ chúng ta tin gì và… đối tượng đức tin của chúng ta là ai? Chúng ta cần biết rõ Đấng chúng ta đang tin.

Nguyện xin Chúa mở mắt lòng để chúng ta liên tục đồng hành với Ngài trong mối tương giao mật thiết, mặt đối mặt hầu bày tỏ lòng tin chúng ta một cách cụ thể trong một khoảnh khắc điển hình trong cuộc sống hằng ngày.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Sự Tự Do Thật

Ngày 17, Tháng 12, Năm 2019

Sự tự do thật xuất nguồn từ con người bề trong của chúng ta, tức là con người tâm linh. Vì, thật ra những sự ràng buộc, những rào cản khiến chúng ta liên tục ở trong tình trạng bị khống chế không đến từ áp lực của ngoại cảnh, nhưng chúng thường là những sự cản trở trong tư duy, trong tâm trí của một con người.

Điều này cũng dễ hiểu vì Đức Chúa Trời ban cho con người sự tự do chọn lựa. Sự lựa chọn này dựa trên sự suy nghĩ theo đường hướng trong tư duy của một cá nhân.

Nếu khi đối diện với một ngoại cảnh mà chúng ta dường như bị một sự sợ hãi vô hình nào đó khống chế làm chúng ta trở nên “tê liệt” hoặc thụ động điều này có thể vì một vết chấn thương lòng trong tâm hồn cho đến khi được Chúa chữa lành và giải phóng.

Nếu ai đó nói rằng, nghịch cảnh khiến tôi trở nên như thế này, như thế kia…, thì con người ấy thật ra đang bị ép vào một khuôn khổ, làm giới hạn sự tự do trong tâm trí họ. Và, cái tư tưởng bị giới hạn này mang lấy một tinh thần của một “nạn nhân” vì họ đang bị khống chế.

Trong bối cảnh này, người ấy khó có thể tiếp thu một giải đáp siêu nhiên của Chúa cho đến khi họ được giải phóng, trước hết, trong sự nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh họ đang đối đầu.

Nhưng Chúa! Đúng thế, sự tự do trong Thánh Linh được khai phóng khi chúng ta được Chúa giải phóng và khởi điểm của sự giải phóng này bắt đầu với sự nhìn biết Chúa qua sự ăn năn, tức là sự đổi ý hoặc xoay hướng để chuyển đổi và Chúa Thánh Linh là Đấng cáo trách tội lỗi của chúng ta.

Sự tự do được khai phóng khi chúng ta cắt đứt mọi thông đồng với các cơ cấu tối tăm. Hẳn nhiên, chúng ta vẫn liên tục đối đầu với những cơ cấu gian ác. Nhưng, hiện giờ, hai cấu trúc đang khống chế hội thánh để chặng đứng sự tăng trưởng hoặc phá vỡ giao ước giữa chúng ta và Chúa chính là hai thế lực này: 1) ác linh “tôn giáo” và 2) “Ma-môn.”

Chúng có thể biểu hiện qua nhiều hình thức. Nếu hiện giờ, trong bối cảnh tại Việt Nam, chẳng hạn, nhiều mục vụ, ví dụ như những buổi truyền giảng lớn hoặc bồi linh quy tụ số đông, con dân hội thánh Chúa đã phải làm gì, phải liên kết trong thoã hiệp với ai, với những cơ cấu nào để thực hiện những việc này?

Hẳn nhiên, Chúa có thể làm phép lạ để mở ra những cánh cửa siêu nhiên. Tuy nhiên, nếu vì mục vụ mà chúng ta đã phải liên kết với những cơ cấu “tôn giáo”, với “Ma-môn”, thì chúng ta thật đã “ký giao kèo” với kẻ thù của vương quốc Chúa.

Chúng ta cần bước ra khỏi những cơ cấu “tôn giáo”, “Ma-môn” này và đặt trọn lòng tin cậy vào sự giải phóng, vào nguồn cung ứng vô biên của Chúa để bước vào mối tương giao mật thiết trong giao ước Chúa. Chúa sẽ ban cho những chiến lược tuyệt diệu, Ngài sẽ cho chúng ta đặc ân và ngay cả kẻ thù của chúng ta sẽ phải buông ra và tháo chạy, vì Chúa, Ngài là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-12-2019
www.luathiengvn.com

Nhìn Biết

Ngày 13, Tháng 12, Năm 2019

Chúng ta thường nghe câu này “biết người, biết ta” thì sẽ chiến thắng. Đúng, thế nhưng, chúng ta trước hết cần nhìn biết “Đấng chúng ta đang tin”.

Ngài là ai trong hiện cảnh chúng ta đang đối đầu? Ngài đang nói gì với chúng ta? Vì sao? Vì Chúa là Đấng tể trị trên mọi việc, nhưng Ngài đang trông chờ sự thể hiện của Đức Tin trong con dân Ngài trên đất này. Vì Đức Tin bày tỏ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa!

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự giao ước! Có nghĩa rằng, nếu chúng ta ở trong giao ước với Ngài thì chúng ta cần cắt đứt mọi thông đồng với thế gian, tức là chúng ta cần ra khỏi, giã từ những cơ cấu không thuộc về Chúa, ra khỏi nhhững truyền thống ràng buộc tư duy khiến Chúng ta không thể lắng nghe lời truyền phán của Ngài.

Tất cả những gì khiến chúng ta không thể đến gần Chúa, những rào cản này cần được loại bỏ. Tôi không có ý nói đến sự ép mình, ép xác để tuân theo quy luật và giáo điều. Khi chúng ta bước đi trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để nhìn biết ý Chúa và để thể hiện tấm lòng của Ngài trong cuộc sống hằng ngày.

Chúa phán rằng “Kẻ thù của ngươi là kẻ thù của Ta!” Lời này chỉ có thể áp dụng cho những ai hiện đang, liên tục ở trong mối tương giao, trong giao ước Chúa. Ngài là Đấng yêu thương, ban cho và giàu lòng thương xót. Sự ban cho của Ngài thật không kể xiết. Ngài yêu con người tội lỗi nhưng Ngài ghét tội lỗi vi Chúa là Đấng Thánh Khiết.

Nếu chúng ta liên tục ở trong Ngài thì Ngài sẽ ở trong chúng ta và Chúa sẽ ban cho chúng ta chiến lược để ăn năn, để đánh bại kẻ thù linh hồn chúng ta, để thanh tẩy lãnh thổ, để đánh lùi Ma-môn (qua sự ban cho), để tống khứ các chủ quyền!

Thật ra, việc đồng hành với Chúa là một việc rất giản dị, không rắc rối, rườm rà như lòng chúng ta suy tưởng. Đức Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta một bí quyết tuyệt diệu. Ngài chính là một mô hình tuyệt đỉnh cho chúng ta. Hãy xem lại Lời Chúa trong Giăng đoạn 5:

“Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ cho Con công-việc lớn-lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ-lùng.” – Giăng‬ ‭5:19-20‬ ‭VB1925

Cũng thế, nếu chúng ta liên tục lắng nghe và làm theo những gì Chúa truyền dạy thông qua mối liên hệ với Chúa, ý Ngài sẽ được thành toàn, ở đất như trời!

Chúng ta có biết Chúa là ai chăng? Chúng ta có biết mình là ai trong Đấng Christ chăng? Chúng ta biết Cha mình là ai chăng? Chúng ta có nhìn biết thẫm quyền và địa vị làm con Đức Chúa Trời là như thể nào chăng?

Thật vậy, chúng ta cần nhìn biết Chúa, thì chúng ta sẽ biết mình là ai, và, trong mối giao ước mật thiết với Đức Chúa Trời của sự giao ước, kẻ thù của dân tộc sẽ bị tống khứ ra khỏi lãnh thổ của đất nước, ra khỏi tâm hồn của dân tộc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-12-2019
www.luathiengvn.com

Sự Giải Phóng Đã Đến

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Nếu con dân Chúa không chổi dậy, Đức Chúa Trời sẽ dấy lên những con người chưa biết Chúa để giải cứu những con người đang ở trong xiềng xích của bóng tối tăm. Chúa đang làm việc này. Có điều gì quá khó cho Ngài chăng?

Hallelujah! Tạ ơn Chúa!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Ra Khỏi Xiềng Xích 

Ngày 5, Tháng 12, Năm 5

Cụm từ này là những lời khởi đầu trong nhiều câu từ một bài Thánh Ca cổ điển mà tôi rất yêu chuộng, “Giê-xu Tôi Đến.” Nội dung bài hát mô tả cuộc linh trình từ đất về trời, về miền Vinh Hiển sáng láng.

Sáng hôm nay, khi gẫm nghĩ đến lời của bài hát này, tôi cảm nhận không những Chúa muốn giải phóng chúng ta ra khỏi gông cùm của tội lỗi để đem chúng ta đến gần Ngài, nhưng Ân Sũng của Ngài bao gồm sự khai phóng ân tứ Ngài đã đặc để từ trước vô cùng để chúng ta liên tục bước đi trong chiến thắng ngay trên đất này.

Đức Chúa Trời muốn ban ơn dư dật trên cuộc sống hằng ngày của chúng ta vì chúng ta là những ống dẫn, những nguồn ơn phước lớn lao Chúa sẽ tuôn chảy qua chúng ta để khai phóng nhiều con người.

Chúa muốn ban cho chúng ta một cuộc sống tự do trong Thánh Linh, một cuộc sống sung mãn đắc thắng. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời muốn giải phóng chúng ra ra khỏi những cơ cấu gian ác, tối tăm, những rào cản do con người thiết lập qua hình thức, qua các quy củ của giáo điều. Những mạng lưới này vây phủ con dân Chúa, khiến chúng ta bị chi phối trong tư duy. Chúng có thể cài đặt những sự rối ren trong tâm trí khiến chúng ta bị ràng buộc qua các tục lệ truyền thống.

Đây là một thời điểm của sự giải phóng! Hãy ra khỏi xiềng xích của các giáo điều, của ‘tôn giáo’ của luật lệ và phương pháp.

Chúa đang nói gì với chúng ta??? Hãy ra khỏi xiềng xích tối tăm để bước vào mối liên hệ mật thiết, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Giê-xu Tôi Đến

1. Ra khỏi xiềng xích, khổ đau, bóng đêm dày
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô miền tươi sáng thảnh thơi, như ban ngày
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống
Tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng
Muôn tội tình đến xin hưởng ơn khoan hồng
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

2. Ra khỏi phù thế hư hoa ô nhục này
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô miền thập giá, vinh hoa hân hạnh đầy
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Nơi trần đau đớn, trong Ngài đầy từ ái
Xa đời giông tố về Chúa an tịnh hoài
Đâu còn buồn bã, thi thiên ca một bài
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

3. Ra khỏi mồ mả khiếp kinh ghê rợn này
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô nhà vui vẻ, sáng choang nơi thiên đài
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Ra khỏi nơi đáy hư hoại, miền trần thế
Vô chuồng chiên Chúa được thảnh thơi muôn bề
Trông mặt Ngài sáng rõ, vinh quang rạng ngời
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥– 5-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Thời Vùng Lên

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2019

Hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên anh em!

Vùng dậy trong sự ngợi khen, vùng dậy trong sự cầu thay, vùng dậy trong sự khích lệ anh em mình, vùng dậy để mở lòng cho ra, vùng dậy để khai phóng con dân Chúa.

Vùng dậy để cầu thay cho dân tộc và đất nước!

Đây là một thời điểm của sự “vùng dậy”!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 4-12-2019
www.luathiengvn.com

Lời!

Ngày 30, Tháng 11, Năm 2019

Mỗi khi nhắc đến cụm từ “Lời Chúa” thì nhiều người nghĩ ngay đến lời trong văn tự, điều luật, quy điều trong Thánh Kinh, và họ thốt lên câu này:

“Chúng ta cần phải làm theo tất cả những gì Chúa truyền phán trong Thánh Kinh và gìn giữ mọi điều luật…”

Lời trong văn tự tức là lời “Logos.” Thế nhưng, thật ra chúng ta là con người bất toàn, việc làm theo mọi điều luật trong Thánh Kinh, không ai có thể tự giữ mình làm hết các điều luật ấy.

Hẳn nhiên, chúng ta cần tham khảo để học biết lời Logos, nhưng hãy nhớ rằng, mối tương giao mật thiết hằng ngày với Chúa là điều thiết yếu. Vì sao? Vì trong nơi kín nhiệm, mặt đối mặt với Chúa, Thánh Linh Ngài sẽ bày tỏ lòng Chúa để chúng ta nắm bắt Lẽ Thật, tức là Lời được Khải tỏ, Lời Rhema, Lời Sự Sống.

Trong giây phút ấy, Chúa Thánh Linh chữa lành tâm hồn chúng ta, Ngài rịt những chấn thương lòng, Ngài giải phóng chúng ta khi chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ngài là nguồn sống thật, sung mãn để biến đổi chúng ta. Ngài làm chúng ta “sống lại”… Hallelujah!!!!

Đây là sự khai sáng mắt lòng của con người bề trong, con người tâm linh của chúng ta. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Sáng Thế Ký:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng-thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Ngày nay cũng thế, sự sống trung thực sung mãn của chúng ta đến từ sự hà hơi trực tiếp, mặt đối mặt, đến từ dòng sự sống đời đời, từ Đấng sinh thành của chúng ta. Chúng ta không thể tiếp thu sự sống này qua những phương thức của con người, qua những giáo điều quy luật.

Nói tóm lại, Chúa có thể dùng nhiều “ống dẫn”, nhiều công cụ để chuyển tải Lời Ngài cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng, cội nguồn sự sống đến từ Chúa, và duy chỉ mình Ngài có thể khai phóng để ban sự Khải tỏ cho chúng ta.

Đây là lý do vì sao chúng ta không nên “ép buộc” mọi người “rập khuôn” theo điều Chúa Thánh Linh đã giải bày cho một ai đó. Sự mặc Khải đó của một cá nhân nào đó có thể được chia sẽ và được Chúa sử dụng để khích lệ chúng ta.

Nhưng hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh chính là Đấng cảm động chúng ta. Ngài là Đấng cáo trách con người để mang lại sự chuyển đổi trong tâm hồn và chữa lành chúng ta, đem chúng ta đến gần Chúa qua sự ăn năn để khép kín những cánh cửa tăm tối của tội lỗi và tỳ vết tâm linh của dòng dõi chúng ta.

Hãy đến gần Chúa, Ngài là Đấng Đầu Nguồn. Hãy trở về với Thượng Nguồn của muôn loài vạn vật. Chúa là Gốc Nho Thật, chúng ta là nhánh….

“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa-sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong-sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” – Giăng‬ ‭15:1-5‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-11-2019

Nếu!

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2019

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Sao ta chẳng thấy, không nghe?
Không nhìn thì cũng chẳng biết
Chẳng hiểu thì cũng chẳng nghe
Không nghe thì cũng chẳng nói

Chẳng nói lời thật, lòng ngay
Chẳng biết, thì cũng không nhìn thấy Cha
Chẳng nghe, không nói thế nào?
Không Cha, lời công bố đến từ đâu?

Lời Cha từ chốn cao hơn
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai
Chẳng phải phương cách, rập khuôn!
Giáo điều, quy củ, lòng Cha thể nào???

Mắt nhìn tượng chạm lâu đời
Xin Cha xoay hướng mắt lòng dân con
Nhìn lên vào chốn cao kìa
Trông nhìn thấy Chúa, Mắt Cha dịu dàng

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời
Chiếu vào tâm khảm, mở lòng chào Cha
Ô kìa, vấn nạn của ta
Vì không nhìn thấy Mắt Ngài thương yêu

Giờ ta bẽ gãy thông đồng
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-môn
Ác linh “tôn giáo”, gian manh
Gió Linh tống khứ “giáo quyền” ma-vương!

Đất ta, lãnh thổ của ta
Chổi lên, vùng dậy, xin Cha chữa lành
Chớ trông, chớ cậy, loài người
Một loài thọ tạo, lòng tang tóc lòng

Trông chờ nơi Đấng Chí Cao
Thần quyền, thẫm vị của Ngài ban cho
Xông vào chiến trận, vùng lên
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình

Xin Cha bày tỏ lòng Ngài
Cho con dân Chúa, giờ này Cha ơi
Bước ra phố chợ, đầu đường
Giải vây, khai phóng mọi lòng hôm nay

Thật là dễ hiểu ai ơi
Chỉ cần khai phóng Tình Yêu đại ngàn
Chân ta đạp đất, nơi nào?
Nơi kia chốn ấy là nhà của ta

Chẳng cần trông đợi, việc gì
Chờ trông đại hội phục hưng thế nào?
Chờ người, “ân tứ” tuyệt vời?
Chờ ai, lòng vẫn bôn ba trông chờ?

Thật ra Chúa vẫn đợi chờ
Lòng Cha sẵn đợi, Mắt Cha kiếm tìm
Tìm người chiến sĩ vọng canh
Vung gươm hai lưỡi đánh lùi ác linh

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Nói lên Lẽ Thật, chữa lành
Chữa lành lãnh thổ, giải vây mọi lòng!
Lời Cha công bố vùng miền
Bắc, Trung, Nam ấy, dấy lên Một Nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam -29-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~
Chúa muốn dấy mỗi người trong chúng ta lên. Ngài đang chờ đợi chúng ta!

Năm 5780, Một Năm Của Sự Thể Hiện

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Năm nay, năm 5780, trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch đã khởi đầu vào cuối tháng Chín vừa qua.

Chúng ta nhìn biết trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, một trong những ý nghĩa thuần túy của năm 5780 mang biểu tượng của ‘môi miệng’, của ‘lời công bố’, của sự khai phóng Nước Đức Chúa Trời trong chúng ta và thông qua chúng ta.

Thật ra, trong mọi thì, Lời Chúa, lời mặc khải, lời Rhema chính là trọng tâm của mọi việc. Thế nhưng, Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ tấm lòng Ngài với con dân Chúa qua mùa màng, qua các hiện tượng và các dấu kỳ.

Ý nghĩa của năm này mang lại một sự nhấn mạnh, một mặc khải đánh dấu sự thể hiện của vương quốc Chúa qua Lời Ngài chuyển tải qua chúng ta.

Vì thế, chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để nắm biết ý Chúa trong mọi phương diện của cuộc sống. Có thể, chúng ta sẽ đối diện với nhiều sự tang thương, đau khổ, bẩn chật. Có thể, chúng ta sẽ lâm vào những tình huống tấn thoái lưỡng nan. Dầu gì chăng nữa, xin Chúa Thánh Linh gìn giữ lòng chúng ta trong sự bình an, vững chắc trong Chúa. Vì chúng ta thật không đánh trận cùng thịt và huyết, nhưng cùng các thần dữ của các miền trên trời.

Trong mọi lúc, mọi nơi trong mùa này, điều thiết yếu chính là: Ý Chúa là như thế nào cho hiện cảnh?

Lòng chúng ta chớ hề bối rối, lo âu; vì Đức Chúa Trời là Đấng đi đầu, Ngài đã nhìn thấy sự tình chúng ta đối đầu từ trước buổi sáng thế!

Trong năm nay, xin Chúa gia tăng chúng ta trong mọi việc. Và, có lắm lúc cái nghịch cảnh chúng ta đang đối diện chính là một cơ hội đắc thắng, là một phương tiện để Chúa tôi luyện con người bề trong, con người thuộc linh của chúng ta.

Khi nhìn biết hiện cảnh, chúng ta xin Chúa gìn giữ môi miệng mình. “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” (Ma-thi-ơ 12:34b)

Nếu chúng ta nhìn biết sự tang tóc, sự khống chế của kẻ thù linh hồn mình đang hoành hành trên lãnh thổ, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã có một chiến lược, một giãi đáp cho vấn nạn ấy. Mắt Ngài đang tìm kiếm trên khắp đất những ai trông đợi Chúa, trông đợi cánh tay quyền năng giải cứu của Ngài.

Khi đối diện với những thử thách cam go, nếu chúng ta cảm nhận có một sự sợ hãi, bấn loạn nào đó đang xâm chiếm tâm hồn, hãy dừng lại, xin Chúa ban cho chúng ta mặc khải để nhìn biết cội nguồn của nỗi lo sợ ấy. Nó đến từ đâu và những cánh cửa tăm tối hoặc sự vô tình thông đồng nào của chúng ta đã cho phép kẻ thù phá rối?

Hãy ăn năn, xin Chúa khép kín những cánh cửa tăm tối đó, chúng ta sẽ là những nhân chứng của các dấu kỳ và phép lại. Điều thiết yếu ở đây chính là mối tương giao mật thiết trong giao ước mới của Chúa, qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá. Nếu chúng ta liên tục sống trong sự bôn ba chấn động của thời cuộc, của ngoại cảnh, hãy đến với Chúa xin Ngài khôi phục tâm hồn và chữa lành mọi chấn thương lòng để chúng ta có thể tương giao với Chúa một cách trọn lành.

Lời nói, cử chỉ và hành động chúng ta phản ảnh con người bề trong. Năm nay, xin Chúa chữa lành con dân Ngài, để chúng ta liên tục dâng lời ngợi khen Chúa và thể hiện đức tin mình qua lời nói và việc làm của chúng ta.

Chúng ta có thể nhận định hiện cảnh, nhưng lời công bố của chúng ta đến từ Chúa sẽ mang lại sự chữa lành, sự khai phóng và giải phóng của lãnh thổ, của những con người đang bước đi trong bóng tối của sự chết.

Ánh sáng của Mặt Chúa sẽ chói dọi trên mọi nghịch cảnh và bóng tối tăm sẽ tan biến như mây khói. Chúa là Tốt Lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019

“Động Cơ” của Sự Thụ Động???

Ngày 25, Tháng 11, Năm 2019

Tựa đề này có vẻ hơi mâu thuẫn phải không bạn?

Mọi việc chúng ta làm hoặc không làm đều do một cớ tích nào đó. Tức là có một điều gì đó “thúc đẩy” hoặc mời gọi chúng ta mặc dù chúng ta có nhận biết điều đó tỏ tường hay không. 

Nói một cách thực tiễn hơn, việc gì khiến chúng ta trở nên thụ động hoặc “bất động” trong một tình huống?

Có thể nào chăng sự thụ động là bông trái xuất nguồn từ lòng sợ hãi?

Nó cũng có thể phát sinh từ một cố định của tư duy, hoặc từ một sự thiếu hiểu biết nào chăng?

Chúng ta là con cái Chúa, có lắm lúc chúng ta thốt lên lời này:

“Ý Chúa được nên, ý Chúa được nên!”

Thật ra lời này không có gì là sai trật. Nhưng hãy nhớ rằng, “Đức tin phải có việc làm!” Vì sao? Đức tin khi được chuyển động theo mặc Khải đến từ Chúa sẽ là một Đức tin chuyển động trong thời điểm và trong một khoảnh khắc thực tiễn. Vì Chúa ở ngoài thời gian nhưng chúng ta sống động và di chuyển trong một không gian và thời gian nhất định.

Nếu chúng ta công bố với Đức tin mình rằng “Một ngày nào đó tôi sẽ …v, v…” Cụm từ “Một ngày nào đó ….” không thể diễn đạt một sự việc trong một khoảnh khắc cố định. “Một ngày nào đó” hẳn nhiên không phải ngụ ý đến ngày hôm nay. Đức tin chúng ta cần được thể hiện trong hiện tại, trong ngay giây phút khi Đức Thánh Linh làm sáng tỏ một việc gì đó để ban cho chúng ra một hướng đi mới. Ấy là lúc chúng ta thể hiện Đức tin mình qua hành động, qua việc làm!

Đức Chúa Trời đã sai phái dân sự tiến vào Đất Hứa để đánh chiếm Ca-na-an. Sự đắc thắng thuộc về Chúa phải không bạn? Nhưng, Chúa đòi hỏi dân Ngài xông ra chiến trận và Chúa Sẽ ở cùng họ để ban cho sự đắc thắng. Đức Chúa Trời có thể đánh bại toàn xứ đó trong một nháy mắt phải không? Nhưng Ngài truyền lịnh cho Giô-suê dẫn dân sự vượt sông Giô-danh để đánh bại quân thù.

Vì Chúa muốn đồng hành với họ trong chiến trận. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự giao ước. Chúa phán cùng con dân Chúa rằng “Kẻ thù của ngươi sẽ là kẻ thù của ta!”

Trong cuộc hành trình xuyên qua đồng vắng vào Đất Hứa, con dân Chúa đã trải nghiệm Danh Xưng của Đức Giê-hô-và vạn quân, vua của chiến trận. Họ đã nhìn biết Chúa là Đức Giê-hô-va Di-rê, Đấng cung ứng mọi nhu cầu. Họ đã nhìn biết Chúa là Đấng Chữa Lành!

Hãy bước ra khỏi chốn phu tù, ra khỏi miền hoang dã của “lãnh địa thụ động”, một nơi chốn mà Đức tin của chúng ta đang bị nghẹt ngòi!

Hôm nay là một ngày để chúng ta thể hiện Đức tin trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Hãy lắng nghe tiếng Chúa và đi chuyển một cách linh động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Amen!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-25-2019
www.luathiengvn.com

Nghịch Cảnh hay Cơ Hội?

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2019

Khi đối diện với sự việc, chúng ta có quyền chọn lựa. Và sự quyết định trong khoảng khắc ấy sẽ định đoạt hướng đi trong cuộc sống chúng ta. 

Hãy nhớ rằng, nếu chúng ta buông tay không muốn quyết định thì điều đó cũng chính là một sự chọn lựa. Vì sao? Vì chính sự thụ động này cũng sẽ đưa dẫn chúng ta theo một hướng đi, nhưng nó không là điều tốt nhất Chúa đã dành sẵn cho chúng ta!

Thế thì, khi đối diện với nghịch cảnh, sự quyết định trong tư duy tức là sự suy nghĩ của chúng ta sẽ mở ra một con đường mới hoặc dẫn đưa chúng đến một ngõ cụt!

Đây là lý do vì sao Chúa liên tục khuyên mời chúng ta đến gần Chúa hầu có đồng một tâm tình với Đấng Christ, tức là chúng ta nhìn thấy những gì Ngài đang nhìn thấy và lắng nghe những gì Ngài đang truyền phán.

Chúa đang nói gì với chúng ta?

Trong giữa lúc tranh sáng tranh tối, chúng ta cần nắm bắt mặt Khải của Chúa. Sự Khải tỏ này đến từ nơi kín nhiệm trong mối tương giao mật thiết hằng ngày, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Và khi đó chúng ta sẽ được chiếu sáng trong ánh sáng của mặt Ngài. Cái ngoại cảnh oái ăm kia sẽ không thể nào khống chế chúng ta nữa vì Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ trong thế gian. Chúa sẽ vùa giúp chúng ta. Ngài sẽ mở đường dẫn lối. Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu. Ngài sẽ giải phóng và ban cho chúng ta sự đắc thắng!

Cái nghịch cảnh kia sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời!

Trong cơn giông tố Chúa sẽ ban ơn và bởi Đức tin chúng ta bước ra khỏi thuyền. Trong cơn bách hại chúng ta sẽ nhìn biết Chúa là Đấng giải cứu. Trong cơn bệnh tật, chúng ta sẽ nhìn biết Chúa là Đấng Chữa Lành. Trong cơn khốn khó, Đức Chúa Trời là Đấng bênh vực, minh oan. Trong cơn nghèo đói Chúa là nguồn cung ứng vô biên.

Thiên Đàng tràn ngập lối đi vi chúng ta bước đi trên con Đường Thánh của Chúa. Không những chúng ta nhận được ơn phước mà thôi nhưng ngay cả những người xung quanh, họ cũng sẽ nhìn biết Chúa qua các dấu kỳ phép lạ trong cuộc đời của chúng ta.

Thật vậy, trong khi đối diện với những thử thách cam go trong cuộc đời, ấy là lúc Chúa ban cho chúng ta một tầm nhìn mới, với một tấm lòng mới để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh!

Hãy chào đón Vua Vinh Hiển và tôn cao Ngài trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng sẽ chào đón nhiều “Cơ Hội” trong những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

“Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp‬ ‭2:5-11‬ ‭VB1925‬‬

Đạo Binh Không Tên Tuổi

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Khi Chúa khuyên dạy Ê-xê-chi-ên nói tiên tri với gió trong trũng xương khô, Lời Chúa đã cho chúng ta biết Ngài đã dấy lên một đạo binh lớn. (Xem trong Ê-xê-chi-ên 37)

Từ một trũng xương khô, đống tro tàn ấy đã tiếp thu sự sống sung mãn đời đời siêu nhiên của Ngài, và, chúng đã sống lại theo thời tiên tri của Ê-xê-chi-ên.

Trong phân đoạn này có nhiều sự dạy dỗ cho chúng ta. Trước hết, hẳn nhiên, Chúa có thể làm phép lạ này nhưng Ngài lại chọn Ê-xê-chi-ên để đồng công cộng tác với Ngài.

Thứ hai, Chúa truyền cho Ê-xê-chi-ên hãy công bố Lời Ngài. Đây không chỉ là lời trong văn tự, nhưng chính là lời Rhema, sự Khải tỏ, ý Chúa cho hiện cảnh.

Thứ ba, sau khi ông Ê-xê-chi-ên vâng theo Lời Chúa thì phép lạ đã xảy ra. Và, Chúa đã dấy lên một đạo binh lớn. Kinh Thánh không nói rằng Chúa đã dấy lên những chiến binh nhưng là một đạo binh. Lời Chúa cũng chẳng nhắc đến tên tuổi của họ.

Chúng ta có vài nhận định như sau:

1. Khi mỗi người trong chúng ta vâng phục Chúa, ấy chính là lúc chúng ta bước đi trong sự liên kiết hiệp một trong Thánh Linh mặc dù chúng ta chưa từng quen biết nhau trong mối liên hệ cá nhân, vì chỉ có một Thánh Linh!

2. Đạo binh lớn nầy là hình bóng của sự mở rộng, sự khai phóng của Nước Đức Chúa Trời trong chúng ta và thông qua chúng ta.

3. Chúa muốn khai phóng từng cá nhân vì Ngài đã đặt để rất nhiều ân tứ trong trong chúng ta để bày tỏ lòng Ngài với những con người đang ở trong sự tối tăm hư mất. Chúa muốn đại dụng chúng ta!

Khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa trong mối liên hệ mật thiết thì sự vâng phục Chúa là điều tiên quyết cho sự mở rộng vương quốc Ngài và những mục tiêu cá nhân riêng tư thật không có một chổ đứng nào trong cuộc đời của chúng ta.

Đức Chúa Trời đang dấy lên một đạo binh không tên tuổi!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-11-2019
www.luathiengvn.com

Mong Ước Tương Lai Chính là Hiện Tại

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Những mong ước tương lai trong tâm tư của chúng ta… Thật ra, Đức Chúa Trời đang vận hành trong chúng ta để hoàn thành định mệnh Ngài đã chỉ định cho từng cá nhân từ trước buổi sáng thế.

Xin Chúa khai phóng và ban cho sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết để chúng ta sống những ngày trời trên đất này, để chúng ta sống trong sự trọn vẹn đầy sung mãn trong nguồn cung ứng vô biên của Đức Chúa Trời của sự cung ứng, Đức Chúa Trời của sự chữa lành, Đức Giê-hô-va, Vua của Chiến Trận!

Thật ra, trong Chúa, trong cõi thuộc linh, không có ‘ngày mai’, vì mọi ngày trên đất này là Ngày của Chúa. Có nghĩa rằng, đức tin sống động của chúng ta đang có thể được biểu hiện ngay trong giây phút này, vì, Ngài là Đấng Hiện Hữu, không có sự phân cách trong thời gian và không gian, tức là sự vô hạn của Đức Chúa Trời.

Là con dân Chúa, dân được tháp vào ‘Gốc Nho’, dân thừa hưởng cơ nghiệp của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, chúng ta là con thừa kế trong giao ước Chúa.

Chúa đã sắm sẵn mọi điều từ trước vô cùng. Hãy ăn năn, trở lại với Chúa để bước vào một cuộc sống sung mãn. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện thực của những ước vọng, những giấc mơ mà chính Đức Chúa Trời đã đặt để trong chúng ta. Chúa đang vận hành giữa vòng con dân Ngài!

Shalom

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-11-2019
www.luathiengvn.com

 

Ngoại Lệ

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Nhưng ai là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đang bước đi trong ranh giới và trong thẫm quyền Chúa chỉ định. 

Chủng ta thật ra là những con người “ngoại lệ”. Có nghĩa rằng chúng ta hẳn nhiên sống một cuộc đời siêu nhiên, ngoại lệ, vượt qua sự hiểu biết của tâm trí con người. Khi chúng ta đồng hành với Chúa, với Đấng Tạo Hoá, chúng ta sẽ liên tục bước trong ánh sáng của mặt Ngài, trong trải nghiệm mặt đối mặt với nguồn sức sống Vĩnh Hằng, đời đời, siêu nhiên!

Hallelujah! Đây chính là nguồn phước hạnh vô biên, không giới hạn, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và khoảng cách.

Vì sao? Vì Cha của chúng ta là Đấng Siêu Nhiên. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật của cả vũ trụ này. Ngài là Đấng đầu tiên và là Đấng sau cùng. Mọi việc khởi đầu và kết thúc với Ngài!

Ôi, nguyện xin Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta nhìn biết Cha của chúng ta là Đấng ấy, có một không hai trong vũ trụ này và Ngài chính là Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Chúng ta có đang sống với một tầm nhìn thiển cận nào chăng? Chúng ta có nhìn biết địa vị làm con của chúng ta chăng? Chúng ta có đang sinh sống như một đứa con côi chăng?

Xin Chúa mở mắt lòng để nhìn thấy sự sống sung mãn mà Chúa đã chỉ định cho chúng ta ngay trên đất này, ngay trong giây phút này hầu cho ý Cha ở đất sẽ được thành toàn theo ý Ngài, ở đất như trời!

Lời công bố của Chúa thông qua môi miệng, lòng, chúng ta sẽ biến đổi, giải phóng lãnh thổ, thanh tẩy đất, chữa lành môi trường, đảo ngược mọi tình thế và tống khứ các chủ quyền để mang lại sự tự do cho dân tình.

Đây chính là một cuộc đời “ngoại lệ”, siêu nhiên của con cái Đức Chúa Trời trên đất!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-16-2019
www.luathiengvn.com

Chỉ Một Điều

Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019

Lòng ta nhìn biết một điều
Một điều duy nhất lòng ta mong chờ
Chờ xem Chúa Đấng hiển vinh
Mời Ngài ngự giữa chúng con giờ này

Ôi ta trông đợi từng giây
Trong nơi kín nhiệm tìm đôi mắt Ngài
Mắt Ngài đưa dẫn trọn đời
Mặt Ngài ngời sáng trên con dân Ngài

Một điều, xin Chúa Cha ơi
Cho con tận hưởng tình yêu đại ngàn
Con xin, xin trọn một đời
Ở trong nhà Chúa, Gia-vê đời đời

Nhìn xem sự tốt đẹp, Cha!
Ngày đêm cầu hỏi, trong nơi, đền Ngài
Mặt Cha chiếu sáng, Danh Ngài
Danh Cha kỳ diệu, Lời Cha dịu dàng

Danh Xưng, Chúa Đấng năng quyền
Trong Danh Cứu Chúa, đánh lùi ma vương
Dấu kỳ phép lạ theo ta
Ta về chốn ấy, tẩy thanh thành trì

Giữa khi trong chốn gian truân
Trở về Nhà Chúa, nơi Ngài gia ơn
Đầu nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Ôi nguồn sống Chúa, Ngôi Trời Vinh Quang

Giờ con xin Chúa một điều
Một điều con vẫn thiết tha khẩn cầu
Xin Cha chiếu sáng Mặt Ngài
Trong nơi Chí Thánh, con tìm Mặt Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~

Chúng ta chỉ cần một điều, ấy là sự tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Đây là khởi điểm của mọi việc, trên trời, dưới đất và bên dưới đất… trên khắp đất. Shalom!

“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu-hỏi trong đền của Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭27:4‬ ‭VB1925‬‬

Trận Chiến Đương Thời

Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019

Chúng ta chẳng được sinh ra đời để…

1. Chỉ tồn tại…

2. Sống vất vưỡng qua ngày không mục đích…

3. Sống theo sự nhìn biết dựa trên những điều mắt thấy tai nghe trong thuộc thể…

4. Trông chờ nơi các cơ cấu tôn giáo để mờ đường dẫn lối…

5. Trông chờ vào các hàng giáo phẩm…

Chúng ta được sinh ra đời để…

1. Thể hiện Nước Đức Chúa Trời trong địa vị làm con

2. Sống với một mục đích thiên thượng để hoàn thành định mệnh Chúa đã ban cho chúng ta hầu cho ý Cha được nên ở đất như trời

3. Sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đức tin của Con Đức Chúa Trời và trong mối tương giao mật thiết mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương

4. Trông chờ nơi Chúa và đến gần Ngài để di chuyển một cách linh động theo lời truyền phán của Ngài

5. Liên tục ở trong Chúa để danh tính chúng ta được khai phóng hầu mở rộng vương quốc Ngài. Đây là một ngày của thánh dân Chúa. Chúa đang dấy mỗi người trong chúng ta lên để trở thành một đạo binh hùng mạnh của Nước Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-11-2019
www.luathiengvn.com

Tư Thế Cầu Thay

Ngày 10, Tháng 11, Năm 2019

Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:12 đã cảnh báo chúng ta về những sự khó khăn, những tranh chiến đối đầu vớI những cơ cấu tối tăm, Ma-môn, với những chủ quyền đang cố tình khống chế hội thánh, con dân Chúa. 

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:12‬ ‭VB1925‬‬

Hãy nhớ rằng Chúng ta chẳng đối đầu với loài người xác thịt, nhưng với các chủ quyền, chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, ấy là, cướp, giết và hủy diệt!

Vì thế, chúng ta không thể sử dụng những chiến lược trong xác thịt của thế giới thuộc thể. Có nghĩa rằng khi đối đầu với các ác linh này chúng ta không thể dùng những biện pháp điển hình như sau:

1. Cố vấn, dùng tâm lý học hoặc thuyết học của con người
2. Tranh cải biện luận lẽ phải trái
3. Dùng trí khôn ngoan để tìm kế đánh hạ đối phương
3. Nan nỉ và van xin kẻ đang khống chế mình

Muốn đánh hạ kẻ thù, thì việc đầu tiên là chúng ta cần tìm biết ý Chúa cho hiện cảnh. Xưa kia, vua Đa-vít từng thốt lên lời này:

“Để ta cầu vấn Đức Giê-hô-va!”

Hẳn nhiên, sau đó Đa-vít đã làm mọi điều Chúa chỉ dạy để đánh bại quân thù.

Đây là sự thông sáng của một con người biết Chúa trong mối liên hệ mật thiết hằng ngày. Sự nhìn biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi điểm của sự khôn ngoan, của mọi việc.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-11-2019
www.luathiengvn.com

Sự Tốt Lành Của Đức Chúa Trời

Ngày 10, Tháng 11, Năm 2019

Ngay cả lá rơi rụng trên đất cũng thật tuyệt đẹp. Chúa là Đấng lạ lùng, mọi việc Ngài tạo dựng nên thật là hoàn hảo!

Xin Chúa mở mắt để chúng ta nhìn thấy sự tốt lành trong Đấng tạo hoá!

Chớ lắng nghe những âm hưởng mang tính cách vu khống: vu khống sự tốt lành của Chúa, vu khống chúng ta là những sáng tạo tuyệt Mỹ của Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-11-2019
www.luathiengvn.com

Năm 5780 – Một Năm Của Lời

Ngày 9, Tháng 11, Năm 2019

Bạn có biết chăng bất cứ một âm hưởng nào đó khi được làm vang lên thì âm thanh đó sẽ liên tục vang dội không ngừng nghỉ. Có nghĩa rằng âm hưởng đó sẽ được ‘loan truyền’ cho đến khắp đất.

Chúng ta là một trong những công vụ để làm vang dội âm hưởng của thiên đàng trên đất này. Và, năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 là một năm nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của lời, của âm hưởng từ miệng chúng ta phát lên.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, một ngôn ngữ bao gồm những từ gốc, một từ biểu hiện cho thập niên 80 mang lấy một ý nghĩa thể hiện “môi miệng” của chúng ta.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, “trong lòng đầy dẫy, miệng ngoài nói ra…” Đúng thế, đây là một năm Chúa muốn thể hiện Nước Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Và, chúng ta là những ống dẫn, những công cụ Ngài sẽ xử dụng để khai phóng và mở rộng vương quốc Chúa.

Chúng ta có đang lắng nghe tiếng Chúa, nắm biết ý Ngài để công bố ý chỉ của thiên đàng cho hiện cảnh chăng? Lời nói của chúng ta có phản ảnh hình bóng của Cha thiên thượng chăng?

Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải noi theo các điều luật, giáo điều và công thức do con người thiết kế! Nhưng, Chúa đang nói gì với chúng ta?

Hãy công bố ý Chúa cho hiện cảnh, trên lãnh thổ chúng ta đang cư ngụ. Hãy thận trọng về những lời thốt lên từ lòng chúng ta. Những tư tưởng này đến từ đâu và chúng có thực thi ý chỉ của thiên đàng chăng? Vì những âm hưởng này, tốt hay xấu, chúng sẽ mang lại một sự chấn động trong cõi thuộc linh.

Nguyện xin Thần Lẽ Thật khai phóng và mở miệng chúng ta để công bố ý Chúa cho hiện cảnh trên khắp lãnh thổ Việt Nam Con dân Chúa, nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa để chổi dậy, thì Ngài sẽ dấy những con người khác lên để thực thi ý chỉ của thiên đàng!

“Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái-mộ nó sẽ ăn bông-trái của nó.” – Châm-ngôn‬ ‭18:21‬ ‭VB1925‬‬

Xin Chúa mở mắt lòng! Xin Chúa vùa giúp chúng ta chọn con đường sự sống Ngài đã dành sẳn cho chúng ta ngày hôm nay.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-11-2019
www.luathiengvn.com

Lời Từ Lòng

Ngày 8, Tháng 11, Năm 2019

Nếu chúng ta liên tục chú tâm nhận định và nói lên những sự tang tóc tiêu cực của hiện cảnh thì những sự việc đó không thể chuyển đổi. 

Khi nhìn nhận hiện cảnh, chúng ta cần đặt vài nghi vấn cơ bản như sau:

Chúa đang nói gì với chúng ta trong tình cảnh này?

Ý Chúa cho nghịch cảnh này là gì? Sự chuyển đổi nào cần được thực thi trong lúc này để mở rộng vương quốc Ngài?

Sự giải cứu và tình yêu của Chúa cần được biểu hiện như thế nào để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời cho ai đó trong nghịch cảnh này?

Nói tóm lại, chúng ta cần nắm bắt ý Chúa cho hiện cảnh.

Xin Chúa mở mắt lòng chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-11-2019
www.luathiengvn.com

Mô Hình Đầu Tiên

Ngày 8, Tháng 11, Năm 2019

Ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một mô hình cơ bản. Ấy là, mọi việc khởi đầu bằng lời truyền phán của Chúa.

Cả vụ trụ loài người đã được dựng nên bằng Lời Ngài!

A-đam được nắn ra từ bụi đất và trở nên một loài sanh linh theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời khi Ngài hà hơi, truyền Lời Ngài vào A-đam.

Ngày nay, cũng thế, Chúa vẫn đang liên tục truyền phán với loài người. Vấn đề là, chúng ta có thể nắm bắt những gì Ngài đang nói với chúng ta chăng?

Chúa truyền phán với Ê-xê-chi-ên, “Hãy nói tiếng tri với gió. Hãy nói tiên tri với trũng xương khô để nó sống lại!” Và, khi ông vâng lời, làm theo những gì Chúa truyền dạy, thì Ngài đã dấy lên một đạo binh lớn!

Hôm nay, Chúa Thánh Linh đang nói gì với chúng ta?

Những trũng xương khô nào trong cuộc sống của cuộc đời chúng ta, của cuộc đời dân tộc chúng ta cần được sống lại?

Chúa đang nói gì với bạn?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-11-2019
www.luathiengvn.com

Năm 5780, Một Thập Niên Chuyển Đổi

Ngày 5, Tháng 11, Năm 2019

Chúng ta đang bước qua ngưỡng cửa của một thập niên mới. Năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch đã khởi đầu.

Đây là một năm của sự chuyển đổi và gia tăng vượt bực. Hãy thận trọng trong lời từ miệng miệng mình nói lên, vì sao? “Trong lòng đầy dẫy, miệng ngoài nói ra…” Lời của chúng ta cần thể hiện Đức tin mình. Đức tin trong đối tượng của chúng ta, ấy là Chúa. Ngài chính là cội rể và cuối cùng của Đức tin chúng ta.

Thế nhưng, chúng ta thật khó có thể biểu hiện Nước Đức Chúa Trời nếu chúng ta chưa biết rõ danh tính mình trong Đấng Christ. Hãy nhớ rằng muôn vật đang trông chờ sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời!

Chúng ta sẽ là những nhân chứng trải nghiệm nhiều dấu kỳ phép lạ qua lời công bố Chúa Thánh Linh ban cho trong hiện cảnh. Đây là lý do vì sao chúng ta cần tiến lên vào chốn cao hơn để nhìn biết Chúa và lắng nghe tiếng Ngài qua mối tương giao mật thiết với Ngài trong cuộc sống hằng ngày.

Chúng ta không thể nào biết Chúa qua một ai đó. Định nghĩa thuần tuý của mối liên hệ với Chúa mang một tính chất riêng tư, cá nhân. Chúng ta có thể nhận được sự tương trợ qua thân thể của Đấng Christ, nhưng điều đó không thể thay thế cho vối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Hãy xoay hướng để trở về với tình yêu ban đầu. Chúa đang trông chờ chúng ta trở về. Điều này không ai là ngoại lệ, ngay cả cá nhân tôi. Mỗi ngày chúng ta cần trở về với Ngài trong mối tương giao để nhìn biết Chúa là ai trong hiện tình chúng ta đang đối đầu!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-11-2019
www.luathiengvn.com

Tâm Tình…

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2019

 

Cả tuần nay, không hiểu sao tôi phải đối đầu với nhiều sự tình rối ren, với những lời vu khống bâng quơ đến từ nhiều nguồn…

Có lắm lúc, những diễn biến trong thế giới vật chất thể hiện tình thế trong chiến trường thuộc linh. Và, ấy là lúc Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc cầu thay cho dân sự.

Dẫu hiện tình có vẻ tang tóc như thế nào chăng nữa, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và Ngài đã mở sẳn một con đường sống cho chúng ta. Hãy lắng Tiếng Chúa và làm theo những gì Ngài truyền dạy để liên tục đi chuyển một cách linh động dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh.

Ngài biết rõ mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

“Mặt Đối Mặt” & “Sự Hiện Diện”

Ngày 27, Tháng 10, Năm 2019

Chúng ta thường đọc xem nhiều phân đoạn trong Thánh Kinh đề cập đến sự hiện diện của Chúa. Đức Chúa Trời đã từng sai phái các thiên sứ như những sứ giả để chuyển tải Lời mặc khải hoặc ý chỉ của Ngài cho một cá nhân, một tập thể nào đó. Và khi người tiếp nhận sứ điệp đó gặp mặt sứ giả Chúa đã sai phái thì chính họ cũng được tiếp nhận lời đó trong dự hiện diện của Chúa. Vì sứ giả đại diện Chúa để chuyển tải Lời Ngài.

Thế thì, chúng ta nhận biết rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa “sự hiện diện” và “mặt đối mặt”!

Chúng ta có thể tham dự một buổi ‘rally’ để nghe lời tuyên bố của Tổng Thống Trump về một thể chế của Mỹ Quốc hoặc một đề tài nào đó liên quan đến một luật mới ngài Tổng Thống muốn thông báo. Trong khoảnh khắc đó, toàn thể đám đông khán giả sẽ có được một vinh hạnh diện kiến với TT Trump, thế nhưng cá nhân chúng ta hẳn nhiên chưa được có một kinh nghiệm “mặt đối mặt” với ông!

Cũng vậy, dân sự Chúa tại chân núi Si-na-i đã bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng thật ra chỉ mình Môi-se là người đã từng trải nghiệm “mặt đối mặt” với Chúa trên núi khi ông tương giao với Chúa trong 40 ngày để tiếp nhận bản luật pháp 10 điều răn hầu chuyển tải cho dân sự.

Định nghĩa thuần tuý của sự “ mặt đối mặt” chính là một cuộc gặp gở, có tính cách riêng tư cá nhân. Nói một cách gần gũi hơn, sự gặp gở của hai người bạn thân hoặc giữa hai tình nhân hẳn nhiên mang một sắc thái khác biệt.

Khi chúng ta “mặt đối mặt” với một ai đó, chúng ta có thể nhận biết đôi mắt biết cười của họ, chúng ta nhận biết tóc họ đang bạc màu, chúng ta nhìn biết ánh mắt u buồn hoặc sống động trong một niềm vui nhen nhúm nào đó. Khi họ chau mày, chúng ta cảm nhận có thể một việc gì đó đang làm họ phật lòng hoặc thắc mắc, v.v.

Trải nghiệm đầu tiên “ mặt đối mặt” của loài người với Đức Chúa Trời được ghi lại trong Sáng Thế Ký 2:7:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng -thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Khi chúng ta gặp Chúa “mặt đối mặt”, sự gặp gở, tương giao trong nơi kín nhiệm ấy, mang lại một nguồn sự sống sung mãn cho chúng ta trong phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể.

Người què đi!
Người mù thấy!
Người câm nói!
Người chết sống lại!

Những trũng xương khô sẽ sống lại!
Môi trường ô nhiễm được chữa lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-10-2019
www.luathiengvn.com

Không Còn Bị Cưỡng Chế

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2019

Những vụ việc “cưỡng chế nhà đất” đang diễn tiến trong khắp lãnh thổ Việt Nam nói riêng và trong nhiều quốc gia trên thế giới nói chung là bằng chứng cụ thể của một cuộc “đánh cướp”.

Nó không những chỉ là việc đánh cướp để chiếm đoạt tài nguyên, nhưng nó chính là sự tướt đoạt danh tính của một con người nào đó, sự khống chế một lãnh thổ nào đó và hẳn nhiên là sự cưỡng ép để khống chế toàn bộ một dân tộc nào đó.

Sự việc này chỉ có thể xảy đến cho một con người đang ở trong một tư thế của một nạn nhân. Nó cũng có thể xảy đến cho những ai đang ở trong một tư thế “thông đồng” với thể chế đó. Vì sao? Vì sự im lặng hoặc thụ động chính là sự đồng ý trong liên kết với sự việc bất công đang diễn ra khắp nơi.

Có lắm lúc sự “thông đồng” này xuất nguồn từ sự thỏa hiệp trong tâm linh, tức là sự liên kết với kẻ thù của linh hồn mình, đã được hé mở qua những cánh cửa tăm tối khi chúng ta, vô tình hoặc cố ý, chống nghịch với Đức Chúa Trời.

Tạ ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta một giải đáp siêu nhiên, ấy là sự ăn năn để được khôi phục trong mối tương giao mật thiết trong giao ước mới qua Thập Tự Giá!

Chúng ta hãy quay về vối Cội Nguồn của sự yêu thương, là Đức Chúa Trời, vì Ngài, chính là sự yêu thương! Hãy trở về trong thẫm vị làm con Đức Chúa Trời. Đây chính là danh tính trung thực của chúng ta.

Điều này không biểu hiện trong mục vụ, trong tổ chức hoặc ngay cả trong những việc lành mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Chúng chỉ là bông trái của danh tính chúng ta trong Đấng Christ!

Hãy chỗi dậy để cầu thay cho dân tộc trong thời điểm này. Những sự “cưỡng chế” trong mọi hình thức sẽ phải buông ra khi chúng ta đồng hành với Chúa trong địa vị làm con cái Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Một Điều Mới

Ngày 29, Tháng 9, Năm 2019

Khi chúng ta nghe đến một việc gì đó có vẽ không quen thuộc hoặc khó hiểu theo sự suy xét trong tâm trí, thì chúng ta có thể có vài phản hồi như sau:

Một, là chúng ta sẽ không chấp nhận sự việc ‘mới mẻ’ này vì nó quá mới lạ, không quen thuộc theo đường lối chúng ta thường noi theo.

Hai, là chúng ta không thể làm một quyết định vì cần có nhiều thì giờ để phân tích sự việc trước khi chấp nhận cái sự việc mới mẻ hoặc ý tưởng ‘mới’ này

Hai phản hồi được nêu lên trên đây nghe rất hợp lý nếu chúng ta xử dụng tâm trí hoặc lý trí để phân tích sự việc.

Lời Chúa nói gì về điều này? Chúa là Đấng hay làm phép lạ, và, vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Chúa cao hơn đường lối chúng ta, ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng chúng ta.

Vì thế, chúng ta không thể nào áp dụng sự hiểu biết của chúng ta thông qua lý trí, tâm trí hoặc cảm xúc để phân tích sự việc, nhưng chúng ta cần nhờ cậy Đức Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng ta có nhìn biết những gì Ngài đang muốn chúng ta nhìn thấy.

Chúa đang làm một điều mới trong cuộc đời chúng ta, trong cuộc đời dân tộc chúng ta. Vấn đề ở đây là, chúng ta có đang nhìn thấy bàn tay Chúa đang vận hành chăng?

Những vấn nạn nào đang là rào cản khiến chúng ta không thể nhìn biết Chúa trong hiện cảnh?

Xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh và giải phóng chúng ta khỏi sự khống chế trong tư duy. Đây là một thời điểm để nhìn biết Chúa và khi chúng ta nắm bắt được ý Chúa, Ngài sẽ ban cho lời công bố thích đáng để giải phóng lãnh thổ hầu khai phóng một mùa gặt rộng lớn trong mùa này.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” – Ê-sai 54:6-9

“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vầy:

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước.

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Aáy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta.” – Ê-sai 43:15-21

Năm 5780, một năm…

Ngày 28, Tháng 9, Năm 2019

… của sự thể hiện Nước Chúa trong chúng ta và thông qua chúng ta

… của chiến trận thuộc linh để đón chào sự hiện diện của Chúa qua sự thờ phượng hầu đánh chiếm lãnh thổ

…. của dấu kỳ và phép lạ được khai phóng trong sự hiện diện của Chúa

… của sự chuyển đổi hội thánh Chúa để trở nên một bầu da mới tràn đầy rượu mới

… của sự nhìn biết Chúa trong những khoảnh khắc ‘mặt đối mặt’ với Đức Chúa Trời của sự yêu thương

… của sự bầy tỏ quyền năng siêu nhiên, sự khôn ngoan thông sáng trong mặc Khải Chúa ban cho hằng ngày

… của Lời Rhema Chúa khai sáng cho con dân Ngài từ nơi kín nhiệm

… của sự thể hiện danh tính con dân Chúa trong địa vị làm con Đức Chúa Trời

… của sự mở rộng Nước Đức Trời trong mọi tầng cấp, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Khởi Đầu Một Kỷ Nguyên Mới

Ngày 27, Tháng 9, Năm 2019

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đầu năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch.
 
Đây là một năm của sự thăng tốc vượt bực. Chúng ta cần di chuyển linh động và nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Có nghĩa rằng Chúa sẽ vùa giúp chúng ta chuyển hướng nhanh chóng nhưng chúng ta cần trở nên uyển chuyển nhanh nhẹn trong mọi quyết định trong cuộc sống. Điều này đòi hỏi chúng ta cần nắm biết ý Chúa một cách tỏ tường trong sự nhìn biết Chúa để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán một cách rõ ràng.
 
Đây là một thời điểm của sự biểu hiện Nước Đức Chúa Trời tức là sự mở rộng nối dài của hội thánh Chúa. Chúng ta là những công cụ của sự thể hiện của Thần Chúa trên khắp đất. Muốn trở thành những vũ khí bén nhọn này, chức năng nghe và thấy trong thuộc linh của chúng ta cần được trở nên bén nhạy.
 
Chúng ta cần di chuyển trong Đức Tin siêu nhiên, trong mặc Khải của hiện cảnh; Chúa Thánh Linh đang phán gì với chúng ta ngay trong giây phút này? Những sự thông sáng, những mặc khải của quá khứ, nói một cách cụ thể hơn, những mặc khải của ngày hôm qua không thể áp dụng cho khoảnh khắc hiện tại!
 
Chúng ta cần nắm biết ý Chúa để công bố và thể hiện Lời Ngài trong hiện cảnh. Đây là một thời để tiến lên, trong sự khôn ngoan thông sáng để đi chuyển theo thời điểm của thiên đàng!
 
Chúng ta cần được gia tăng trong việc nhìn biết Chúa, nhìn biết thời cuộc và những gì chúng ta cần làm trong thời điểm của Chúa!
 
Xin Chúa Thánh Linh liên tục khai phóng con dân Ngài!
 
Shalom!
 
Lửa Thiêng Việt Nam

Trong Ngài

Ngày 23, Tháng 9, Năm 2019

Sáng Chúa Nhật vừa qua tại Hội Thánh nhà, Chúa Thánh Linh đã khai phóng một lời mặc khải rất sâu nhiệm.

Chúa truyền dạy cho con dân Ngài hãy liên tục ở trong sự yên nghỉ của Ngài. Sự “ở trong” ở đây mang lấy một ý nghĩa của sự ẩn núp dưới bóng cánh của Đức Giê-hô-va, Đấng toàn năng. Sự “ở trong” ở đây là một biểu hiện của sự liên kết với Đấng Đầu Nguồn, Ngài là cội nguồn của mọi sự.

Trong Ngài, chúng ta sẽ liên tục trải nghiệm nhiều “Khởi Đầu Mới” vì Ngài là Đấng Đời Đời. Mọi việc khởi đầu với Ngài và chấm dứt với Ngài. Hallelujah!

Vậy thì, “Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục tiếp thu sự sống sung mãn như Ngài đã chỉ định.

“Trong Ngài”, chúng ta tiếp nhận quyền năng của Đấng Giải Phóng để di chuyển một cách linh động trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh!

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục di chuyển trong đức tin.

“Trong Ngài”, chúng ta nhận được những chiến lược thuộc linh để liên tục bước đi trong chiến thắng.

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ được nhìn biết Ngài, là Cha Thiên Thượng, Đấng hằng chăm sóc và bảo bọc chúng ta.

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục ở trong ranh giới Chúa đã chỉ định và Ngài sẽ là Đấng dẫn đầu để đột phá mọi bế tắc.

Thế thì, sự yên nghỉ trung thực cho cuộc sống của chúng ta trên đất này thật đều ở “Trong Ngài”. Có nghĩa rằng, linh hồn của chúng ta sẽ được yên nghỉ khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ trong giao ước của Đức Chúa Trời thông qua Đấng Trung Bảo, Đức Chúa Giê-xu, tức là thông qua Thập Tự Giá.

Hãy cứ liên tục ở “Trong Ngài”!!!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.

“Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” – Giăng 15:1-11

Sự Giải Phóng Tâm Trí

Ngày 19, Tháng 9, Năm 2019

Đường hướng cuộc sống con người định đoạt cuộc đời họ.

Những quyết định trong cuộc sống hằng ngày định hướng cuộc đời chúng ta.

Vì thế cách suy nghĩ hoặc tư duy chúng ta sẽ định đoạt cuộc đời chúng ta. Có nghĩa rằng, tầm nhìn hoặc quan điểm là thiết yếu, như một bánh lái để xoay hướng cuộc sống chúng ta. Đây là lý do vì sao, xuyên suốt trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời thường đặt những nghi vấn với con dân Chúa như sau:

“Ngươi thấy gì? Ngươi nghe gì?”

Tức là “Ngươi có đang nhìn thấy những gì Ta đang làm chăng?”

Có một điều thật lạ lùng là khi mắt và tai thuộc linh chúng ta được mở ra để nhìn biết Chúa thì chính lúc ấy là những khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy cửa trời mở ra. Hãy suy gẩm lời Chúa trong II Các Vua 6:15-17:

“Tôi-tớ của người Đức Chúa Trời chỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo-binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Ê-li-sê rằng: Hỡi ôi! chúa, chúng ta sẽ làm sao? Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn, Ê-li-sê cầu-nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi-tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung-quanh Ê-li-sê.”
‭‭
Cũng thế, đây là một thời điểm cho sự giải phóng của chúng ta!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai để chúng ta nhìn biết Chúa là ai trong bối cảnh của cuộc sống mình!

Ngài là ai trong cuộc đời bạn?

Những sự sợ hãi nào đang khống chế tâm trí, tư duy chúng ta?

Những tiếng nói nào đang xâm chiếm không phận của tâm trí khiến chúng ta liên tục ở trong một trạng thái ‘bấn loạn, bị giao động, xôn xao’???

Những rào cản nào đang khống chế tư duy chúng ta? Chúng có thể là những sự dạy dỗ sai lầm, những quan điểm lệch lạc về Đức Chúa Trời, những giáo điều quy luật rườm rà của con người, những sự kỳ thị hẹp hòi, những phương thức ‘rập khuôn’ đã từng áp chế con dân Chúa?

Xin Chúa giải phóng chúng ta để mang lại một sự tự do của tâm trí để chúng ta có ‘đồng một tâm tình’ với Đấng Christ!

“Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp‬ ‭2:5-11‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Phương Cách, Công Thức và… Giáo Điều

Ngày 17, Tháng 9, Năm 2019

Không hiểu sao con dân Chúa lại ưa chuộng học hỏi nhiều phương thức để … đến gần Chúa hoặc để thực hiện những mục vụ?

Những phương cách hoặc mô hình là những điều chúng ta có thể áp dụng để rèn luyện trong kỷ luật thuộc linh. Thế nhưng, nếu không khéo những điều này sẽ trở thành ‘chướng ngại vật’ khiến chúng ta không thể đến với Chúa qua mối liên hệ mật thiết hằng ngày để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán trực tiếp với chúng ta cho hiện cảnh.

Trong quá trình thuộc linh cá nhân, tôi đã từng bị vướng mắc vào cái vấn nạn này. Thật ra, cũng chỉ vì lòng nóng cháy tìm kiếm ý Chúa, nhưng lại thiếu sự nhìn biết đường lối của Ngài trong cuộc sống thuộc linh. Những điều hay, ý tốt, những sự việc có vẽ dường như là những điều công nghĩa thường hay thu hút con dân Chúa. Nhưng nếu những việc này không là ý chỉ của Chúa cho chúng ta trong ngay giây phút khi đối đầu với một tình huống nào đó, thì chúng sẽ không đem lại lời giải đáp cho nan đề của chúng ta, vì chúng không là mặc khải đến từ Đức Thánh Linh.

Nếu những ‘phương thức’ này được một ai đó thực hiện vì Chúa Thánh Linh soi sáng cho người đó thì ấy là mặc khải Chúa ban cho họ. Nhưng chỉ vì chúng là những hành động mang lại kết quả tốt đẹp cho họ không có nghĩa rằng nếu chúng ta ‘rập khuôn’ thì cũng sẽ được phước như họ đã tiếp nhận từ Chúa.

Nói tóm lại, mặc khải của ai đó chia sẻ với chúng ta là một điều quý báu để khích lệ lẫn nhau, nhưng Đức Thánh Linh cần xác chứng với chúng ta trong nơi kín nhiệm. Có nghĩa rằng, nếu chúng ta chỉ dùng những phương cách này như một công thức ‘rập khuôn’ để xông vào chiến trận thuộc linh thì chúng ta cần nên suy xét để tìm kiếm ý Chúa.

Hãy nhớ rằng, mỗi chiến trận thuộc linh đều có những khía cạnh khác biệt. Vì thế, chúng ta nhận biết Chúa Giê-su đã chữa lành nhiều người bệnh tật, nhưng Ngài đã không chỉ dùng một phương cách. Cũng vậy, những chiến lược thuộc linh là mặc khải Chúa sẽ ban cho tùy theo bối cảnh mà chúng ta khó có thể ngờ được. Có lắm lúc, Chúa sẽ dùng những chiến lược bất ngờ để đánh bại quân thù, vì thế, những phương cách, công thức và giáo điều do con người thiết kế thật là những ‘chướng ngại vật’, những rào cản trong quá trình thuộc linh.

Nguyện xin Chúa giải phóng để chúng ta liên tục di chuyển một cách thật linh động dưới sự dẫn dắt của Thần Chúa trong mọi thì.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam

Chướng Ngại Vật Nào?

Ngày 15, Tháng 9, Năm 2019

Chúng ta có đang là một ‘rào cảng’ thuộc linh nào chăng? Việc này có thể được biểu hiện qua vài hình thức như sau:

1. Có khuynh hướng muốn cai quản đời sống thuộc linh của người khác…

2. Chia sẻ hoặc làm chứng nhưng với một khuynh hướng ‘lèo lái’ để người khác làm theo đường hướng tìm kiếm Chúa qua các công thức và phương pháp ‘rập khuôn’ theo ý riêng của mình…

3. Chia sẻ để hướng dẫn người khác nhưng không nhìn biết rằng Chúa muốn khai phóng con dân Chúa để mở rộng Vương quốc Ngài. Đây là một ngày của Thánh dân Chúa. Tất cả cần đứng dậy và được dự vào phần mở rộng Nước Ngài…

4. Chia sẻ với khuynh hướng tôn cao một thuyết lý, một mục vụ, một giáo chủ nào đó. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đấng Đầu Nguồn…

5. Hấp tấp quyết định vụ việc trong cảm xúc, vì lòng nóng cháy, nhưng không nhìn biết ý Chúa. Có lắm lúc chúng ta vô tình tự đặt để mình vào vị trí của ‘nguồn cung ứng’. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va Jireh, Ngài chính là nguồn cung ứng vô biên, trong mọi lĩnh vực’…

6. Khởi động phong trào ‘tìm kiếm đấu kỳ, phép lạ’ bằng cách khuấy động cảm xúc của con dân Chúa với mục đích bành trướng tổ chức cá nhân…

7. Chủ trương ‘sữa sai’, ‘vạch lá tìm sâu’ bằng cách áp dụng điều luật, giáo điều để bắt bẻ sát phạt mọi người…

 

8. Áp đặt tiêu chuẫn ‘thật cao’ theo quy củ, giáo điều để giới hạn con dân Chúa, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không chú trọng đến bề ngoài nhưng Ngài là Đấng dò xét tấm lòng chúng ta…

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt. Vì xác-thịt có những điều ưa-muốn trái với những điều của Thánh-Linh, Thánh-Linh có những điều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh-Linh chỉ-dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật-pháp. Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ:” – Ga-la-ti‬ ‭5:16-22‬ ‭VB1925‬‬

 

Một Thời Tiến lên!

Ngày 15, Tháng 9, Năm 1019

Đây là một thời để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn biết chiến lược Ngài khai phóng cho hiện cảnh!

Đây là một thời để trở nên bén nhạy hầu nhận biết tình huống của chính chúng ta và của dân tộc!

Đây là một thời để nhìn biết danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời!

Đây là một thời để nhìn biết tấm lòng của Chúa đối với chúng ta là như thể nào!

Đây là một thời để nắm bắt ý Chúa hầu thể hiện Nước Đức Chúa Trời!

Đây là một thời của sự ‘đồng công cộng tác với các thiên binh từ trời’!

Đây là một thời để nhìn biết thẩm quyền Chúa ban cho chúng ta!

Đây là một thời để nhìn lên và nhìn thấy cửa trời đang mở rộng!

Đây là một thời tiến lên để bước lên vào chốn cao hơn!

Đây là một thời của ‘dấu kỳ và phép lạ’!

Đây là một thời của thánh dân Ngài!

Đây là một thời để chổi dậy!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Nhìn Biết….Sự Thật

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2019

Sứ giải phóng khởi đầu với sự ‘mở mắt’ để nhìn nhận sự thật của tình huống. Sự mở mắt, mở tai thuộc linh là điều tiên quyết.

Những rào cảng nào đang khống chế khiến chúng ta không thể hoặc không dám nhìn biết sự thật?

Sự thật làm chúng ta đau lòng, tuy nhiên, chúng ta cần nhìn biết thực trạng của chúng ta, của hội thánh con dân Chúa và của dân tộc chúng ta. Rồi, sau đó chúng ta Sẽ nhìn lên Chúa, Ngài vẫn là cứu cánh duy nhất của chúng ta!

Khi chúng ta chia sẽ Lời Chúa hoặc nói lên sự thật về một tình huống nào đó, với tình yêu của Chúa trong tính cách xây dựng để khôi phục, chính điều này sẽ khai phóng quyền năng của Chúa để giải phóng chúng ta. Đúng thế, chúng ta cần có sự can đảm trong tình yêu của Chúa để nói lên sự thật.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Sứ Giả Là Sứ Điệp

Ngày 9, Tháng 9, Năm 2019

Sứ giả chia sẽ mặc khải và chuyển tải sứ điệp Chúa ban cho họ. Thế nhưng, đến một lúc nào đó sứ giả và sứ điệp cần hợp nhất, tức là trở nên một. Sứ giả là sứ điệp và sứ điệp chính là sứ giả. Chúng ta không thể cho ra những gì chúng ta chưa từng trải nghiệm hoặc sở hữu.

Đến một lúc nào đó, sứ điệp tiềm tàng trong ‘sứ giả’ Sẽ tuôn chảy một cách tự nhiên và chính điều này là một âm hưởng làm chấn động lãnh thổ. Vì thế, Chúa đã phán cùng Giô-suê rằng:

“Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se.” – Giô-suê‬ ‭1:3‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Sự Thể Hiện Cụ Thể Của Đức Chúa Trời

Ngày 23, Tháng 8, Năm 2019

Sự Thể Hiện Cụ Thể Của Đức Chúa Trời

Có thể nào chăng, Đức Chúa Trời thật là một Đức Chúa Trời của sự yêu thương? Tình yêu của Ngài không chỉ được mô tả qua Lời Ngài, Lời trong văn tự, nhưng tình yêu của Ngài thật được ấn chứng qua Đức Thánh Linh, qua sự hy sinh của Con Độc Sanh, của Đức Chúa Giê-xu trên Thập Tự Giá.

Vì thế tình yêu của Chúa là một việc Chúa thể hiện một cách cụ thể cho chúng ta. Vì yêu, Ngài ban cho. Vì yêu, Ngài mở rộng lòng Ngài để ban cho chúng ta những điều tốt nhất, những điều quý giá nhất của Ngài.

Khi chúng ta thật sự tiếp thu tình yêu của Chúa, thì chúng ta mới có thể biểu hiện tình yêu ấy với một thế gian đang ở trong sự hư mất.

Vì thế, nếu chúng ta vẫn bôn ba, vẫn tìm kiếm tình yêu hoặc sự chấp nhận của Chúa qua các việc làm, qua mục vụ, v.v., thì chúng ta có thể đang trải nghiệm một nan đề thuộc linh.

Thật là một điều mầu nhiệm và chính điều này đã được Chúa bày tỏ trong ánh sáng của tình yêu Ngài. Ôi thôi, sao mắt lòng của chúng ta lại không thể mở ra để nhìn biết Đức Chúa Trời của sự yêu thương?

Những điều gì đang ngăn cản khiến chúng ta không thể bượ́c vào mối liên hệ mật thiết để tương giao với Chúa hằng ngày?

Nguyện xin Chúa thương xót con dân Ngài. Xin Chúa giải phóng để chúng ta có thể nhìn biết Chúa là ai trong cuộc đời của dân tộc chúng ta. Ngài là Đấng ban cho, Ngài là Đấng giải phóng. Ngài là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc và tình yêu Chúa thật là một món quà quý giá Ngài ban cho chúng ta.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Bước Đi Trong Sự Sáng

Ngày 13, Tháng 8, Năm 2019

Có lắm lúc con dân Chúa dồn các nỗ lực của mình trong việc làm, trong mục vụ nhưng lại không nhìn biết danh tính trung thực của mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, trong giao ước đời đời qua thập tự giá và sự đổ huyết của Chúa Giê-xu để cứu chuộc chúng ta.

Mối liên hệ trong giao ước Chúa là một chìa khoá then chốt trong quá trình cuộc sống thuộc linh của chúng ta!

Nếu chúng ta vẫn còn liên tục ở trong một trạng thái bất an, bôn ba để phấn đấu với thế giới tối tăm, để tìm kiếm mục vụ hầu trấn giữ vị trí của mình trong một tổ chức nào đó, v.v., chúng ta thật đang phấn đấu cho những điều thuộc về xác thịt. Hãy chiêm nghiệm phân đoạn Thánh Kinh sau đây trong I Giăng 1:5-7:

“Nầy là lời truyền-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

Điều cốt lõi trong phân đoạn này được gói trọn trong câu “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Vì sao? Khi chúng ta tương giao với Chúa trong mối liên hệ mật thiết, tức là “bước đi trong sự sáng”, thì bóng tối tăm phải lìa xa chúng ta.

Cái nỗ lực của ý chí, của xác thịt, của sự học đòi theo thế gian, của các quy củ điều luật của tôn giáo sẽ không bao giờ đánh hạ thế giới tối tăm. Tức là những việc làm của con người không thể nào mang lại sự giải phóng cho bất cứ một ai.

Chúng ta không thể chiến thắng bóng tối bằng sự đấu tranh, đối đầu với bóng tối, nhưng chính sự việc ‘bước đi trong sự sáng’ là then chốt cho một đời sống sung mãn trong Đấng Christ!

Cũng thể ấy, chúng ta không cần tìm tòi, tìm kiếm nơi các ác linh trấn giữ để đánh hạ chúng. Vì bất cứ nơi nào bàn chân chúng ta đạp đến, thì ánh sáng của Mặt Ngài trong chúng ta sẽ tống khứ kẻ thù của linh hồn, sẽ thanh tẩy lãnh thổ.

Điều thiết yếu ở đây là chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa đang truyền phán với chúng ta chăng? Ngài đang nói gì, Ngài đang sai phái chúng ta đi đến nơi nào? Ngài đang ban cho chúng ta chiến lược cụ thể nào cho hiện cảnh? Hãy nhớ rằng chiến lược Chúa ban cho chúng ta cho mỗi trận chiến thuộc linh là khác biệt, không là sự rập khuôn theo đường lối giới hạn trong sự hiểu biết cạn cợt của con người.

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt. Vì xác-thịt có những điều ưa-muốn trái với những điều của Thánh-Linh, Thánh-Linh có những điều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh-Linh chỉ-dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật-pháp.” – Ga-la-ti‬ ‭5:16-18‬ ‭VB1925‬‬

“Chiên Ta nghe tiếng Ta…” Chúng ta đang lắng nghe tiếng nói của ai?

Trọng tâm của chúng ta chính là Chúa; nó không liên hệ đến mục vụ, chức vụ, tổ chức hoặc bất cứ một việc gì bao gồm nỗ lực của con người để đánh hạ các thế lực tối tăm như chúng ta suy tưởng. Vì cội nguồn của mọi việc khởi đầu với điều này:

“Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Tình Yêu Của Đấng Đời Đời

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2019

Không hiểu sao, mỗi khi tôi nghĩ đến tình yêu của Chúa, thì lời và chữ cứ tuôn ra không dứt. Vì sao? Vì tình yêu của Đấng Đời Đời sẽ không hề vơi. Trong Ngài là sự sống, một nguồn sự sống tuôn chảy từ đây cho đến muôn đời. Thật là lạ lùng.

Bạn đang tìm kiếm một niềm vui nào chăng? Bạn đang tìm kiếm một sự an ủi cho tâm hồn mình? Hãy kêu cầu đến danh Chúa Giê-su, Ngài là cội nguồn của mọi việc và Danh Ngài là Danh trên hết các mọi danh trên đất này. Ngài không chỉ là một biểu tượng của ‘tôn giáo’, Ngài chính là sự sống, niềm an ủi, sự bình an trung thực mà bạn đã và đang tìm kiếm.

Tôi sẽ không hứa với bạn rằng khi bạn đến với Chúa Giê-su thì mọi nan đề của bạn sẽ được giải quyết theo như lòng bạn mong muốn. Nhưng tôi có thể nói rằng, bạn sẽ không phải đối đầu với những sự gian khổ trong cuộc đời một mình vì Ngài sẽ đồng đi với bạn. Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài với bạn trong một mối liên hệ khắn khít mà ngay cả những người thân yêu nhất của bạn cũng không thể sánh bằng.

Hôm nay, hãy mở lòng mình để bước vào một khởi đầu mới mà Chúa đã dành sẵn cho bạn từ trước vô cùng.

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” – Giê-rê-mi 29:11-13

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Niềm Vui Sản Xuất “Kháng Chiến”

Ngày 22, Tháng 7, Năm 2019

Niềm vui của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của chúng ta, ấy chính là sức mạnh của các chiến binh của đạo quân Đức Giê-hô-va trong trận tiền. Đây là một chiến lược của Chúa để khai phóng sự phản kháng trong con dân Ngài hầu đối đầu với kẻ thù của linh hồn.

Niềm vui của Chúa chính là một vũ khí bén nhọn để đánh hạ mọi sự sợ hãi, để phá vỡ mọi chấn thương lòng gây nên những sự bất an, lo âu trong con dân Ngài.

Niềm vui của Chúa sẽ khuấy động lòng can đảm của con dân Ngài. Hãy reo hò và cất cao tiếng hát ngợi khen để xông vào chiến trận đối nghịch với các chủ quyền của thế gian mờ tối này.

“Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các luật pháp.

Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.” – Nê-hê-mi 8:9-10

Niềm vui của Chúa sẽ khuấy động và ‘sản xuất’ ‘Kháng chiến’. Đây là một thời để chúng ta xông vào chiến trận thuộc linh hầu đối đầu với kẻ thù của Miền Đất Hứa. Đây không phải là luć để con dân Chúa tiếp tục thờ ơ, sống trong sự thụ động thuộc linh. Chúa đang truyền phán điều gì với chúng ta? Hãy cất cao cánh cửa “Ngợi Khen” vì Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Ngài đang dẫn đầu chúng ta trong chiến thắng!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Đối Diện Để Khởi Đầu

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2019

Mỗi một khởi đầu mới đều được khởi động khi một sự việc xưa cũ nào đó kết thúc. Tức là, nếu chúng ta muốn tham gia vào một việc mới, một công tác mới, một việc làm mới, thì, hẳn nhiên, chúng ta cần kết thúc những việc cũ, phải không bạn? Kết thúc một việc cũ, nghe có vẻ dễ làm lắm thì phải, thế nhưng, có những sự thu hút nào, những tác động mạnh mẻ nào có tính cách thuộc về ‘đường xưa lối cũ’ sẽ luôn liên tục là những vướng mắc trong cuộc sống? Thế thì, làm sao để chúng ta thoát khỏi những chu kỳ tối tăm hoặc buông bỏ những việc cũ để bước vào những khởi đầu mới?

Sáng hôm qua, đang khi chuẫn bị để bắt đầu một ngày mới, Chúa truyền phán với tôi lời này:

“Nếu ngươi mở rộng lòng mình để chào đón tất cả những sự việc Ta cho phép xảy ra trong cuộc đời ngươi, thì chính những vụ việc đó sẽ khởi động nhiều khởi đầu mới Ta đã chỉ định cho ngươi.”

Vậy thì, có thể nào chăng, lắm lúc chúng ta kêu cầu cùng Chúa, xin Ngài khai phóng để mở ra những khới đầu mới, nhưng chúng ta lại chối từ những sự thữ thách, những điều dường như là không thuận hiệp với tầm nhìn của chúng ta và rồi, đó chính là những trở ngại khiến chúng ta không thể nào tiến vào miền Đất Hứa Chúa đã chỉ định. Hãy nhớ rằng, Miền Đất Hứa là nơi tràn đầy những kẻ thù ‘Khổng Lồ’ đang toan tính cướp đoạt những lời hứa ơn phước trong cơ nghiệp Chúa dự định ban cho chúng ta.

Khi Thiên Sứ Đức Chúa Trời hiện ra cùng Ghê-đê-ôn, trong lúc ông trốn chạy kẻ thù để đập lúa trong vượn rượu, Ngài đã phán cùng ông, Ngài đã nhắc cho ông biết về danh tánh trung thực của ông trong Các Quan Xét 6:12:

“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng người.”

Đúng thế, ngày nay, Chúa đang kêu gọi những chiến binh can trường. Đây là một thời để xông lên đánh chiếm Đất Hưá. Ngài đang kêu gọi chúng ta xông vào chiến trận thuộc linh:

“Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng người!”

Hãy bước ra khỏi thuyền vì Chúa đang muốn ban cho chúng ta nhiều khởi đầu mới tuyệt diệu. Chúa là tốt lành!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Phá Vỡ Mọi Thông Đồng

Ngày 15, Tháng 7, Năm 2019

Có lắm lúc Chúa cho phép chúng ta nhìn thấy sự vận hành của sự rối ren của chính con người chúng ta thông qua ngoại cảnh của sự thử thách khó khăn để giải phóng chúng ta.

Những cơ cấu tối năm nào đang khống chế chúng ta? Chúng có thể đang ẩn núp dưới nhiều hình thức, qua nhiều môi giới khác nhau.
Thường thì những điều này mang lại sự thu hút ngoại hạn, có lúc như là qua một sự liên kết vô hình nào đó vì chính chúng đang tiềm tàng trong huyết mạch của chúng ta. Chỉ có Chúa là Đấng duy nhất có thể giải phóng chúng ta ra khỏi sự khống chế ấy và điều kiện tiên quyết ở đây là sự ăn năn để cắt đứt mọi thông đồng giữa chúng ta và những cơ cấu này!

Xin Chúa mở mắt để chúng ta nhìn biết sự vận hành của những sự việc này!

“Vậy sự kín-nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong sự hiện-thấy ban đêm; Đa-ni-ên bèn ngợi-khen Chúa trên trời. Đoạn, Đa-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi-khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô-cùng! Vì sự khôn-ngoan và quyền-năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay-đổi thì-giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn-ngoan cho kẻ khôn-ngoan, và sự thông-biết cho kẻ tỏ-sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu-xa kín-nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối-tăm, và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ-phụ tôi! Tôi cảm ơn và ngợi-khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn-ngoan và quyền-phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu-hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua.” – Đa-ni-ên‬ ‭2:19-23‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Chúa Đã Sắm Sẵn

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2019

Chúa đã sắm sẵn mọi việc cho chúng ta. Ngài sẽ gởi người đến để tương tác, khích lệ và vùa giúp chúng ta trong thời điểm cần thiết. Hãy nhớ rằng, Chúa đã trang bị 7.000 người chưa hề quỳ lạy trước thần Ba-anh như lời Ngài đã khích lệ tiên tri Ê-li trong lúc ông bị thối chí. 

Có một đội binh hùng mạnh đang được dấy lên. Một đạo binh không tên tuổi và có lắm lúc, những con người đồng hành với chúng ta lại là những người chúng ta chưa hề gặp mặt. Nhưng, họ đã lắng nghe được tiếng Chúa Thánh Linh truyền phán với Hội Thánh Ngài trong thời điểm này và họ sẽ tương tác với chúng ta trong mặc khải theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. 

Vì thế, con dân Chúa, là những ai đang bương chãi trong sự kêu gọi của Chúa để bày tỏ tấm lòng của Ngài trong thế gian, hãy vững lòng bền chí, Chúa đang dấy lên một đạo binh từ cát bụi. Đúng thế, hôm nay là một ngày của Thánh Dân Ngài. Chúa chẳng tây vị một ai và mọi người sẽ được khai phóng, Nữ, Nam, Già, Trẻ… không phân biệt tuổi tác, địa vị. Chúa đang khai phóng tất cả để mở rộng vương quốc Ngài. Hallelujah!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Khai Phóng Con Người Tâm Linh

Ngày 4, Tháng 7, Năm 2019

Có lắm lúc chúng ta mong đợi để được khai phóng.

Có lắm lúc chúng ta tìm kiếm và tham gia vào những cuộc hội họp để tiếp thu sự khai phóng của Chúa. Amen, Chúa sẽ dùng những cơ hội đó để chuyển tải nhiều ơn phước cho chúng ta.

Có lắm lúc chúng ta tìm tòi học hỏi Lời Chúa để được khai phóng. Amen, Lời Chúa sẽ khai phóng chúng ta.

Có lắm lúc chúng ta tham dự những buổi thờ phượng để ngợi khen Chúa. Amen, đó là những cơ hội để bước vào sự hiện diện của Chúa qua cửa ngợi khen và chúng ta sẽ được Chúa khai phóng.

Và, khi chúng ta bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời, ấy là lúc chúng ta đang được khai phóng. Chúng ta bày tỏ tấm lòng của Chúa qua bông trái của Đức Thánh Linh thể hiện trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta cũng có thể được khai phóng qua những sự biểu hiện như sau:

Khi chúng ta mở lòng để vùa giúp những con người đang trải nghiệm sự thiếu thốn trong vật chất.

Khi chúng ta mở lòng để dâng hiến vào những đồng lúa của mùa gặt.
Khi chúng ta mở lòng để lắng nghe trong sự cảm thông của Đức Thánh Linh với con dân Ngài.

Khi chúng ta mở lòng để tiếp thu mặc khải của Chúa và xông vào chiến trận thuộc linh cho sự giải phóng của lãnh thổ.

Khi chúng ta mở lòng để nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh.

Khi chúng ta mở lòng để cầu thay cho sự giải phóng của dân tộc.

Khi chúng ta mở lòng là lúc chúng ta được khai phóng…

Khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa truyền phán, ấy là lòng chúng ta được mở rộng…

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Sự Phá Sản Thuộc Linh

Ngày 4, Tháng 7, Năm 2019

Hôm nay, trong lúc đang đăng tải những bài viết Chúa ban cho tôi, thì tôi lại nghe Chúa Thánh Linh truyền phán một câu: “Sự phá sản thuộc linh.”

Thật ra câu này, khi suy gẫm lại, thì dường như rất nhiều người trong chúng ta có thể cũng đã từng trải nghiệm. Sự phá sản là gì? Theo định nghĩa thông thường, nó là một ngôn từ để mô tả một tình cảnh của sự vỡ nợ, thiếu thốn, kiệt quệ trong nhiều phương diện.

Một vài từ đồng nghĩa với từ này mô tả những tình trạng sau đây:

không có phương tiện sinh tồn; thiếu thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn; khi sức mạnh, sự sống hoặc chức năng của óc sáng tạo bị tước đoạt, v.v.

Sự phá sản thuộc linh là một tình trạng kiệt quệ tâm linh, thiếu sự sống linh động, một tình trạng mà sự sống sung mãn của Chúa hẳn nhiên không được thể hiện trong cuộc đời của con dân Chúa. Khi một con người, ngay cả trong lĩnh vực thuộc thể, bị kiệt quệ về sức khỏe, thì chính con người đó không thể nào có được một sự sống dư dật, sung mãn phải không?

Chúng ta có đang bị vướng mắc vào một tình cảnh của sự phá sản thuộc linh nào chăng? Chúng ta có đang lâm vào một tư thế bấn loạn như con dân Chúa trong đồng vắng xưa kia chăng? 

Chúng ta có đang bị một cơ chế tôn giáo nào khống chế khiến chúng ta không thể lắng nghe được tiếng Chúa truyền phán một cách trực tiếp, hoặc khiến chúng ta luôn trông chờ vào hàng giáo phẫm để ban phát Lời Chúa chăng? Hẳn nhiên, Chúa truyền phán Lời Ngài qua nhiều công cụ, nhưng nếu chúng ta vẫn cứ liên tục ở trong một tình trạng bị lệ thuộc, hoặc chưa được trưởng thành để tìm kiếm Chúa trong mối liên hệ mật thiết, riêng tư với Ngài thì đây có thể là một vấn nạn của chúng ta. 

Và rồi, đến một lúc nào đó, chúng ta bị lâm vào một tình trạng “phá sản thuộc linh”. Vì sao? Vì nguồn sự sống trung thực thật chỉ đến từ Đức Chúa Trời, nó không xuất nguồn từ giáo điều và quy luật. Nó chẳng đến từ mục vụ hoặc ân tứ, vì Chúa, Ngài là Đầu Nguồn của muôn sự trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Amen?

Hãy ăn năn để trở về với Đấng Đầu Nguồn, vì mọi nguồn sự sống phát sinh từ Ngài. Hôm nay là một ngày để chúng ta xoay hướng, xoay lòng, để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong cuộc đời của chúng ta. Hallelujah!

“Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

“Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.

“Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” – Cô-lô-se 1:12-17

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trạng Thái Con Người Tâm Linh

Ngày 18, Tháng 6, Năm 2019

Sáng hôm nay đang lúc ngồi ăn sáng, Chúa Thánh Linh phán với tôi từ này: “Trạng Thái”

Tôi hỏi Chúa: “Chúa ơi, Chúa muốn truyền dạy với con điều gì? Trạng thái của ai hay của việc gì?” Sau đó Chúa phán với tôi: “Trạng Thái Con Người Tâm Linh!”

Chúng ta thường nghe về những đề tài tình trạng tâm linh, tình trạng của một vụ việc nào đó, v.v. Thế nhưng, tôi cảm nhận Chúa muốn bày tỏ một phía cạnh tích cực nào đó về con người tâm linh của chúng ta. 

Từ “Trạng thái” mang lại cho chúng ta một ảnh tượng của một tình thế nhưng nó không liên quan đến sự việc, không liên quan đến tác động hoặc sự chuyển động của bất cứ một hành động nào để khởi động việc gì cả. Từ này có liên hệ đến một điều xuất nguồn từ phía trong và rồi chính nó mô tã hoặc biểu hiện thực chất của một điều gì đó hoặc của một con người nào đó.

Thế thì, câu “Trạng Thái Con Người Tâm Linh” mang lấy một ý nghĩa sâu sắc về bản chất hoặc thực chất của con người tâm linh. Điều này làm tôi liên tưởng đến một phân đoạn trong Công Vụ 17:

“Ðức Chúa Trời là Ðấng dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó. Vì Ngài là Ðấng chủ tể của trời và đất, Ngài không ngự trong các đền thờ do tay loài người xây cất. Ngài cũng không cần bàn tay loài người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài mọi vật. Từ một người, Ngài đã tạo nên mọi dân tộc đang sống trên khắp mặt đất. 

Ngài đã ấn định thì tiết và địa phận cho họ ở, để họ có thể tìm kiếm Ðức Chúa Trời, và may ra họ có thể dò dẫm và tìm được Ngài, mặc dù Ngài không ở xa mỗi người chúng ta; vì ‘Trong Ngài chúng ta sống, động, và hiện hữu,’ như một vài thi sĩ của quý vị đã nói, ‘Chúng ta cũng là dòng giống của Ngài.’ 

Vậy, là dòng giống của Ðức Chúa Trời, xin chúng ta đừng nghĩ rằng Ðức Chúa Trời giống như một tác phẩm bằng vàng, bạc, hoặc đá, do óc nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người tạo nên.” – Công-vụ Các Sứ-đồ‬ ‭17:24-29‬ ‭BD2011‬‬

Câu “vì ‘Trong Ngài chúng ta sống, động, và hiện hữu,’…..’” Mô tã một trạng thái chính chắn của con người tâm linh, của những ai thuộc về Chúa, là con cái của Đức Chúa Trời! 

Khi chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, ấy chính là trạng thái trung thực của con người tâm linh của chúng ta. Vì trạng thái ấy chính là thân vị làm con Đức Chúa Trời, nó không tuỳ thuộc vào ân tứ hoặc việc làm của chúng ta. Nói một cách khác, việc làm và mục vụ của chúng ta chỉ là bông trái xuất nguồn từ danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời!

Vì thế, sự việc chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta là điều tiên quyết, và trạng thái của con người tâm linh của chúng ta xuất nguồn từ mối liên hệ trong giao ước Chúa và mọi việc khác, mọi sự chuyển động khác khởi đầu từ nơi kín nhiệm với Chúa.

Trong Anh Ngữ có một động từ để diễn tã trạng thái của một con người, “to be” và từ này được dịch lại để mô tã một danh hiệu của Đức Chúa Trời khi Ngài sai phái Môi-se trở về Ai-cập để giải cứu dân Ngài. “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự-hữu hằng-hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng tự-hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭3:14‬ ‭VB1925‬‬

Ta là “Đấng Ta Là” (“I Am that I Am”), danh hiệu này thể hiện thực chất của Đức Chúa Trời, Ngài là mọi sự trong muôn sự, Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. Amen!

Cũng thế, trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, chúng ta cư ngụ dưới bóng cánh của Đấng toàn năng và trạng thái này là một tư thế đắc thắng, tức là chúng ta không cần “bôn ba” hoặc “lập công” để mặc lấy thẫm quyền và thân vị mà Chúa đã định sẵn cho chúng ta. Hallelujah! 

Nói thế không là để chúng ta nằm trong một tư thế thụ động, nhưng, khi chúng ta liên tục di chuyển với Thần Chúa, chúng ta thật sự ở trong Ngài, trong một trạng thái chính chắn trong lĩnh vực thuộc linh, một tư thế đắc thắng trong Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu!

Nguyện xin Chúa giải phóng chúng ta để bước vào sự yên nghĩ trọn vẹn trong Ngài, một trạng thái trung thực đắc thắng của chúng ta!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Khởi Đầu Với Đầu Nguồn

Ngày 16, Tháng 6, Năm 2019

Mọi việc khởi đầu với cội nguồn của sự sống, ấy là với Cha Thiên Thượng, Đấng Đầu Nguồn. Ngài là Cha của linh hồn chúng ta! 

Chúa Giê-su đã truyền dạy cho môn đồ Ngài trong sự tương giao với Đức Chúa Cha như sau:

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế nầy: ‘Lạy Cha chúng con trên trời, Nguyện danh Cha được tôn thánh, Nguyện vương quốc Cha mau đến, Nguyện ý Cha được nên dưới đất như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác. [Vì vương quốc, quyền năng, và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.’]” – Ma-thi-ơ‬ ‭6:9-13‬ ‭BD2011‬‬

Hãy trở về với Cha Thiên Thượng!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Nắm Giữ Làm Gì?

Mấy hôm nay, tôi rất bận việc vì có một công việc làm mới và có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống. Có lắm lúc chúng ta mong đợi Chúa gia tăng chúng ta trong mọi lĩnh vực vì Chúa, Ngài là Đấng luôn làm những điều mới lạ trong chúng ta và qua chúng ta để mở rộng vương quốc Ngài và cũng là để ban phước cho con dân Ngài. Trong những giai đoạn chuyển đổi này, chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh ban ơn để chấm dứt mọi việc ‘cũ’, nó không có nghĩa là những vụ việc ‘cũ’ là điều tiêu cực, nhưng chúng ta có thể tạm kết luận rằng để khởi đầu một ‘kỹ nguyên mới, một điều mới’, thì chúng ta cần ‘chấm dứt’ những việc cũ của quá khứ mặc dù những việc mà chúng ta cam kết trong quá khứ cũng có thể là những điều Đức Thánh Linh đã giao phó cho chúng ta.

Thế thì, trong quá trình của một sự chuyển đổi, hãy cầu xin Chúa Thánh Linh xức dầu và ban ơn để chúng ta ‘chấm dứt’ mọi việc cũ, ‘đóng lại’ những cánh cửa của quá khứ để tiến vào tương lai.

Có khi nào bạn đã từng nắm giữ những điều quen thuộc mặc dù trong tâm khãm mình nhận biết rằng một điều mới sẽ biến đổi mọi việc chăng? Chúng ta có đang bị vướng mắc vào một cơ cấu điều hành nào đó đang kềm kẹp và khống chế chúng ta chăng? Nếu có, thì cái cơ cấu ấy xuất nguồn từ đâu? Có lắm lúc, nó lại tiềm tàng trong chính con người của chúng ta. Thật là khó mà có thể dò được lòng người, tức là cái tấm lòng chúng ta ấy bạn ạ.

Có thể nói rằng, đây là một giai đoạn khá khúc mắc cho nhiều người, vì chúng ta thường cảm thấy ‘bất ổn’ khi phải tiến vào những lĩnh vực mới với nhiều sự ngỡ ngàng, mới lạ và bất ngờ. Đây là lúc mà chúng ta cần đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Hãy xem trong I Cô-rinh-tô 2:11

“Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.”

Đúng thế, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể dò biết lòng người và cùng một thể ấy, nếu không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì thật chẳng ai có thể nhìn biết những điều gì thuộc về vương quốc Ngài. Vì sao? Vì chúng ta sẽ không thể nào nắm bắt, cũng như không thể nào thể hiện những gì thuộc về Nước Đức Chúa Trời qua tâm trí, qua sự học biết của thế gian, qua sự thông hiểu của lý trí, của cảm xúc, của tất cả những gì không thuộc về Đức Chúa Trời. Trong mọi việc, chúng ta cần đặt câu nghi vấn như sau:

Chúa Thánh Linh đang nói gì về điều này?

Chứ không phải là:

Sách nào, trường thần học nào, giáo sĩ nào, tiến sĩ nào, giáo chủ nào… nói gì về điều này?

Tôi không đánh hạ những sự học hỏi để tấn tới trong sự hiểu biết Chúa, nhưng nếu không khéo chúng ta sẽ nương tựa vào sự hiểu biết của con người mà quên rằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Thần Lẽ Thật và Ngài là Đấng giải bầy mọi việc cho chúng ta trong đời này luôn đến đời sau, từ nay cho đến đời đời.
Chúa đã, đang và sẽ là Cội Nguồn của mọi sự trên đất, bên dưới đất và trên trời cao. Ngài là Đấng Đầu Nhất và là Đấng Sau Cùng, Ngài là Al-pha và Ô-mê-ga và trong Ngài, qua Đấng Trung Bảo duy nhất, Đấng Christ, chúng ta là con thừa kế của Đấng Tối Cao. Trong Ngài, Ngài sẽ bày tỏ mọi việc cho chúng ta. Amen?

Mấy hôm nay, ngay trong những giây phút bận rộn với công việc mới, tôi đã cảm nhận những sự nuối tiếc của những sự việc ‘xưa, cũ’, của những điều quen thuộc mà chính tôi dù muốn hay không, vẫn không thể nào tiếp tục bước đi trong những đường mòn cũ kỷ này nữa vì Đức Thánh Linh không cho phép. Thế nhưng, trong tôi, có một sự tranh chiến giữa ‘cái cũ’ và ‘cái mới’. Những bối cảnh cũ có vẽ như mang lại một sự ‘ấm áp’ nào đó và bối cảnh mới vì quá mới nên cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Tạ ơn Chúa, Ngài biết rỏ mọi việc và Ngài muốn giải phóng để gia tăng chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hallelujah!

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta.” – Ê-sai 43:19-21

Xin Chúa ban ơn trên con dân Ngài, Xin Chúa Thánh Linh Ngài mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng con biền biệt được Lẽ Thật hầu tiếp tục bước đi trong Ánh Sáng của Mặt Ngài. Xin Chúa xức dầu và vùa giúp chúng con cắt đứt mọi thông đồng với các cơ cấu điều hành nào đang khống chế tư duy và tâm linh của chúng con. Nguyện xin Chúa giải phóng con dân Ngài trong giờ phút này để chúng con bước lên vào chốn cao hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hallelujah!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Trả Giá Cho Một Cuộc Đổi Đời

Ngày 8, Tháng 5, Năm 2019

Có lắm lúc chúng ta than khóc với Chúa, xin Ngài mở ra những cánh cửa cơ hội mới. Chúng ta cầu xin Chúa mở rộng bờ cõi và gia tăng mọi việc Ngài đang giao phó. Thế nhưng, chúng ta có thật sự muốn trả giá chăng? Sự trả giá ở đây không có nghĩa rằng chúng ta cần phải bỏ nhiều nỗ lực cá nhân. Hẳn nhiên, sự cam kết và những kỷ luật cá nhân bao gồm những yếu tố cần thiết trong sự gia tăng Chúa ban cho chúng ta. Sự trả giá tôi muốn nhắc đến ở đây là lòng mong đợi, thuận phục Chúa trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Sự thuận phục Chúa khởi đầu với sự vâng lời và sự xoay hướng tức là sự ăn năn của tấm lòng chúng ta. Hãy nhớ rằng, “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ”:

“Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.” – I Sa-mu-ên 15:22-23

Nếu vì một lý do nào đó, một vụ việc nào đó động chạm trong cảm xúc của chúng ta khiến chúng ta bị thúc đẩy để làm một việc tốt, việc lành nào đó, thế nhưng, nếu Chúa Thánh Linh không cảm động hướng dẫn chúng ta làm thì việc ấy thật chẳng đến từ Chúa. Sự vâng lời trung thực được gói gém trong lòng thuận phục Chúa, nó không tùy thuộc vào lý trí, vào ý chí theo sự khôn sáng của con người.

Đây là một hình thức của sự ‘trả giá’, ấy là lúc chúng ta từ bỏ lấy chính mình, từ bỏ sự ‘công nghĩa’ của chính cá nhân mình. Đây là một sự trả giá mà chính Đức Chúa Giê-su đã gánh lấy khi Ngài chịu thương khó trên Thập Tự Giá.

Sự trả giá với lòng thuận phục để vâng lời Chúa là điều tiên quyết cho một cuộc đổi đời. Amen?

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Sự Khác Biệt Giữa Lời Cầu Nguyện và Lời Công Bố

Ngày 29, Tháng 4, Năm 2019

Cầu nguyện là những lời khẫn nguyện xin Chúa đáp ứng lời cầu xin của chúng ta. Lời Chúa khuyên dạy chúng ta nên đến gần ngôi ơn Phước cầu xin ơn Chúa vùa giúp chúng ta trong những lúc cần thiết. Hãy xem Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 4:14-16:

“Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế-lễ thượng-phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế-lễ thượng-phẩm chẳng có thể cảm-thương sự yếu-đuối chúng ta, bèn có một thầy tế-lễ bị thử-thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn-phước, hầu cho được thương-xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì-giờ có cần-dùng.”

Lời Công Bố của chúng ta được đặt trên nền tảng của hai chức năng thuộc linh, ấy là, ‘sự lắng nghe’ và ‘nhìn thấy’ những gì Chúa truyền phán. Khi chúng ta nắm bắt được Lời Rhema của Chúa cho hiện cảnh và công bố tức là tuyên xưng lời đó thì Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng với Lời Ngài vì đó là những lời Khải tỏ về ý chỉ của Ngài cho giây phút đó. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể rập khuôn hoặc đi theo một phương pháp công bố một cách ‘máy móc’.

Những lời công bố để ý chúa được nên ở đất như trời chính là sự hiệp một trong tâm linh với Chúa qua mặc Khải sống động được Đức Thánh Linh chuyển tải qua những ống dẫn; chúng ta là những công cụ, những ống dẫn để thực hành công việc của Tay Chúa trên đất. Đây là một điều rất giản dị và dể hiểu, chỉ có thế, chúng ta là những ống dẫn để hoàn thành ý chỉ của thiên đàng!

Chức năng của ‘tai và mắt’ thuộc linh của chúng ta được gia tăng hằng ngày trong mối thông công mật thiết với Chúa, trong sự hiện diện với Chúa Thánh Linh. Ngài Sẽ bày tỏ lòng Ngài với chúng ta trong nơi kín nhiệm, mặt đối mặt với Đấng sáng tạo. Hallelujah!

Vì thế, chúng ta không thể đến với Chúa qua sự hiểu biết của tâm trí, của lý trí, của các quy củ và hình thức của các giáo điều vì lời và chữ, lời trong văn tự chính nó không thể nào mang lại một nguồn sự sống trung thực!

“Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta nói với các ngươi là thần linh và là sự sống.” – Giăng‬ ‭6:63‬ ‭BD2011

“Nhưng giờ đến và bây giờ đã đến, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và sự thật, vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Ðức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và sự thật.”” – Giăng‬ ‭4:23-24‬ ‭BD2011‬‬‬‬

Thẫm quyền của lời công bố được đặt trên nền tảng của mối liên hệ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời trong địa vị làm con, trong địa vị làm con thừa kế qua tổ phụ Áp-ra-ham, trong giao ước mới thông qua Đấng Trung Bảo duy nhất, Đức Chúa Giê-xu và sự đổ huyết của Ngài trên Thập Tự Giá. Vì thế, chúng ta cẩn nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ!

“Những gì anh tuyên bố sẽ thực hiện, anh sẽ làm được cả; Ánh sáng sẽ tỏa rạng trên các đường lối của anh.” – Gióp‬ ‭22:28‬ ‭BD2011‬‬

Câu này trong bản dịch Amplified là:

“You will also decide and decree a thing, and it will be established for you; And the light [of God’s favor] will shine upon your ways.” – JOB‬ ‭22:28‬ ‭AMP‬‬

Khi được dịch xác nghĩa sẽ là như sau:

“Những gì ngươi quyết định và công bố sẽ được thiết lập; và ánh sáng của những đặc ân của Đức Chúa Trời sẽ chói dọi trên mọi nẽo đường của con.”

Hãy đến gần Chúa để lắng nghe và nhìn thấy những gì Ngài muốn chúng ta công bố cho hiện cảnh để thiết lập Nước Trời trên đất!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
Nguồn: Trích dịch từ một phần bài chia sẻ của Bà Marty Cassidy

Chỉ Có Thế

Ngày 26, Tháng 4, Năm 2019

Cái vấn nạn to tác nhất trong đời của một người theo Chúa là sự chưa nhìn biết Chúa là Cha từ ái, Đấng hằng yêu thương chúng ta. Nếu từ đây cho đến đời sau mà chúng ta không thể làm một điều gì cho Chúa thì… Ngài vẫn yêu chúng ta. Có nghĩa rằng, những việc làm, công đức của chúng ta không thể ‘làm’ gia tăng hoặc giảm đi tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Hãy đi vào sự yên nghỉ của Ngài và mở rộng lòng mình để chào đón vua Vinh Hiển. Chúa yêu chúng ta, chỉ có thế.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Không Dung Nạp Được

Ngày 25, Tháng 4, Năm 2019

Trong lĩnh vực điện toán, khi chúng ta dùng câu, “Không dung nạp được” là một câu được xử dụng rất thông thường và cũng dễ hiểu. Nó có nghĩa rằng, một chương trình, một cái App nào đó không thể tải tên máy. Như vậy là nó có một điều gì đó sai trật, không thể “liên kết” với máy để tải lên. Trong Anh Ngữ có một từ khác có thể mô tả lên tình trạng “không dung nạp được” này, tức là “No handshake”, là không bắt được, không liên kết để dung nạp.

Chúng ta có thể dùng thí dụ này để suy gẫm về một nan đề mà mỗi một người trong chúng ta, không ai là ngoại lệ, đều có thể phải đối đầu. Có lắm lúc, trong cuộc sống thuộc linh, khi Chúa Thánh Linh truyền phán một lẽ thật nào đó, khi Chúa bày tỏ một điều kín nhiệm nào đó mà chúng ta không thể tiếp nhận, không phải vì chúng ta khước từ, nhưng vì cái ống dẫn đang bị vướng mắc, đang có một điều gì bị ngăn cản. Có thể nào chăng, chúng ta có tai nhưng không thể nghe được, chúng ta có mắt nhưng lại không thấy được những gì Chúa đang nhìn thấy hoặc những gì Chúa đang bày tỏ. Đây có thể là một vấn nạn thật ‘to tác’ trong cuộc đời của một con dân Chúa.

Tôi có dịp tham dự một buổi nhóm họp tại thành phố Portland, Oregon, trong nhiều năm trước đây, và trong dịp đó một diễn giả có tiếng tăm trong lịch sử mà chúng ta đã từng nghe đến, bà Corrie Tenboom, một nạn nhận sống xót, thoát khỏi Holocaust của Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ hai. Bà đã tìm được một niềm hy vọng mới trong thời gian bị giam cầm ở tại tập trung. Trong buổi nhóm này, bà đã chia sẽ lại trải nghiệm nhìn biết Chúa trong lúc ấy và đồng thời, bà đã chia sẻ với khán giả một thí dụ như sau:

“Nếu bạn không thể nhìn thấy Chúa, nếu bạn không thể tiếp thu Lời Rhema của Ngài, có thể nào chăng, bạn đã bị vướng mắc vào một tình trạng như chiếc đèn Bin này?”

Sau đó bà lấy một chiến đèn Bin, bấm nút để bật lên, nhưng nó không thể sáng lên được. Bà mở nắp ra, và rồi “khám phá” ra rằng, có một miếng giấy gắp nhỏ bị kẹt ở giữa khiến nó không thể bật lên để toả sáng ra và miếng giấy đó là một đồng Dollar!

Đây là một thí dụ rất đơn sơ để thể hiện tình trạng thuộc linh của chúng ta, một khoảnh khắc đã gây nên một ấn tượng mà tôi không bao giờ quên được.

Nếu chúng ta hiện đang ở trong một tình huống này, “không thể dung nạp” được mặc khải, hoặc chúng ta không thể nào nắm bắt được lẽ thật, thì chúng ta cũng không thể nào ‘toả sáng lên’ được. Đây có phải là vấn nạn của chúng ta chăng? Đức Chúa Trời là Đấng giải phóng chúng ta, Ngài đang mong đợi chúng ta xoay lòng. Hãy ăn năn để trở về với cội nguồn của sự sống.

Xin Chúa giải phóng dân tộc chúng con, những điều gì đang ngăn trở con dân Ngài nhìn biết lẽ thật, xin Ngài phá hủy những đồn lũy linh hồn, xin Ngài khai phóng con dân Ngài. Xin Chúa mở mắt chúng con một lần nữa. Hallelujah!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Học Mãi Không Thôi?

Ngày 24, Tháng 4, Năm 2019

Hôm nay tôi suy gẫm đến một vấn nạn mà có thể nói rằng đây là một việc có vẽ là tốt lành nhưng vẫn còn bị ẩn dấu giữa vòng con dân Chúa. Hãy xem qua một phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê đoạn ba, khởi đầu từ câu một:

“1 Con phải biết điều nầy: trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời khó khăn, 2 vì người ta sẽ vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, bất khiết, 3 không có tình người, cố chấp, vu khống, buông tuồng, hung dữ, ghét điều tốt, 4 phản bội, ngang bướng, tự phụ, ham thích vui thú thế gian hơn yêu mến Ðức Chúa Trời, 5 bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy; con hãy tránh xa những kẻ như thế. 6 Vì trong vòng họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ nhẹ dạ, lòng đầy ắp tội lỗi, bị đủ thứ dục vọng sai khiến; 7 những kẻ ấy cứ học mãi nhưng không bao giờ thông hiểu chân lý. 8 Giống như Gian-nét và Giam-rê đã chống đối Môi-se thể nào, những kẻ có tâm trí bại hoại và đức tin giả dối đó cũng chống đối chân lý thể ấy. 9 Nhưng chúng sẽ không phá hoại thêm được nữa, vì cũng giống như hai người kia, sự điên dại của chúng đã quá rõ rệt đối với mọi người.” – II Ti-mô-thê 3:1-9

Trong phân đoạn này, Lời Chúa cảnh báo cho chúng ta nhìn biết sự suy thoái của nhân loại. Từ câu một đến câu bốn, chúng ta nhìn thấy những bông trái của con người xác thịt. Đây là những minh chứng của tội lỗi, của linh bội ước, trong bối cảnh của phân đoạn này, những sự kiện này thật là bông trái của các công việc của một cơ cấu được thể hiện trong câu thứ năm, hãy suy gẫm lại câu này:

“…bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy; con hãy tránh xa những kẻ như thế.”
Câu này nhắc đến những con người thể hiện một sự vận hành của một cơ cấu tối tăm. Cái cơ cấu này nó khiến cho những kẻ bị khống chế có những hành vi như sau:

1…bề ngoài giữ hình thức
2…giữ sự tin kính đạo đức
3…nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy

Việc này thật không có gì là khó hiểu. Những sự bại hoại của con người xác thịt, một phần, xuất nguồn từ một cơ cấu ‘tôn giáo’. Có nghĩa là gì? Một cơ cấu bị ác linh ‘tôn giáo’ khống chế vận hành qua những hình thức ‘bề ngoài’, theo những quy củ của giáo điều do con người thiết lập, đi theo những tiêu chuẫn hư không. Những tiêu chuẫn này được thiết lập để ngăn cản và giới hạn sự khai phóng của con dân Chúa.

Các cơ cấu ‘tôn giáo’ tối tăm này mang lấy những khuynh hướng của sự giả hình, rập khuôn theo một cái mô hình của xác thịt. Hãy xem Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:26-30:

“26 Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. 27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. 28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. 29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình, 30 và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy.”

Vì thế, khi một con người bị ác linh ‘tôn giáo’ khống chế, thì một trong những vấn nạn thuộc linh là sự mù lòa, có mắt nhưng không thấy và mọi việc họ làm chỉ để mang lại sự hào nhoáng bề ngoài.

Cái vấn nạn của chúng ta không hẳn là ở chổ chúng ta chưa có đủ kiến thức, hoặc chúng ta chưa được huấn luyện đúng mức. Hẳn nhiên, tôi không đánh hạ sự học hỏi để tấn tới trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Các bạn ơi, chúng ta không thể nào nắm bắt được những nguyên tắc thuộc linh bằng tâm trí, bằng lý trí, qua kiến thức hoặc sự học biết của con người.

Đây là cái vấn nạn của chúng ta mà Lời Chúa đã bày tỏ trong II Ti-mô-thê 3.

Vậy thì, nếu chúng ta đã, đang, và liên tục cứ ‘Học Mãi’ mà vẫn chưa nắm bắt được lẽ thật, thì chúng ta cần đến với Chúa để Ngài bày tỏ cội nguồn của cái vấn nạn này. Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu và Thánh Linh Chúa sẽ mở mắt chúng ta trong thời điểm này vì đây là một thời đoán định. Đây là một thời điểm để đánh chiếm Đất Hứa. Chúa có một chương trình tốt lành và Ngài muốn gia tăng chúng ta trong mùa này cho một Mùa Gặt rộng lớn.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Thời Điểm Của Chúng ta

Ngày 18, Tháng 4, Năm 2019

Có lắm lúc Chúa hướng dẫn chúng ta làm một điều gì đó có vẻ như không đúng thì nếu chúng ta dựa trên cảm xúc, trên lý trí và ngay cả trên những tiêu chuẫn đạo đức của con người.

Những việc làm có vẻ là tốt lành, hữu ích theo tầm nhìn của chúng ta không nên dựa trên nền tảng của động cơ của các việc làm chúng ta. Nhưng, tất cả cần được đặt trên nền tảng của sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúa đang nói gì với chúng ta trong hiện cảnh?

Hãy xem Lời Chúa nói gì về các chu kỳ của cuộc sống:

“Phàm sự gì có thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá-dỡ, và có kỳ xây-cất; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại;

“có kỳ ôm-ấp, và có kỳ chẳng ôm-ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ-lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may;

“có kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa-bình. Kẻ làm việc có được ích-lợi gì về lao-khổ mình chăng? Ta đã thấy công-việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là để loài người dùng tập-rèn lấy mình.

“Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt-lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công-việc Đức Chúa Trời làm từ ban-đầu đến cuối-cùng, người không thế hiểu được.” – Truyền-đạo‬ ‭3:1-3, 5-11‬ ‭VB1925‬‬

Nói thế không có nghĩa là chúng ta buông trôi tất cả, bỏ mặc mọi tình huống và thơ ơ với thời cuộc. Trong cuộc sống thuộc linh cá nhân, Chúa Thánh Linh Sẽ vùa giúp trong việc bày tỏ ý Ngài cho chúng ta, và chúng ta Sẽ góp phần vào sự di chuyển linh động với Thần Chúa trong mọi thì. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com
tagTag PhotopinAdd LocationpencilEdit

Trong Miền Đất Hứa

Ngày 13, Tháng 4, Năm 2019

Chúng ta đang tiến về mùa Lễ Vượt Qua, đây là một thời điểm có tính cách tiên tri để nhìn về miền Đất Hứa. Sau khi dân sự Chúa đi lòng vòng trong đồng vắng bốn mươi năm, cả một thế hệ cha ông đã bị chôn vùi đọc đường vì lòng vô tín của họ. Chúa đã dấy lên một thế hệ trẻ để Vượt qua Giô-đanh vào miền Đất Hứa. Trước khi họ dự Lễ Vượt Qua, Chúa đã truyền dạy cho Giô-suê bảo các con trai họ là thế hệ trẻ làm phép cắt bì, vì họ đã chưa làm việc này trong trọn hành trình tiến vào Ca-na-an.

Sau đó Ngài chúc phước cho họ mà rằng, “Hôm nay Ta đã cất bỏ nỗi sỉ nhục về việc làm nô lệ tại Ai-cập khỏi các ngươi.”

Sau ngày Lễ Vượt Qua, Lời Chúa cho chúng ta biết rằng dân sự khởi đầu ăn hoa mầu của miền Đất Hứa và đó chính là ngày Ma-na ngừng rơi. Điều này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã có một nguồn cung ứng sung mãn cho con dân Ngài tại miền Đất Hứa và đây là một thời điểm để chúng ta bước vào sự mở rộng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Chúa đang truyền phán điều gì với chúng ta trong lúc này? Nếu hôm nay, Chúa mở cửa để chúng ta làm những việc trong những lĩnh vực mà chúng ta chưa hề dấn thân vào thì hãy vững lòng tin cậy Chúa, Ngài có một chương trình đặc biệt cho cuộc đời của chúng ta. Chúa sẽ xức dầu để khai phóng mọi việc mà Ngài đang đặt để trước mặt chúng ta, Ngài là Đấng Đi Đầu để đột phá mọi bế tắc. Hallelujah!

Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, không việc gì là quá khó cho Ngài. Danh xưng Đức Giê-hô-va Di-rê có nghĩa rằng, Ngài là Đấng mở mắt để chúng ta nhìn biết nguồn cung ứng Chúa đã dành sẳn cho chúng ta. Nguyện xin Chúa mở mắt để chúng ta nhìn thấy nguồn cung ứng trong mọi việc.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~
“Dân I-sơ-ra-ên đã đi lòng vòng trong đồng hoang bốn mươi năm, cho đến khi tất cả người nam ở tuổi quân dịch lúc ra khỏi Ai-cập đều qua đời, vì họ không vâng lời CHÚA. Ðó là những người mà CHÚA đã thề rằng Ngài sẽ không cho họ thấy đất hứa mà Ngài đã thề với tổ tiên họ để ban cho họ, một xứ đượm sữa và mật. Vì thế Ngài đã dấy lên các con trai của họ để thay thế họ. Những con trai đó là những người Giô-sua bảo phải làm phép cắt bì, vì họ chưa được cắt bì ở dọc đường. Sau khi tất cả người nam trong dân được cắt bì, họ cứ ở yên trong lều của họ trong doanh trại cho đến khi được lành.

“Bấy giờ, CHÚA phán với Giô-sua, “Hôm nay Ta đã cất bỏ nỗi sỉ nhục về việc làm nô lệ tại Ai-cập khỏi các ngươi.” Vì thế, nơi đó được gọi là Ghinh-ganh cho đến ngày nay. Trong khi dân I-sơ-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh, vào ngày mười bốn của tháng đó, lúc chạng vạng tối họ cử hành Lễ Vượt Qua trong Ðồng Bằng Giê-ri-cô.

“Ngày hôm sau của ngày Lễ Vượt Qua, chính ngày đó, họ ăn hoa màu của xứ, gồm bánh không men và gạo rang. Man-na ngừng rơi ngay sau ngày họ ăn hoa màu của xứ, và dân I-sơ-ra-ên không có man-na nữa. Năm đó họ ăn hoa màu trong xứ Ca-na-an.
“Một ngày kia, khi Giô-sua đang ở một nơi gần Thành Giê-ri-cô, ông ngước mắt lên nhìn, và kìa, một người đàn ông, tay cầm gươm trần, đứng đối diện với ông. Ông lại gần người ấy và nói, “Ông là người của chúng tôi hay là người của quân thù chúng tôi?” Người ấy đáp, “Ta không thuộc về phe nào, nhưng Ta đến với tư cách là Thống Soái đạo quân của CHÚA.” Nghe thế Giô-sua liền sấp mặt xuống đất và phủ phục. Ông thưa với đấng đó, “Chúa muốn dạy bảo tôi tớ Ngài điều gì?” Vị Thống Soái đạo quân của CHÚA đáp, “Hãy cởi giày của ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là thánh.” Giô-sua liền làm như vậy.” – Giô-suê‬ ‭5:6-15‬ ‭BD2011‬‬

Đến Cuối Thời Hạn

Ngày 13, Tháng 4, Năm 2019

Phân đoạn Kinh Thánh trong Đa-ni-ên 4, Lời Chúa cho chúng ta biết một sự việc lạ lùng đã xảy đến với Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vì sự tự cao, vua đã bị Đức Chúa Trời đánh hạ, “bị đuổi ra chung sống với thú vật ngoài đồng, ăn cỏ như bò, thấm nhuần sương móc trên trời, tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim-chóc.”, cho đến khi ông nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh.

Vua đã bị biến dạng trở nên giống như một con thú vật ngoài đồng, một vấn nạn thật là tang tóc thê lương! Những lĩnh vực nào trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta đang trải nghiệm một tình huống như thế? Có thể nào chăng, kẻ thù linh hồn có đang khống chế và lường gạt khiến chúng ta không nhận biết lẽ thật và tình trạng thuộc linh của chúng ta?

Đức Chúa Trời có một giải đáp siêu nhiên cho mọi nghịch cảnh. Thế nhưng, điều tiên quyết ở đây là sự mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn biết Chúa là ai và tình huống của chính cá nhân mình.

Khi Chúa mở mắt Vua Nê-bu-cát-nết-sa, thì ông đã hoàn hồn “ngước mắt lên trời” và nhìn biết sự thật về Chúa và con người của ông.

Nguyện xin Chúa giải phóng để chúng ta có đủ can đảm đối diện với sự thật, để chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời và tấm lòng của Ngài đối với chúng ta là như thể nào.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~
“Hỡi vua, nầy là lời giải, và nầy là mạng-định của Đấng Rất Cao, đã đến trên vua, chúa tôi: Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ-ở vua sẽ ở giữa những thú-vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm-nhuần sương-móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận-biết rằng Đấng Rất Cao cai-trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn như đã truyền rằng chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào vua đã nhận-biết các từng trời cầm quyền, thì nước vua chắc sẽ thuộc về vua.

“Vậy nên, hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua: hãy lấy sự công-bình mà chuộc tội-lỗi, hãy thương-xót những kẻ nghèo-khó để chuộc những điều gian-ác mình. Như vậy sự bình-an vua còn có thể lâu dài hơn nữa. Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Khi khỏi mười hai tháng, vua đi dạo trong hoàng-cung Ba-by-lôn, thì cất tiếng mà nói rằng: Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao-cả ta, để làm đế-đô ta, và làm sự vinh-hiển oai-nghi của ta sao?

“Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng; sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận-biết rằng Đấng Rất Cao cai-trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý.

“Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng-nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân-thể vua phải thấm-nhuần sương-móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim-chóc.

“Đến cuối-cùng những ngày đó, ta đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí-khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng-tạ Đấng Rất Cao. Ta bèn ngợi-khen và làm sáng danh Đấng sống đời đời, uy-quyền Ngài là uy-quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân-cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ-binh trên trời, và ở giữa cư-dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?

“Trong lúc đó, trí-khôn phục lại cho ta, ta lại được sự vinh-hiển của ngôi nước ta, sự oai-nghi chói-sáng trở lại cho ta; những nghị-viên và đại-thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước, và sự uy-nghi quyền-thế ta càng thêm. Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi-khen, tôn-vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công-việc Ngài đều chân-thật, các đường-lối Ngài đều công-bình; và kẻ nào bước đi kiêu-ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống.” – Đa-ni-ên‬ ‭4:24-37‬ ‭VB1925‬‬

Một Mùa Mới Của Chức Vụ Chăn Chiên

Ngày 12, Tháng 4, Năm 2019

Trong vòng một tháng nay, Chúa đang hướng dẫn Hội Thánh chúng tôi mở ra một mục vụ mới theo một mô hình mới. Ấy là Mục Vụ mở rộng của chức vụ ‘Người Chăn Chiên’ trong bối cảnh của một nền tảng hội thánh các sứ đồ theo mô hình của Hội Thánh Ban đầu mà Lời Chúa đã tỏ ra cho chúng ta trong Ê-phê-sô, đoạn 4.

Điều này có nghĩa là gì? Mục vụ của ‘Người Chăn Chiên’ theo ý nghĩa truyền thống là chức vụ mục sư, thế nhưng trong mô hình mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho Sứ Đồ Chuck Pierce là một sự thể hiện mới của một phần tử của các mục vụ đặt trên nền tảng hội thánh các sứ đồ.

Hiện giờ, từ đây cho đến ngày Lễ Vượt Qua theo Thánh Kinh Lịch, hội thánh chúng tôi đang triển khai Mục Vụ cầu nguyện cho những ai hiện đang liên kết với mục vụ của Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn qua đường dây cầu nguyện. Trong mô hình mới mà Đức Thánh Linh ban cho trong sự cầu nguyện này không nằm trong chiều hướng để tư vấn cá nhân, nhưng các tôi tớ Chúa trong lúc tiếp xúc với con dân Chúa trên đường dây sẽ lắng nghe tiếng Chúa truyền phán cho hiện cảnh của từng cá nhân và sẽ cầu nguyện theo chiều hướng đó. Mục vụ của ‘Người Chăn Chiên’ này dựa trên nền tảng của Thi-thiên 23 và nó mang lấy một tính cách là nhờ cậy Đức Thánh Linh khai phóng mặc khải để vùa giúp cá nhân đó tìm kiếm ý Chúa và trở về với mối liên hệ với Chúa.

Nó không chỉ mang lấy tính chất của sự cầu nguyện cho từng vấn đề cá nhân, nhưng là sự nhờ cậy Chúa để tìm biết một hướng đi mới Chúa muốn mở ra cho cá nhân đó. Đây là một mục vụ để khai phóng chức năng thuộc linh ‘Nghe và Thấy’, ‘Chiên Ta nghe tiếng Ta’, của mỗi con dân Chúa. Vì thật ra, nếu chính cá nhân đó không thể nào nghe được tiếng Chúa truyền phán cho chính họ, thì họ cũng không thể nào liên tục bước đi trong mối tương giao mật thiết với Ngài.

Chúng ta muốn vùa giúp con dân Chúa qua sự cầu thay, qua sự tương trợ trong nhiều lĩnh vực để thể hiện tình yêu của Chúa và cũng làm trọn nhiệm vụ của Thân Thể Đấng Christ. Thế nhưng, nếu một ai đó không muốn tiếp nhận trách nhiệm để tự tìm kiếm Chúa cho chính cuộc đời của họ thì… chúng ta cũng không thể nào tiếp tục trợ giúp việc này trong thời hạn lâu dài được. Thú thật mà nói, không ai có thể tìm kiếm Chúa cho chúng ta được vì đây là một quá trình thuộc linh cá nhân. “Chiên Ta tiếng Ta” là một điều cần thiết!

Sự gia tăng và mở rộng vương quốc Chúa không những bao gồm sự cứu rỗi của một cá nhân, nhưng nó bao gồm sự khai phóng ân tứ của mỗi con dân Chúa để tất cả điều được sai phái vào đồng lúa của mùa gặt. Đây là một ngày của các thánh dân Ngài.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Một Cánh Cửa Đang Hé Mở!

Ngày 12, Tháng 4, Năm 2019

Tháng Nis-san là một tháng của sự chuyển đổi. Đức Chúa Trời đang mở ra nhiều cánh cửa mới trong mùa Lễ Vượt Qua này.

Đây là thời điểm để chúng ta vượt qua những sự cản trở, vượt qua mọi giới hạn của tư duy đã từng ngăn cản chúng ta bước vào một mùa mới.

Hãy nhờ cậy Chúa để thoát khỏi những chu kỳ tối tăm của những đường xưa lối cũ.
Chúa là tốt lành!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Chiên Ta Nghe Tiếng Ai?

Ngày 12, Tháng 4, Năm 2019

Chức năng thuộc linh ”Nghe và thấy” của chúng ta đang hoạt động như thế nào? Chúng ta đang nghe ai, nghe gì? Chúng ta đang nhìn thấy gì? Chúng ta đang chú tâm đến điều gì?

”Tai để nghe, mắt để thấy, Cả hai đều do CHÚA dựng nên.

”Phải bàn luận trước, rồi mới lập nên kế hoạch, Phải có mưu lược cao, rồi mới có thể tuyên chiến xuất quân.

”Mọi bước tiến của con người đều do CHÚA định, Vậy làm sao ta hiểu được đường lối mình?” – Châm-ngôn‬ ‭20:12, 18, 24‬ ‭BD2011‬‬

Đây là một sự việc cốt lõi. Hãy cảnh báo để giám sát điều tai nghe mắt thấy trong lúc này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Ngài Sẽ Vui Vẻ Vì Ngươi

Ngày 11, Tháng 4, Năm 2019

Đã đến một lúc mà chúng ta không cần nói nhiều lời rườm rà, suy luận dài dòng. Hãy xem lời Chúa trong phân đoạn này!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~
Sô-phô-ni 3:14-20

Hãy hát, hỡi Ái Nữ của Si-ôn!

Hãy reo hò vang dậy, hỡi I-sơ-ra-ên!

Hãy hân hoan và mừng rỡ, hỡi Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem!

Vì Chúa đã bỏ án phạt của ngươi,

Ngài đã khiến quân thù của ngươi phải rút lui.

Chúa, Vua của I-sơ-ra-ên, đang ngự giữa ngươi;

Ngươi sẽ không bao giờ sợ tai họa nào nữa.

Trong ngày ấy người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem,

“Hỡi Si-ôn, đừng lo sợ; Tay ngươi chớ bủn rủn.

Vì Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi, ngự giữa ngươi;

Ngài là Ðấng quyền năng, Ngài sẽ giải cứu.

Ngài sẽ vui vẻ vì ngươi;

Ngài sẽ làm tâm hồn ngươi yên tĩnh vì tình yêu của Ngài.

Ngài sẽ vui vẻ cất tiếng hát vì ngươi.”

“Ta sẽ nhóm lại những kẻ từng sầu thảm mỗi khi đến ngày lễ hội,

Những ngày lễ hội không còn là gánh tủi nhục trên ngươi.

Khi ấy Ta sẽ đối phó với mọi kẻ áp bức ngươi;

Ta sẽ cứu giúp những người bị què quặt;

Ta sẽ nhóm lại những kẻ bị tan lạc;

Ta sẽ làm chúng được khen ngợi và nổi danh trong mọi xứ chúng bị sỉ nhục.

Khi ấy Ta sẽ tụ họp các ngươi lại;

Khi ấy Ta sẽ đem các ngươi trở về.

Thật vậy Ta sẽ làm các ngươi được nổi danh và khen ngợi giữa mọi dân trên đất, Khi Ta tái lập vận mạng các ngươi ngay trước mắt các ngươi,”

Chúa phán.

Tại Sao Lại Nương Tựa Vào Kẻ Thù?

“Nương tựa vào kẻ thù…”, thật là một câu mâu thuẩn phải không bạn? Tại sao lại có chuyện này? Khi một con người, một tổ chức và ngay cả một thể chế đang bị khống chế thì hẳn nhiên tình huống này sẽ là một trạng thái ‘bình thường’!

Nếu một con người được trưỡng dưỡng trong một môi trường mà sự bạo hành trong tâm trí hoặc trong thể xác là một chuyện thông thường thì con người đó coi như đã được ‘tôi luyện’ để trở thành một tù nhân của sự bạo hành ấy.

Rồi đến một lúc khi cửa ngục được mở ra thì chính họ cũng khó có thể thoát khỏi cảnh phu tù vì một khi tư duy chúng ta bị khống chế, nó định đoạt đường hướng của cuộc đời chúng ta. Vì sao? Vì thật ra, cội rễ của sự việc chính là sự ‘thông đồng’ hoặc là một sự ‘thỏa hiệp’ với tình cảnh của một con người, tổ chức hoặc thể chế đó! Hãy xem lời Chúa nói gì về sự nương tựa vô lý này và dân Y-sơ- ra-ên đã ăn năn tức là xoay bỏ đường xưa lối cũ để trở về cùng Chúa:

“Trong ngày ấy những kẻ còn sót lại của I-sơ-ra-ên, Những người còn sống sót của nhà Gia-cốp Sẽ không nương tựa vào kẻ đánh họ nữa, Nhưng họ sẽ nương cậy vào Chúa, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, với tất cả lòng chân thành.” – Ê-sai 10:20

Trong xuyên suốt phần đầu của Ê-sai 10, lời Chúa nói về sự phản nghịch của Dân Ngài, tức là họ đã làm một kết ước với kẻ thù, đây chính là sự vận hành của ‘ác linh bội ước’. Chúng ta có thể khẳng định rằng việc này là một sự ‘ẫn dấu tối tăm trên mặt vực’:

““Khốn cho A-sy-ri, cái roi Ta dùng trong cơn thịnh nộ; Cây đòn trong tay chúng được Ta dùng trong cơn giận của Ta. Ta sai nó đến với một nước vô thần vô đạo đức; Ta truyền nó đến với một dân cứ chọc giận Ta luôn, Ðể cướp bóc và tước đoạt, Và để giày đạp chúng như đạp bùn ngoài đường. Nhưng nó chẳng hiểu như thế, và lòng nó cũng không muốn làm như thế; Nhưng nó quyết tâm tận diệt và tẩy trừ nhiều nước. Số là nó nói rằng, ‘Các tướng lãnh của ta há chẳng phải là vua cả sao? Há Can-nô chẳng như Cạt-kê-mít sao? Ha-mát chẳng như Ạt-bát sao? Sa-ma-ri chẳng như Ða-mách sao? Như tay ta đã nắm gọn các vương quốc đã thờ thần tượng, Các tượng thần của chúng còn nhiều hơn các tượng thần ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri, Ta há sẽ không làm cho Giê-ru-sa-lem và các thần tượng của nó như ta đã làm cho Sa-ma-ri và các thần tượng của nó sao?’”” – Ê-sai‬ ‭10:5-11‬ ‭BD2011‬‬

Tại sao dân tộc Việt Nam, tại sao con dân Chúa liên tục ở dưới sự khống chế của kẻ thù linh hồn? Chúng ta có đang vô tình ‘thỏa hiệp’ với ác linh bội ước chăng???

Chúa ban cho chúng ta một món quà vô giá, ấy là sự ăn năn! Hãy hạ mình xuống, xé lòng ăn năn cho chính mình và dân tộc. Cái linh bội ước đó xuất nguồn từ sự thờ thần tượng, phá vỡ giao ước với Chúa. Chính nó đã làm cho đất bị ô uế và rồi đất thật đang ‘mửa’ tức là tống khứ dân cư ra khỏi lãnh thổ. Đây chính là vấn nạn của chúng ta!

Cái linh bội ước này chính là thủ phạm làm cho dân Chúa tản lạc, không thể liên kết để hiệp nhất trong tâm linh. Cái ác linh này là kẻ liên tục lên án anh em mình, liên tục chống đối với lẽ thật của Lời Chúa. Những sự xung đột không chỉ là sự bất đồng ý kiến nhưng nó xuất nguồn từ cái ác linh bội ước này.

Hôm nay là một ngày để ăn năn, để xoay bỏ đường xưa lối cũ của chúng ta hầu đánh hạ ác linh bội ước này. Hallelujah!

Xin Chúa Thánh Linh ban ơn giải phóng dân tộc, giải phóng con dân Chúa thoát khỏi tình cảnh này để chúng ta có bước đi một cách trọn lành trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Như Thế Này…

Ngày 9, Tháng 4, Năm 2019

Sự chuyển đổi đến với chúng ta như những màu sắc trong tấm ảnh này, tràn đầy sức sống và chuyển động trong nhiều hình thức khác nhau. Xin Chúa Thánh Linh liên tục hướng dẫn chúng ta trong quá trình thuộc linh và chúng ta sẽ di chuyển linh động qua sự dẫn dắt của Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Nguồn ảnh: Jerusalem Photos

Ai Là Người Đồng Hành?

Ngày 9, Tháng 4, Năm 2019

Đây là một mùa của sự gia tăng, và vì thế, những mối liên hệ mà chúng ta đang liên kết là quan trọng vì chính nó sẽ định đoạt lấy đường hướng của sự gia tăng mà Chúa đã chỉ định cho chúng ta trong mùa này.

Hãy nhìn lại những gì Chúa đã thực hiện trong năm qua? Ai là những người đã và đang đồng hành với chúng ta? Một trong những lý do mà Chúa ban cho những mối liên hệ ấy là sức mạnh tập thể cho những trận chiến trong tương lai. Tôi chợt liên tưởng đến một lời mặc khải mà Sứ Đồ Chuck Pierce đã khai phóng vào tháng Tư năm 2018 . Ấy là sự liên kết trong những liên minh Chúa đã ban cho chúng ta sẽ định đoạt tương lai của chúng ta.

Có lúc chúng ta sẽ đi một mình, có lúc Chúa sẽ gởi nhiều người đến đồng hành với chúng ta, nhưng dù gì chăng nữa, chúng ta đã, đang và sẽ liên tục bước đi trong những ngày trời trên đất. Đây chính là thực trạng của chúng ta. Hallelujah!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Tôi Chỉ ‘Thấy … Tôi’ ?

Ngày 8, Tháng 4, Năm 2019

Khi một con người có ý cai quản một việc gì đó, thì… dường như họ chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh, họ chỉ có tầm nhìn một chiều. Đây có phải là vấn nạn của chúng ta chăng? Hãy đầu phục Chúa, ăn năn, và tiến lên vào chốn cao hơn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những gì Chúa đang nhìn thấy vì nơi chốn cao hơn này là nơi để chúng ta mở rộng tấm lòng cho sự gia tăng Chúa đã chỉ định.

Chúng ta muốn được Chúa gia tăng chăng? Hãy xin Chúa Thánh Linh vùa giúp chúng ta ‘nới rộng vòng tay’ trong mọi lĩnh vực. Sự gia tăng qua một tấm lòng mở rộng thật ra là một bông trái của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta trở nên một với Chúa, chúng ta sẽ có đồng một tâm tình với Ngài.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Ý Nghĩa Của Tháng Nissan Trong Thánh Kinh Lịch

Tháng Nissan là tháng đầu tiên trong mười hai tháng trong Thánh Kinh Lịch. Đây là một tháng để liên kết với chi phái Giu-đa – là một chi phái trong guồng máy chính quyền lãnh đạo, một chi phái dẫn đầu trong sự phòng thủ của chiến Quốc, là một chi phái có chức năng hoạt động trong sự tiến thoái quân binh qua những tiếng vang dội của sự thờ phượng (hoạt động với âm thanh.) Đây là một thời gian quan trọng để chúng ta thờ phượng Chúa trong sự Ngợi Khen! Hãy nhớ rằng Giu-đa là chi phái đi đầu! Đây cũng là thời gian của mùa xuân là lúc các vị thống lãnh xông ra trong chiến trận để trấn giữ lãnh thổ (2 Sa-mu-ên 11:1).

Tháng Nissan là một tháng của Lễ Vượt Qua, và toàn bộ tháng này là một lễ hội kéo dài. Một tháng biểu tượng cho sự cứu chuộc, một tháng khởi đầu của những phép lạ và một tháng để dọn đường cho tương lai của chúng ta.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt và tai thuộc linh để chúng ta nhìn thấy một con đường mới Chúa đang mở ra cho chúng ta, trong cuộc sống cá nhân, gia đình, hội thánh và dân tộc.

Đây là một khởi đầu mới có tính cách tiên tri. Xin Chúa ban cho chúng ta sự thông sáng để nắm bắt những ơn phước Chúa đã chỉ định trong tháng này và chúng ta sẽ tiếp nhận sự sức dầu của chi phái Giu-đa cho chiến trận thuộc linh mà Chúa đang sai phái chúng ta vào để nhìn thấy sự mở rộng của Vương Quốc Ngài.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
Mời bạn bấm vào liên kết này để tham khảo về ý niệm của mỗi tháng trong Thánh Kinh Lịch.
https://wp.me/p6FAtg-cZ

Im Lặng Hay Đối Đầu?

Ngày 6, Tháng 4, Năm 2019

Có lắm chúng ta nên im lặng vì Chúa Thánh Linh hướng dẫn để không cần đối đáp, nhưng có lúc chúng ta cần đối diện với sự thật. Sự thật thì lại hay làm mất lòng người, thế nhưng sự thật về các vụ việc hoặc về chính con người của chúng ta mang lại một sự giải phóng, một sự tự do trong tâm linh. Hãy xem Lời Chúa nói gì về điều này:

“Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với những người Do-thái đã tin Ngài, “Nếu các ngươi tiếp tục vâng giữ lời Ta, các ngươi là môn đồ thật của Ta. Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do.”” – Giăng‬ ‭8:31-32‬ ‭BD2011‬‬
Nếu sự thật về một việc nào đó làm chúng ta trở nên sợ hãi, muốn trốn tránh hoặc cảm thấy bất an thì đây là một dấu hiệu rằng chúng ta cần được giải phóng. Hãy nhớ rằng, kẻ thù linh hồn sẽ luôn tìm mọi cách che đậy danh tính trung thực của chúng ta và chúng sẽ dùng sự ẫn dấu về một việc nào đó để thực hành việc này.

Khi sự thật về một việc nào đó được phơi bày ra trong ánh sáng, nó trở nên một dây chuẩn mực. Có nghĩa rằng, mỗi người trong chúng ta sẽ phải làm một quyết định. Trên núi Cạt-mên, khi đang đối đầu với các tiên tri giả của thần Ba-anh, ông Ê-li đã cảnh báo dân Chúa với lời này:

“Đoạn Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời.” – I Các Vua 18:20

Đã đến lúc chúng ta cần xác định lại lòng tin cậy của mình. Chúng ta có đang đặt lòng tin cậy ở khả năng của chúng ta chăng? Chúng ta có đang đặt lòng tin cậy ở một tổ chức nào chăng? Chúng ta có đặt nặng vấn đề với chức vụ chăng? Chúng ta tin gì và chúng ta tin ai? Đây không phải là một lúc để ‘đi giẹo hai bên’ nữa. Hãy lắng nghe tiếng Đức Thánh Linh phán cùng Hội Thánh Chúa hôm nay.
“Há chẳng phải Ngài đã giải cứu linh hồn con khỏi chết, Khiến chân con không bị vấp ngã, Ðể con có thể bước đi trước mặt Ðức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống sao?” – Thi-thiên‬ ‭56:13‬ ‭BD2011‬‬

Chúng ta là con cái của Nước Sáng Láng, hãy ngẩn đầu lên để bước đi trong ánh sáng của sự sống và đối diện với sự thật trong mọi việc!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Đất Có Đang “Mửa” Chúng Ta Ra Không?

Ngày 5, Tháng 4, Năm 2019

Lời Chúa trong Lê-vi Ký 18 cho chúng ta biết rằng một khi đất bị ô uế, do những sự gian ác, phạm tội thờ thần tượng, sự đổ máu vô tội, v.v., thì chính đất, nó sẽ mửa dân cư trong lãnh thổ ra. Điều này có nghĩa là gì? Sự ô uế nghịch cùng một vùng đất nào đó sẽ gây nên một sự việc khá kinh ngạc, ấy là, đất sẽ tống khứ dân cư trong vùng đó ra khỏi chốn ấy. Chúng ta đang nhìn thấy sự việc này xảy ra trong nhiều quốc gia, và Việt Nam cũng chẳng là ngoại lệ.

“bởi vì dân trong xứ, tức những kẻ đã sống ở đó trước các ngươi, đã phạm những việc gớm ghiếc đó, nên xứ đã trở nên ô uế; bằng không đất sẽ mửa các ngươi ra, vì các ngươi làm cho nó trở nên ô uế, giống như nó đã mửa các dân đã sống ở đó trước các ngươi.” – Lê-vi Ký 18:27-28

“Đất sẽ mửa các ngươi ra!” Đây là lý do vì sao, chúng ta cần nhìn biết sự quan trọng của việc đứng nơi chổ sứt mẻ, ăn năn cho dân tộc để cầu thay cho sự thanh tẩy lãnh thổ của đất nước và để khôi phục mối giao ước của chúng ta với Chúa.
Ngay chính Tuyển Dân Chúa cũng đã bị tống khứ khỏi quê hương mình vì những sự phản nghịch, những điều gian ác cùng tội thờ thần tượng của họ đã phá hủy giao ước với Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng khi Chúa thiết lập giao ước với Áp-ra-ham, Ngài đã ban cho ông một lời hứa ơn Phước cho dòng dõi, bao gồm lãnh thổ nơi họ sẽ cư ngụ.

Đây là một thời điểm đoán định cho tương lai. Có nghĩa rằng những quyết định trong cuộc sống của chúng ta hiện giờ sẽ mang lại ảnh hưởng cho chính cá nhân và ngay cả định mệnh của một dân tộc trong tương lai.

Hãy xin Chúa Thánh Linh bày tỏ những sự thỏa hiệp nào mà chúng ta vẫn còn tiếp tục cam kết. Hẳn nhiên, đây là việc thường bị ẩn dấu và sự cam kết đó là một điều vô tình vì thật ra không ai cố tình làm điều đó, hoặc vì chúng ta bị ma quỉ lường gạt. Một lãnh thổ đầu tiên cần được giải phóng chính là… tấm lòng của chúng ta!

Xin Chúa giải cứu và khai phóng chúng ta trong mục vụ này dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Hãy nhớ rằng mặc Khải của Chúa để giải phóng một lãnh thổ là điều tiên quyết, dữ kiện về một địa dư nào đó chỉ là một trong những sự xác chứng về tiếng truyền phán của Chúa cho vùng đất đó, nhưng không nhất thiết là sự khởi đầu cho sự cầu thay ấy.

Xin Chúa dấy chúng ta lên!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Mắt Lòng Ta

Mắt chúng ta đang chú tâm vào điều gì, vào một ai đó, vào một nan đề nào chăng? Điều đó có thể trở nên một thần tượng trong cuộc đời chúng ta.

Hãy nhìn lên Chúa và ăn năn thì sức thu hút của những sự việc kia sẽ bị bẻ gãy và chúng sẽ không còn là những thế lực khống trị chúng ta nữa. Hãy nhìn về Thập Tự Giá!

“Vậy anh chị em hãy ăn năn, hãy trở về với Ðức Chúa Trời để tội lỗi của anh chị em được xóa đi, hầu thời kỳ tươi mới có thể đến từ trước mặt Chúa, và để Ngài có thể sai Ðấng Christ, Ðấng đã được chỉ định từ trước, chính là Ðức Chúa Jesus, đến với anh chị em.” – Công-vụ Các Sứ-đồ‬ ‭3:19-20‬ ‭BD2011‬‬

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Chỉ Vì Yêu!

Có thể nào chăng chúng ta, theo sự suy tính của con người xác thịt, làm cho mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa trở nên phức tạp, rườm rà và khó hiểu? Chúa không có dự định như thế, vì chúng ta là con người bất toàn, không thể giữ trọn luật pháp. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân sũng tùy lòng nhân từ Ngài. Chỉ có thế, Chúa có một chương trình cứu chuộc giản dị và nhẹ nhàng trong sự yêu thương vô hạn lượng của Ngài, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương!

“Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao-xa hay là khôn-sáng mà rao-giảng cho anh em biết chứng-cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán-định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus-Christ, và Đức Chúa Jêsus-Christ bị đóng đinh trên cây thập-tự.” – I Cô-rinh-tô‬ ‭2:1-2‬ ‭VB1925‬‬

Các bạn ơi, hãy cởi bỏ mọi sự rối ren của ‘tôn giáo’, của ‘quy củ giáo điều!’ Đức Chúa Trời đã bày tỏ tấm lòng Ngài qua sự ban cho Con Một của Ngài. Giờ đây, hãy bước đi trong sự yêu thương trong chiến trận thuộc linh để bày tỏ lòng Chúa với dân gian!

Hallelujah!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Bước Ra Khỏi Chu Kỳ 40 Năm

Ngày 4, Tháng 4, Năm 2019

Chúng ta đang di chuyển qua mùa Lễ Vượt Qua, theo Thánh Kinh Lịch, là lúc dân Do Thái ăn mừng sự giải phóng của dân tộc ra khỏi Ê-díp-tô dưới sự lãnh đạo của Môi-se. Chúng ta nhìn biết sự giải cứu này, khi họ giết một con sinh tế để bôi huyết nó trên hai mài cửa, thì đây chính là hình bóng của sự hy sinh của Chúa Giê-su, Ngài chính là con sinh tế lễ Vượt Qua không tỳ vết, Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất, là nhịp cầu làm chúng ta hoà lại với Đức Chúa Trời.

Đây là một thời điểm quan trọng có tính cách tiên tri, ấy là, Đức Chúa Trời muốn giải phóng chúng ta ra khỏi những chu kỳ của ‘đồng vắng’, những chu kỳ tăm tối mà chính dân Ngài xưa khi mặc dù đã được giải phóng khỏi phu tù dưới sự thống trị của vua Pha-ra-ôn, thế nhưng vì tuy duy họ vẫn chưa được giải phóng, họ mang lấy một tư duy của kẻ phu tù và chính điều này đã khiến họ đi lẫn quẫn trong đồng vắng 40 năm mặc dù chuyến hành trình đường bộ chỉ tốn khoảng 11 ngày đường.

Đây là một hình bóng điển hình của sự khống chế của thế giới tối tăm, của những tư duy chưa được đổi mới. Trong giai đoạn đó, Chúa ban cho họ một cơ hội tiến vào Đất Hứa, thế nhưng 10 người trong vòng 12 thám tử đã trở về với một tường trình tiêu cực, đầy sợ hãi vì họ đã chú tâm vào ‘vấn nạn’ mà không nhìn vào những lời hứa ơn phước Chúa đã chỉ định cho họ trong Đất Hứa.

Ngày nay, cũng thế, chúng ta có đang đi lòng vòng lẫn quẫn trong đồng vắng nào chăng? Chúng ta có đang cho phép cái tư duy theo những đường mòn của ‘đường xưa lối cũ’ trói buộc khiến chúng ta không thể nào đặt chân xuống dòng Giô-đanh chăng? Chúa đang chờ đợi chúng ta bước xuống lòng Giô-đanh, Ngài sẽ làm một phép lạ mới để mở đường, để đột phá mọi bế tắc mà kẻ thù linh hồn đang ngăn cản.

Hãy bước ra trong Đức Tin của Con Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng dũng cảm để lòng tin cậy Ngài một lần nữa. Ngài muốn phá vỡ những chu kỳ tối tăm, những đồn lũy linh hồn lưu truyền từ dòng dõi, dân tộc ta. Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ. Đây là một thời để vượt qua, vượt qua mọi nỗi lo âu, sợ sệt do những chấn thương lòng của quá khứ, vì Chúa, Ngài đang làm một điều mới.

“Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao? Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan. Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta; Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang, Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc, Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống. Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta, Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.” – Ê-sai 43:19-21

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Hãy Tỉnh Thức

Ngày 3, Tháng 4, Năm 2019

Hãy nhìn xem những cơ cấu nào đang vận hành để phô bày sự ‘cướp, giết và hủy diệt’ giữa vòng chúng ta?

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật.” – Giăng‬ ‭10:10‬ ‭VB1925‬‬

Vấn đề là chúng ta có đang thông đồng với cái cơ cấu đó chăng?

Sự thỏa hiệp trong thuộc linh thật rất tinh vi, khó nhìn ra vì kẻ thù linh hồn sẽ tìm mọi cách để che phủ sự vận hành của chúng. Nó có thể là sự hoà hiệp với những phong tục tập quán, với những thói quen, với những cái ngạch trong tư duy của chúng ta, được thể hiện trong ‘đường xưa lối cũ’, v.v. Đây là những đồn lũy tối tăm mà Chúa Thánh Linh sẽ ban ơn và khai sáng cho chúng ta nhìn biết sự việc và nguồn gốc của chúng.

Điều tiên quyết là sự nhìn biết! Nhìn biết những phương cách chúng đang vận hành trong con người cá nhân của chúng ta vì đây chính là cái giềng mối của sự kết ước tức là sự thỏa hiệp trong thuộc linh, mặc dù điều này là do sự vô tình hoặc vì chúng ta bị các cơ cấu tối tăm lường gạt.

Có lúc chúng ta cầu thay xin Chúa giải cứu ai đó nhưng thật ra người cần được giải phóng lại chính là chúng ta!

Đây có phải là vấn nạn của chúng ta chăng?

“Hãy tiết-độ và tỉnh-thức: kẻ thù-nghịch anh em là ma-quỉ, như sư-tử rống, đi rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức-tin mà chống-cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế-gian, cũng đồng chịu hoạn-nạn như mình.” – I Phi-e-rơ‬ ‭5:8-9‬ ‭VB1925‬‬

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Nguồn ảnh: Tú Anh Nguyễn

Ngài Đáp Lời Ta

Ngày 3, Tháng 4, Năm 2019

Chúng ta đang ở giữa cơn hoạn nạn nào? Hãy kêu cầu đến danh Chúa, Đấng Cung Ứng mọi nhu cầu!

“Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện với CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông. Ông cầu nguyện rằng, “Từ giữa cơn hoạn nạn con kêu cầu CHÚA, Ngài đã đáp lời con. Từ trong bụng của âm phủ con van xin, Ngài đã nghe tiếng con.” – Giô-na‬ ‭2:1-2‬ ‭BD2011‬‬

Hãy trở về với Đấng Đầu Nguồn.

Hãy nhớ đến Đấng Tạo Hoá mình.

Hãy bước ra, tiến lên vào chốn cao hơn.

Hãy ăn năn để nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh của chúng ta.

“Vì CHÚA ôi, Ngài là Ðấng rất tốt, Ngài sẵn lòng tha thứ, Và có dư dật tình thương đối với người cầu khẩn Ngài. CHÚA ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con; Xin dủ nghe tiếng cầu xin của con. Trong ngày gian truân con sẽ kêu cầu Ngài, Vì Ngài sẽ đáp lời con.” – Thi-thiên‬ ‭86:5-7‬ ‭BD2011‬‬

Hãy yêu cầu đến Danh Ngài, Đấng hay làm phép lạ. Có điều gì quá khó cho Ngài chăng?

“Người ấy sẽ kêu cầu Ta, và Ta sẽ đáp lời người ấy; Trong lúc nguy hiểm Ta sẽ ở với người ấy; Ta sẽ giải cứu người ấy và làm cho người ấy được tôn trọng. Ta sẽ cho người ấy được thỏa lòng sống lâu, Và chỉ cho người ấy ơn cứu rỗi của Ta.” – Thi-thiên‬ ‭91:15-16‬ ‭BD2011‬‬

“‘Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, những việc ngươi chưa từng biết.’” – Giê-rê-mi‬ ‭33:3‬ ‭BD2011‬‬

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Nguồn ảnh: Jerusalem Photos

Kỳ Vọng Của Ta

Ngày 30, Tháng 3, Năm 2019

Có bao giờ bạn trãi nghiệm một sự thất vọng vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng của mình vào một sự việc nào đó chăng?

Chúng ta có đang ôm ấp những niềm hy vọng để nhìn thấy sự mở rộng của vương quốc Chúa chăng? Ồ, thế thì sao những kỳ vọng này lại đem đến một nỗi buồn vu vơ? Chúng ta có đang di chuyển theo thời điểm của thiên đàng chăng? Tôi thiết nghĩ có thể tiên tri Ê-li cũng đã từng mang lấy một nỗi niềm như thế!

Ê-li đang trong cuộc hành trình trốn chạy sau khi hoàng hậu Giê-sa-bên tuôn lời hăm dọa giết ông sau sự tranh chấp giữa ông và các tiên tri giả của thần Ba-anh trên núi Cạt-mên. Đang khi Ê-li ẩn núp trong hang đá, lòng đầy dẫy sự buồn phiền và thối chí, thì Đức Chúa Trời đã viếng thăm ông trong khoảnh khắc ấy với một lời khích lệ như sau:

“Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao-phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang; nầy có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng: Tôi rất nóng-nảy sốt-sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước của Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng-sống tôi.

“Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên-tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết.

“Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.” – I Các Vua‬ ‭19:13-18‬ ‭VB1925‬‬

Ngày nay, nếu những ai giữa vòng chúng ta hiện đang ở trong tình huống như Ê-li xưa kia, hãy nhớ rằng trong mọi nghịch cảnh, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một đạo binh của “Dân Còn Sót Lại” để đồng hành với chúng ta!

Hiện giờ bạn có đang lâm vào một tình trạng bế tắc nào chăng? Có lẽ kỳ vọng của bạn đang bị tan biến theo mây khói? Đây là lúc chúng ta cần suy gẫm một điều:

Đối tượng của lòng mong đợi hoặc kỳ vọng của chúng ta đang dựa vào ai hoặc đặt trên điều gì? Chúa đã sắm sẵn mọi việc vì Ngài là Đức Giê-hô-va Di-rê, Đấng Cung Ứng mọi nhu cầu. Nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn thấy những gì Chúa đang nhìn thấy!

Hãy xoay hướng và nhìn lên Chúa, Ngài là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin ta. Kỳ vọng của chúng ta chính là Chúa, không là những sự việc chúng ta mong đợi!

Hallelujah!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Vị Thế Tiên Phong

Ngày 29, Tháng 3, Năm 2019

Khi Chúa khai phóng chúng ta để ‘đi đầu’, ấy là lúc Ngài xức dầu và ban ơn cho chúng ta đột phá những rào cản, những sự giới hạn của tư duy, của sự khống chế của thế giới tối tăm.

Điều này có nghĩa rằng, chúng ta sẽ xông vào chiến trận thuộc linh, trong danh của Đức Giê-hô-va Vạn Quân, hầu đánh hạ kẻ thù và phá huỷ những đồn lủy gian ác đang trấn giữ lãnh thổ.

Những sự việc bất công gian ác nào đang diễn tiến tại nơi bạn đang cư ngụ? Chúa đang nói gì với bạn về hiện cảnh? Hãy nhớ rằng chúng ta có thẫm quyền để mở và đóng, để bứng nhổ tận gốc sự gian ác trong lãnh thổ. Khi chúng ta đứng giữa chỗ sứt mẻ để ăn năn cho dân tộc và cầu thay, Ngài sẽ nhậm lời.

Nếu chúng ta không thể nhận diện ra những cơ cấu này, là vì lắm lúc, chúng ta có thể nào chăng đang vô tình ‘thông đồng hoặc có sự cam kết’ với chúng? Xin Chúa Thánh Linh bầy tỏ sự ẩn dấu này. Có lúc Chúa sẽ giải phóng cá nhân chúng ta trước để bẽ gãy mọi sự cam kết và khép kín những cánh cửa tối tăm kia, rồi sau đó ơn phước Chúa sẽ được khai phóng trong vùng đất đó!

“Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó.” – Mi-chê‬ ‭2:13‬ ‭VB1925‬‬

Chúa đang khai phóng con dân Ngài để chúng ta nhìn biết mình là ai, trong địa vị làm con Đức Chúa Trời. Hãy dấy lên và sáng loè ra vì vinh quang Đức Giê-hô-va đang mọc lên trên ngươi!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Một Con Đường Mới!

Ngày 28, Tháng 3, Năm 2019

Khi chúng ta đi3 đếnbước đường cùng, thì một con đường mới sẽ được mở ra. Vì dường như Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta ở cuối đường. Thật ra, Ngài luôn ở cùng, thế nhưng vì bản chất con người hay tự phụ, chúng ta khó có thể nhìn biết Chúa trong hiện cảnh cho đến khi chúng ta lâm vào một ngõ cụt.

Hãy chào đón Chúa trong mọi thì, khi thuận lợi hoặc lúc gian nan!

Chúa là tốt lành!

Lửa Thiêng Việt Nam
Www.thiengvn.con

Tại Sao, Tại Sao, và Tại Sao?

Ngày 27, Tháng 3, Năm 2019

Những nghi vấn khởi đầu với mệnh từ ‘Tại sao’ không là một điều tiêu cực, nhưng nó có thể làm cho tâm trí chúng ta rơi vào hai thái cực:

Một, là nó dẫn đến sự nhìn biết thực trạng của chúng ta để tìm biết những sự việc mà chúng ta chưa hề nhìn thấy, trong cõi thuộc thể lẫn thuộc linh.

Hai, là nó dẫn chúng ta đến một ngõ cụt trong niềm thất vọng vô bến bờ, vì khi chúng ta liên tục không tìm được câu giải đáp cho nan đề, thì những ý nghĩ tiêu cực có thể xâm lấn chúng ta vì thật ra chúng vẫn thường là câu trả lời cho những sự việc khó hiểu và cũng là một cái nghạch của tư duy, nhất là khi chúng ta dường như phải đối diện với quá nhiều sự thữ thách.

Xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sự thông sáng để nhận định khi đứng giữa một ‘ngã ba đường’ của việc đoán định một sự việc, một tình huống hoặc một con người nào đó. Thật ra, chúng ta không thể hiểu rõ hoặc nắm bắt được mọi việc. Có lúc, Chúa cho phép những sự việc có vẻ như ‘bất công’ đối với tình cảnh chúng ta đối đầu để dạy dỗ và mở rộng tầm nhìn thuộc linh của chúng ta. Nếu sự phán đoán này đem lại một ‘mối trầm cãm’, một sự lo buồn, thất vọng không lối thoát, thì đây là lúc chúng ta cần nhìn biết ba điều sau đây:

1. Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài là Đấng công bình, Ngài là Đấng toàn tri, toàn năng, toàn tại. Ngài là Alpha và Ô-mê-ga, Đấng Trước Nhất và là Đấng Sau Cùng.

2. Con người là bất toàn và Lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể thấu hiểu mọi việc, ngay cả chính tấm lòng của chúng ta:

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” – Giê-rê-mi 17:9-10

3. Chúa có thể xoay hướng và đảo ngược mọi tình huống và chính Ngài là cội nguồn của mọi việc.

Vì thế, hãy vững lòng trong mọi nghịch cảnh. Những sự việc chúng ta đang nhìn thấy và đoán định có thể không là thực trạng của sự thật theo tầm nhìn của chúng ta. Hãy bước lên vào chốn cao hơn để nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời đang nhìn thấy.

Chúa là tốt lành!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Tôi Phải, Tôi Nên, Tôi Cần…

Ngày 27, Tháng 3, Năm 2019

Nếu bạn tìm thấy đây là những mệnh từ mà bạn hay ôn đi ôn lại trong tâm trí về một điều hoặc một lĩnh vực nào đó, thì chúng ta cần đặt vài nghi vấn như sau:

Những tư tưởng này đến từ đâu? Chúng có khởi động bằng những nỗ lực cá nhân nào để tự biến đổi ngoại cảnh của mình chăng? Chúng đến từ một lời thúc dục của ai đó để cai quản một việc nào chăng? Chúng có xuất nguồn từ sự thôi thúc của một lương tâm bị cắn rứt?

Có lắm lúc, khi Đức Thánh Linh cảm động chúng ta để mang lại một chuyển đổi nào đó, chúng ta có thể khởi đầu với những ý tưởng tương tựa nhưng chúng sẽ không trở nên một sức ép đè nặng trên tâm khảm vì Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta năng lực trong quá trình chuyển đổi và Ngài sẽ xức dầu để chúng ta vượt qua mọi cản trở. Trong nhiều việc Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và hẵn nhiên trong những kỷ luật thuộc linh chúng ta sẽ áp dụng ý chí của mình để vâng phục Chúa, nhưng hãy nhớ rằng, sự nổ lực hoặc sự khôn ngoan của con người xác thịt sẽ không thể nào vùa giúp chúng ta hoàn thành ý Chúa.

Vì sao? Vì những sự việc khởi động bằng sự thúc dục của lý trí, của ngoại cảnh và ngay cả nhu cầu sẽ không mang lại sự sống sung mãn như Chúa đã chỉ định và rồi… sau một thời gian chúng sẽ trở thành những chu kỳ trói buộc chúng ta vì đây là những công việc của xác thịt.

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.” – Ga-la-ti 5:16-18

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” – Mác 14:38

Xin Chúa ban ơn để chúng ta liên tục ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài hầu tiếp thu sự sống sung mãn từ Chúa như Ngài đã chỉ định. Chúa đang nói gì? Chúng ta chỉ cần làm những gì Ngài truyền phán.

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” – Xa-cha-ri 4:6b

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Giờ Ta Đã Đến

Ngày 21, Tháng 3, Năm 2019

Con dân Chúa ơi, khi chúng ta quan tâm đến hiện tình đất nước không phải là chúng ta làm ‘chính trị’. Vì sao? Vì xưa kia, Đức Chúa Trời đã từng đại dụng những con người như Đa-ni-ên, Giô-sép, Đê-bô-ra, Giô-si-a, Ê-xơ-tê, v.v., như những chuẩn mực để mang lại sự giải phóng cho dân tộc, để thiết lập những tiêu chuẩn công nghĩa hầu khôi phục đất nước. Chúng ta thật không thể nào tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ trước những sự việc tang tóc, đói khổ của dân tình. Đây là một thời điểm để chổi dậy, đứng nơi chổ sứt mẻ để cầu thay cho dân tộc và đất nước.

Đây không phải là lúc để chúng ta tiếp tục ‘cũng cố’ mục vụ cá nhân, mục vụ tổ chức… những việc này sẽ được Chúa thiết lập và gia tăng khi chúng ta chú tâm đến sự mở rộng của Vương Quốc Chúa. Chúng ta cần ‘vẫy tay’ giã từ ‘cái tôi’ của chúng ta. Xin Chúa giải phóng chúng ta trong giờ này.

Xin Chúa mở mắt tâm linh và giải phóng chúng ta ra khỏi những sự ‘rập khuôn’ của tư duy. Hãy phá tan mọi xiềng xích của ‘những đường xưa lối cũ’. Hãy bước ra khỏi bốn bức tường của ngôi thánh đường vì còn cả một dân tộc đang ở trong sự hư mất, chưa nhìn biết Chúa.

Hãy xông ra lãnh thổ và nhờ cậy Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc thanh tẩy lãnh thổ qua sự thờ phượng Chúa trong sự ban cho, trong sự khai phóng con dân Chúa, trong sự cầu thay cho đất nước. Hãy bắt đầu với sự cầu thay cho ngay cả con đường nơi bạn sinh sống hằng ngày. Chúa đang muốn làm gì trên đường phố đó, trong phố chợ đó, trong trường học đó, trong nơi chốn việc làm đó? Đây chính là sự mở rộng của Nước Trời, vì Nước Thiên Đàng đang ở trong chúng ta.

Bây giờ chỉ còn một điều: “Tình Yêu Trong Chiến Trận” – Hãy cắt đứt mọi thông đồng với cơ cấu Ma-môn đang xiết chặc dân tình và đất nước!

Hãy dấy lên và toả sáng ra!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Chỉ Có Một Đấng Trung Bảo

Ngày 20, Tháng 3, Năm 2019

Hiện giờ không còn sự phân cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời vì công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê-su đã được hoàn thành trên Thập Tự Giá. Nếu chúng ta vẫn chưa thể nghe được tiếng truyền phán của Chúa và nếu chúng ta phải ‘liên tục’ bị lệ thuộc vào một cơ cấu nào đó để tiếp thu Lời Chúa thì chúng ta cần đặt một nghi vấn cho chính mình. Tại sao? Hẳn nhiên, Chúa có nhiều công cụ để khai phóng Lời Ngài, nhưng chúng ta cần nhớ rằng, ‘Chiên Ta nghe tiếng Ta.’ Đây là một điều cơ bản và là một điều để xác chứng cho mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, vì chỉ có một Đấng Trung Bảo Duy Nhất, ấy là Đức Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời. Hãy mở lòng để nhìn biết Chúa, Ngài đang ở gần chúng ta.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Hiện tình đất nước có như thế này chăng?

Ngày 12, Tháng 3, Năm 2019

“Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-thẳng theo mắt nó; Còn người khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy. Sự giận-dữ của kẻ ngu-muội liền lộ ra tức thì; Còn người khôn-khéo che-lấp sỉ nhục mình. Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công-bình; Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả-dối.” – Châm-ngôn‬ ‭12:15-17‬ ‭VB1925‬‬

Chúng ta dường như đang là những nhân chứng của những vụ việc ngược đời đang xảy ra trong nhiều tầng cấp lãnh đạo của các guồng máy điều hành trong xã hội đang suy thoái. Sự thật không còn bị che dấu hoặc ‘ngã nhào trên đường phố nữa’. Khi một vụ việc gian ác nào đó bị vạch mặt thì nó không còn có đủ chức năng để khống chế dân chúng nữa!

Nguyện xin Thần Lẽ Thật tiếp tục mở tai mở mắt để chúng ta nhìn biết Chúa là Đấng tể trị trên giới cầm quyền vì lòng của các vua nằm trong tay Chúa. Xin Ngài giải phóng chúng ta thoát khỏi cái ách nô lệ, gông cùm tội lỗi của sự thờ thần tượng trong nhiều hình thức. Hãy từ giã, cắt đứt mọi sự thoả hiệp với Ma-môn, với ác linh ‘tôn giáo’ và ăn năn cho chính mình và cho dân tộc để thoát khỏi cái chu kỳ tối tăm mà ác linh sự chết đang hoành hành trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Hôm nay là một ngày của sự giải phóng! Chúng ta đang tiến vào Mùa Lễ Vượt Qua; nguyện xin Chúa ban ơn để chúng ta ‘vượt qua’, từ nơi tối tăm vào nơi sáng láng Chúa đã chỉ định. Đây là một thời điểm ‘Đoán Định’, những quyết định trong lúc này sẽ định đoạt tương lai vận mệnh của dân tộc.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Khởi Đầu Ở Cuối Đường…

Ngày 8, Tháng 3, Năm 2019

Khi chúng ta bước đến ‘đường cùng’ thì đó chính là một khởi đầu mới. Dường như mọi việc cần chấm dứt thì một khởi đầu mới sẽ được mở ra. Đức Chúa Trời, Ngài đã nhìn thấy những ‘điểm tận cùng’ từ thưở ban đầu vì Ngài sống ngoài thời gian.

Những ‘kết cuộc’ nào cần được chấm dứt trong thời điểm này để những ‘khởi đầu mới’ được kích hoạt?

Nếu bạn đang đứng ở một ‘ngõ cụt’… hãy nhìn lên, nhìn vào cội rễ của đức tin chúng ta, tức là Đấng Christ, kìa, một khởi đầu mới tốt đẹp đang được thành hình.

Hôm nay, bạn đang đứng ở nơi nào?

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Điều Trọng Hơn Hết

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2019

Có thể nào chăng, tất cả mọi việc chúng ta làm trên đất này cần xuất nguồn từ Tình Yêu của Đức Chúa Trời? Vì sao? Vì tất cả điều sẽ qua đi, mục vụ sẽ qua đi, danh vọng sẽ qua đi, đời sống chúng ta trên đất này rồi cũng sẽ qua đi. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự thông sáng để nắm biết lẽ thật và đánh giá mọi việc theo hệ thống giá trị của Nước Đức Chúa Trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
I Cô-rinh-tô 13
“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.

“Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”

Lời Ta Trong Miệng Ngươi

Ngày 1, Tháng 3, Năm 2019

Lời nói của chúng ta, nếu xuất nguồn từ cảm xúc, lý trí hoặc sự khôn ngoan của con người chỉ là… những lời hư không, không có quyền phép để giải cứu hoặc khai phóng con dân Chúa. Vì thế, chúng ta cần lắng nghe, tiếp thu mặc khải và nắm bắt ý Chúa, rồi sau đó, chúng ta mới có thể công bố Lời Rhema của Chúa cho hiện cảnh để nhìn thấy sự biến chuyển của thời cuộc theo ý chỉ của thiên đàng.

Giê-rê-mi 1:9-10

“Đoạn, Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.”

Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai tâm, mở trí, và ban cho chúng ta sự thông sáng để nhìn biết ý Chúa cho hiện cảnh.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Sự Phản Kháng Đối Nghịch Với Lẽ Thật

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2019

Đây là một chủ đề quen thuộc với những ai là con dân Chúa, những ai nhìn biết chiến trận thuộc linh trong cuộc sống tin kính Chúa hằng ngày.

Chúng ta dễ nhìn biết sự phản kháng này trong người khác, nhưng có lắm lúc là một điều khó nhận biết trong chính cá nhân mình. Vì sao? Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7:3-5 truyền dạy rằng:

“Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.”

Việc này thật không ai là ngoại lệ vì con người xác thịt của chúng ta không có đủ chức năng để làm trọn luật pháp, tất cả đều do ân sũng của Chúa ban cho chúng ta để nhìn biết lẽ thật. Tạ ơn Chúa, “Chiên Ta nghe tiếng Ta” là một đíều thật tuyệt diệu, Chúa Thánh Linh sẽ vùa giúp để chúng là nhìn biết sự thật về chính con người của mình.

Xin Chúa khai sáng mắt lòng của chúng ta để chúng ta nhìn biết mình và nhìn biết Chúa trong mọi bối cảnh của cuộc đời. Nguyện xin Thần Lẽ Thật soi dẫn và ban cho chúng ta sự thông sáng trong chiến trận thuộc linh hằng ngày.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Ban Ra Những Gì Đã Nhận Được…

Ngày 19, Tháng 2, Năm 2019

Chúng ta chỉ có thể ‘ban ra’ hoặc bày tỏ những gì chúng ta đã tiếp nhận từ Chúa. Những điều này bao gồm nhiều lĩnh vực:

a. Tình Yêu
b. Mặc Khải
c. Lời khích lệ
d. Lòng cảm thông, v.v.

Người ‘được yêu’ sẽ ‘biết yêu’…

Người từng tiếp nhận đặc ân sẽ mở rộng lòng để ban ra…

Chúng ta không thể ‘ban ra hoặc ban cho’ những điều chúng ta chưa sở hữu. Đây là một nguyên tắc cơ bản và dễ hiểu. Quy luật hoặc sự kỷ luật theo các mô hình của tôn giáo sẽ không thể vùa giúp chúng ta bước đi trong sự sống sung mãn trong Thánh Linh. Sự ràng mình, ép buộc để làm những điều lành để cố gắng bày tỏ tình yêu của Chúa cũng chỉ là những việc làm của xác thịt nếu chúng không xuất nguồn từ Chúa. Chúa là nguồn, Ngài là gốc nho, chúng ta là nhánh. Vì thế, sự sống sung mãn trong Chúa sẽ là những dòng chảy tự nhiên tuôn qua cuộc đời của chúng ta là những chiếc bình gốm trống rỗng, được tẫy sạch để trở nên những ống dẫn hầu mở rộng Nước Chúa.

Chúng ta chỉ là những ống dẫn, Chúa là Cội Nguồn của mọi việc.. chỉ có thế.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Dấy Lên Một Đạo Binh Không Tên Tuổi

Ngày 19, Tháng 2, Năm 2019

Chúa Thánh Linh đang khai phóng chúng ta, mỗi một người trong chúng ta là một vũ khí bén nhọn trong tay Chúa. Có rất nhiều ân tứ Chúa đã đặt để trong con dân Ngài. Trong Anh Ngữ có một câu rất lý thú: “It’s a day of the saints…” Có nghĩa rằng, “Đây là một ngày của các thánh dân Ngài…”

Thật đúng vậy, mỗi chi thể trong Đấng Christ cần được triển khai để mở rộng Vương Quốc Chúa trong mọi tầng lớp của xã hội. Có người sẽ được đại dụng trong môi trường tôn giáo, trong những buổi nhóm họp tại các thánh đường, có người Chúa đang sai phái để phá án, để cầu nguyện cho sự thanh tẩy và giải phóng lãnh thổ. Có người đang được Chúa sai phái vào những lĩnh vực kinh doanh để triển khai sự thạnh vượng Chúa đã chỉ định cho con dân Ngài, v.v.

Nguyện xin Chúa giải phóng, khai tâm mở trí hầu phá vỡ mọi giới hạn của tư duy, của những con đường mòn, các đường xưa lối cũ do những sự dạy dỗ sai lầm, do sự khống chế của các ‘ác linh tôn giáo’ khiến chúng ta chỉ rập khuôn nhưng lại chối bỏ mối liên hệ với Chúa. Nếu chúng ta không thể nào nắm bắt được mặc khải, nếu chúng ta không thể lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài một cách trực tiếp, chúng ta sẽ không thể nào gia tăng trong tốc độ Chúa đã chỉ định trong mùa này.
Chúa đang dấy lên một đạo binh không tên tuổi, Chúa đang dấy lên những thế hệ mới để đồng công cộng tác với thiên đàng. Sự liên kết giữa các thế hệ là một điều then chốt để mở khoá ân tứ và mở rộng Nước Ngài.

Xin Chúa giải phóng chúng ta; xin Ngài dấy lên một đạo binh hùng mạnh để bày tỏ danh tính Ngài trên khắp đất.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Hãy Mở Ra!

Ngày 19, Tháng 2, Năm 2019

Chúa có nhiều phương cách để kết nối, để gia tăng và Ngài đang mở ra nhiều con đường mới cho chúng ta. Xin Chúa mở mắt thuộc linh để chúng ta có thể nhìn thấy những gì Ngài đang bày tỏ. Một khi chúng ta nắm bắt được mặc khải từ Chúa, hẳn nhiên, Ngài cũng đã có một đường lối mới đang mở ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem, kìa một chân trời mới đang ̣được thành hình trong cuộc đời của chúng ta cũng như trên toàn lãnh thổ nơi chúng ta đang cư ngụ.

“Ta sẽ đem chìa khóa nhà Đa-vít để trên vai nó; hễ nó mở, không ai đóng được; nó đóng, không ai mở được.” – Ê-sai 22:22

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Đồng Hành Trong Khải Tượng

Ngày 15, Tháng 2, Năm 2019

Chúa luôn liên tục liên kết chúng ta với nhiều con dân Chúa để hoàn thành sứ mạng Chúa giao phó. Có người Chúa gởi đến để chúng ta thông công và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống thuộc linh hằng ngày. Có người Chúa gởi đến để trở thành những đồng minh đắc lực trong chiến trận thuộc linh. Tất cả điều cần thiết để khai phóng chúng ta và mở rộng vương quốc Ngài. Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết ai là người bạn đồng hành trong nhiều mục vụ khác nhau. Đây là sự liên kết của Đức Thánh Linh vì chúng ta thật không thể chủ ý để điều động bất cứ việc gì ngoài ý Chúa.

Có một lần tôi thắc mắc và hỏi Sứ Đồ Chuck Pierce câu này:

“Làm sao để nhìn biết ai là người chúng ta cần đồng hành trong việc Chúa giao phó?”

Đây là câu trả lời của ông:

“Không cần lo âu về việc đó, Chúa sẽ gởi người đến để khai phóng, vùa giúp vì mọi sự cung ứng đã được Chúa dự định và đặt để trên lối đi của chúng ta. Hãy tiếp tục di chuyển theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cô sẽ nhìn biết những con người có đồng khải tượng mà Chúa gởi đến. Hãy đi vào sự yên nghỉ của Chúa.”

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiegnvm.com

Tiếng Vang Dội Của Sự Yên Lặng

Ngày 15, Tháng 2, Năm 2019

Tựa đề này có vẻ mâu thuẫn phải không các bạn? Nhưng có lắm lúc khi đang giữa cơn giông bão, thì sự yên lặng lại là một chiến lược hữu hiệu. Có lúc chúng ta cần đối đáp để gở rối tơ lòng, nhưng có lúc chúng ta cần yên lặng vì chính nó cũng là một lời đối đáp tuyệt diệu.

Vậy thì, khi nào chúng ta cần yên lặng? Điều này không ai có thể khuyên bảo ai, nhưng Đức Thánh Linh là Đấng sống trong chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi thì. Vấn đề là chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa truyền phán hay chăng?

Trong phân đoạn Thi-thiên 46, Lời Chúa cho chúng ta một chiến lược tuyệt vời của chiến trận thuộc linh, ấy là trong câu 10-11, “Hãy yên-lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn-cao trong các nước, cũng sẽ được tôn-cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn-quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương-náu của chúng tôi. (Sê-la)”

Việc gì xảy ra khi chúng ta yên lặng? Chúng ta có thể nhận định vài điều quan trọng giữa cơn giông tố của ngoại cảnh:

1. Tiếng vang dội hoặc tiếng nói của kẻ thù linh hồn
2. Tiếng vang dội hoặc tiếng nói của con người xác thịt
3. Tiếng Chúa truyền phán với chúng ta trong hiện cảnh.

Khi chúng ta yên lặng, ấy là lúc chúng ta kiềm giữ tiếng nói của con người xác thịt, của cảm xúc của chính mình. Và đây là một chiến lược hữu hiệu trong chiến trận thuộc linh. Có lắm lúc cơn sóng gió ba đào chỗi dậy không vì một tác động nào khác hơn là từ con người xác thịt của chúng ta và hẳn nhiên, nó không thể đem lại một sự thông sáng nào cho hiện cảnh.

Điều tiên quyết sau khi chúng ta bước vào sự yên lặng, sự yên nghỉ, ấy là, chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng Chúa truyền phán cho hiện cảnh. “Chiên Ta nghe tiếng Ta!”, tiếng Chúa mang lại một sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Tiếng Chúa khiến bóng tối tăm phải lùi xa chúng ta. Tất cả những việc gì đối nghịch với sự bình an thật không đến từ Chúa vì kẻ thù linh hồn sẽ liên tục mang lại sự rối ren và bất an!

Rồi sau đó, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta một sự bén nhậy để nhận biết tiếng nói của kẻ thù linh hồn mình. Đây là một chiến lược rất giản dị. Tiếng nói của kẻ thù sẽ mang đầy những sắc thái của sự vu khống, bôi nhọ và xuyên tạc vì mục đích của chúng là, “cướp, giết và hũy diệt.” Chúng sẽ tìm mọi cách để xuyên tạc ngay chính cá nhân của chúng ta và hẵn nhiên mục tiêu tối hậu là để xuyên tạc ngay cả danh tính của Chúa.

Hôm nay là một ngày của sự giải phóng. Chúng ta hiện đang ở trong một cơn giông tố nào? Chúa đang ở cùng để ban cho chúng ta sự đắc thắng. “Hãy yên-lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời!”

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Sau Ba Ngày!

Ngày 14, Tháng 2, Năm 2019

Chúng ta đang trải nghiệm một sự tang tóc nào đây? Chúa hứa Ngài sẽ dấy chúng ta lên sau ba ngày chuyển đổi…

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhận biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mua, như mua cuối mùa tưới đất.” – Ô-sê 6:1-3

Sự chuyển đổi sẽ đến khi chúng ta ăn năn để xoay hướng. Khi chúng ta khởi đầu ăn năn, Chúa sẽ giáng xuống để khôi phục tất cả. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ dấy chúng ta lên. Đây là một mô hình của sự khôi phục.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Vượt Qua Bức Màn

Ngày 13, Tháng 2, Năm 2019

Xưa kia, sau mỗi lần Môi-se trò chuyện cùng Chúa, mặt ông sáng rực phản chiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì ông đã ở trong sự hiện diện của Chúa.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng dân sự đã trở nên sợ hãi vì thế Môi-se đã phải lấy màn che mặt ông sau mỗi chuyến trở về từ núi Si-na-i. Hãy xem trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28-30

“Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mười đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn. Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na -i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần.”

Tại sao con dân Chúa lấy làm sợ hãi khi đến gần sự hiện diện của Chúa trong thời ấy? Có một phân đoạn khác nói về sự sợ hãi của dân sự khi họ chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời và họ sợ bị mất mạng. Xem trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:19-21

“Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. Môi-se đáp rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Vậy, dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịt có Đức Chúa Trời ngự ở trong.”

Chúng ta cần nhìn biết điều này, “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.” – I Giăng 4:18

Một khía cạnh của vấn nạn này thật ra cũng tiềm tàng trong việc con dân Chúa vẫn chưa được khai phóng như Chúa đã chỉ định vào thời kỳ của hội thánh ban đầu. Hãy nhớ rằng Chúa muốn mở rộng vương quốc Ngài và Chúa đã đặt để những kho tàng vô giá trong những chiếc bình gốm đơn sơ tức là mỗi một người trong chúng ta đã được Chúa ban phát rất nhiều ân tứ.

Chúng ta được ban cho các chức năng thuộc linh để tiếp thu mặc khải qua mối tương giao mật thiết với Ngài, “Chiên Ta nghe tiếng Ta.” Nếu chúng ta vẫn tiếp tục không thể lắng nghe được tiếng truyền phán của Ngài một cách trực tiếp, hãy đến với Chúa để tìm biết cội nguồn của vấn nạn này. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời luôn liên tục xử dụng nhiều công cụ để chuyển tải Lời Chúa, nhưng tất cả những việc này cần là sự xác chứng của những gì Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho mỗi cá nhân.

“Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.” – Ma-thi-ơ 27:50-52

Qua Thập Tự Giá, qua công trình cứu chuộc của Đấng Trung Bảo, Đức Chúa Giê-xu, thật không còn một sự phân rẽ nào nữa giữa chúng ta và Đức Chúa Cha. Hãy dạn dĩ đến gần Ngài.

Những rào cản nào đang liên tục giới hạn chúng ta trong việc lắng nghe tiếng Chúa? Con người xác thịt, cảm xúc, tư dục, ‘ác linh tôn giáo’ nào đang khiến chúng ta lâm vào một tình trạng bế tắc ‘rập khuôn’ nhưng chối bỏ mối liên hệ với Chúa chăng? Xin Chúa giải phóng chúng ta một lần nữa để chúng ta có thể bước vào mối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Tác Động Của Chấn Thương Lòng

Ngày 12, Tháng 2, Năm 2019

Sau khi dân Y-sơ-ra-ên được giải phóng thoát khỏi sự khống chế của Pha-ra-ôn, họ khởi đầu trong một chuyến hành trình ra khỏi Ê-díp-tô để tiến vào Đất Hứa. Một cuộc hành trình lẽ ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ, nhưng Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, họ đã đi lòng vòng, lẫn quẫn trong đồng vắng 40 năm.

Đây là một hiện tượng kỳ lạ, không là ý chỉ của Chúa đã giành sẵn cho con dân Ngài, thế nhưng, nó là một thực trạng mà dân Y-sơ-ra-ên đã bị lâm vào trong thời điểm đó. Trong xuyên suốt cuộc hành trình, họ đã lằm bằm chống nghịch cùng Môi-se, họ đã phạm tội thờ thần tượng, họ đã ‘quên bẵng’ những dấu kỳ phép lạ mà Đức Chúa Trời đã ra tay để cứu vớt và giải phóng họ.

Rồi, đến lúc Môi-se sai phái 12 thám tử vào Đất Hứa dọ thám, thì 10 người trở về với một tâm trạng đầy tự ti mặc cảm, với một tư duy của những kẻ còn sống trong phu tù. Vì sao? Vì mắt lòng họ còn bị vướng mắc trong chu kỳ nô lệ. Đây là một mô hình để chúng ta nhìn biết và để tự cảnh báo lấy chính mình.

Nếu bất cứ một việc gì xảy ra, mà điều đầu tiên chúng ta bị ‘lôi cuốn vào’ là một tầm nhìn tiêu cực, đầy sự ‘lên án’, thì hãy nhờ cậy Chúa để tìm biết cội nguồn của sự việc. Nó chính là một chu kỳ tăm tối xuất nguồn từ ‘chốn phu tù’ của quá khứ. Nếu chúng ta không thể tiếp thu ‘lẽ thật’ hoặc ‘sự thật’ về một điều gì đó, thì việc ấy là một vấn nạn của chúng ta. Kẻ thù linh hồn cũng có thể dùng ‘Lời ngay ý thật’ của Chúa để lên án chúng ta. Đức Thánh Linh chỉ cáo trách với tình yêu thương để xoay hướng và khôi phục chúng ta. Tất cả những tiếng nói nào có tích cách tiêu cực, vu khống hoặc bôi nhọ thật không đến từ Chúa.

Dân Y-sơ-ra-ên đã lằm bằm oán trách Môi-se trong chuyến hành trình đến Đất Hứa vì những chấn thương lòng tại Ê-díp-tô. Họ không thể nhìn biết sự tốt lành và lòng yêu thương của Đức Chúa Trời được chuyển tải qua Môi-se và rồi, với cái tầm nhìn thiển cận đầy xác thịt đó, cả một thế hệ đã bị chôn vùi trong đồng vắng.

Chúa muốn giải phóng chúng ta; Ngài có một chương trình tốt đẹp với một sự sống sung mãn cho con dân Ngài. Nguyện xin Chúa mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng ta thoát khỏi cái chu kỳ rồng rắn rối ren, Ma-môn tăm tối đang thắt chặt, có tính cách dân tộc tính kia. Nguyện xin Chúa Thánh Linh phô bày những tác động của các cơ cấu này vì hôm nay là một ngày của Sự Giải Phóng. Chúa là Đấng tốt lành. Amen!!!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Tôi Tin

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2019

“Bởi Đức Chúa Jêsus nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn-đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi.” – Giăng‬ ‭8:30-32‬ ‭VB1925‬‬

Chúng ta có trọn quyền chọn lựa để tiếp thu lẽ thật và sự chọn lựa nầy lắm lúc lại là một sự tranh chiến giữa con người bề trong và con người xác thịt của chúng ta.

Đúng thế, là con dân Chúa, chúng ta cần nhận biết Thần Lẽ Thật đang liên tục phô bày sự thật để phá hũy công việc của thế giới tối tăm.

Xin Chúa Thánh Linh khai sáng tâm trí và mở mắt tâm linh để chúng ta nhìn biết lẽ thật và chúng ta sẽ liên tục bước đi trong sự tự do của Thánh Linh!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội-lỗi là tôi-mọi của tội-lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu Con buông-tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự-do.” – Giăng‬ ‭8:34-36‬ ‭VB1925‬‬

Có Nên Chuyển Đổi Chăng?

Ngày 9, Tháng 2, Năm 2019

Chúa muốn gia tăng mỗi một người trong chúng ta và thật ra, nếu chúng ta muốn được Chúa đại dụng để mở rộng vương quốc Ngài, chúng ta có thể sẽ phải thuận phục ý Chúa trong mọi việc. Hẳn nhiên sự gia tăng đòi hỏi lòng cam kết cá nhân, đồng thời,chúng ta cần nhìn biết một việc, ấy là, sự gia tăng và sự chuyển đổi sẽ đi song song. Vì sao? Vì những gì chúng ta đang thực hiện, những mối liên hệ chúng ta hiện đang có, mặc dù là những điều tốt lành Chúa đã ban cho chúng ta trong mùa qua và tạ ơn Chúa cho những điều đó, nhưng nếu chúng ta muốn được gia tăng, chúng ta cần chuyển đổi để tiến vào một mùa mới và Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều mới mẻ với một tầm nhìn mới để được gia tăng.

Hãy chào đón những chuyển đổi Chúa đang cho phép xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa mở mắt lòng và ban cho chúng ta một tầm nhìn mới trong mùa này. Khi chúng ta nhìn thấy những gì Chúa đang nhìn thấy, chúng ta sẽ sẵn lòng thuận phục sự chuyển đổi Chúa đang cho phép xảy ra. Hãy từ bỏ những ‘đường xưa lối cũ’ để gia tăng. Hãy nhờ cậy Chúa để buông bỏ những ‘điều cũ ‘ để nắm bắt những ‘điều mới mẻ.’

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Tác Động Của Dây Chuẩn Mực

Ngày 7, Tháng 2, Năm 2019

Chúng ta là con dân Chúa, và với một tấm lòng tìm kiếm ý Chúa để mở rộng vương quốc Ngài, chúng ta thật luôn có lòng tìm học Lời Chúa. Thế nhưng, khi Lẽ Thật của Chúa được khai phóng, chúng ta liệu có thể tiếp nhận được Lời Chúa không?

Người Việt chúng ta có một câu rất lý thú, “Lời thật mất lòng.” Câu này mang lấy một ý nghĩa tuy dễ hiểu, nhưng thật ra là, chúng ta có thể dễ dàng tiếp nhận ‘sự thật’ khi nó phô bày điều gì đó mà chúng ta chưa muốn buông bỏ chăng? Nói một cách khác, khi Lời Chúa giáng xuống như một dây chuẩn mực để mang lại sự chuyển đổi cần thiết, nó sẽ mang lấy một tác động ‘phân rẽ’, không là một tác động tiêu cực, nhưng Chúa dùng Lẽ Thật trong Lời Ngài để phân rẽ bóng tối và ánh sáng, như trong Sáng Thế Ký, đoạn một, khi Chúa tạo dựng nên trời và đất, Ngài đã truyền phán một lời, “Phải có sự sáng”, thì sự sáng đã đến để phân rẽ bóng tối và ánh sáng.

A-mốt 7:8

“Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không còn đi qua nó nữa.”

Chúa dùng dây chuẩn mực của Ngài để cảnh báo và xoay hướng con dân Chúa. Đó cũng là lúc mà chúng ta cần xông vào chiến trận thuộc̣ linh để đối nghịch với các cơ cấu vận hành như một rào cản để đánh lạc hướng con dân Chúa. Đây là một thời điểm đoán định, những gì chúng ta quyết định trong lúc ấy sẽ định đoạt đường hướng của chúng ta trong mùa này.

Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn đang vận hành giữa vòng chúng ta để làm sáng tỏ mọi việc. Khi dây chuẩn mực của Chúa giáng xuống, mỗi người trong chúng ta cần làm một quyết định, ấy là: Chúng ta sẽ xoay về hướng nào? Chúa ban cho chúng ta một sự tự do tột đỉnh để làm một quyết định mỗi khi ý Chúa được chuyển tải qua Lời Ngài.

Xin Chúa Thánh Linh soi dẫn và ban cho chúng ta sự thông sáng để nhìn biết Ngài trong mọi bối cảnh khi Lẽ Thật được chuyển tải qua Lời Ngài.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Một Tư Duy ‘Thạnh Vượng’

Ngày 2, Tháng 2, Năm 2019

Thế nào là một ‘Tư Duy Thạnh Vượng’?

1. Tích cực và chú tâm đến giải đáp, không chú tâm đến nan đề

2. Mang lấy một tinh thần đắc thắng dựa trên đối tượng của Đức tin của chúng ta tức là Chúa!

Trong tình cảnh bệnh tật, chúng ta có một cơ hội để trải nghiệm Đức Giê-hô-va Ra-phê, Đấng Chữa Lành mọi bệnh tật!

Trong tình cảnh nghèo đói, hãy mở rộng lòng ban cho để gieo giống, để trải nghiệm Đức Giê-hô-va Di-rê, Đấng cung ứng mọi nhu cầu. Hãy nhớ rằng sự ban cho không tuỳ thuộc vào số lượng nhưng tuỳ vào tấm lòng rộng rãi và sự ban cho bao gồm nhiều lĩnh vực không chỉ trong tài chánh.

Trong tình cảnh bị khống chế, chúng ta có một cơ hội để trải nghiệm quyền năng của Đấng giải phóng. Hãy cắt đứt mọi thỏa hiệp với các cơ cấu tối tăm. Chúng ta có đang bị vướng mắc trong cái mạng lưới của ‘ác linh tôn giáo’ nào, tức là rập khuôn theo qui củ giáo điều nhưng lại chối bỏ mối liên hệ với Chúa chăng?

Khi chúng ta thật sự trải nghiệm tình yêu của Chúa và nhìn biết Ngài là ai trong cuộc đời của chúng ta, lòng chúng ta sẽ mở rộng. Có thể nói rằng, lòng rộng rãi ban cho là một dấu vết của Tay Chúa trên một cuộc đời. Những ai nhận được tình yêu của Chúa sẽ có đủ chức năng siêu nhiên để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với dân gian!

Lòng chúng ta sẽ mở rộng trong nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực ban cho để vùa giúp các anh em mình trong cơn thiếu thốn; lòng chúng ta sẽ mở rộng để chia sẽ mặc khải, để khai phóng con dân Chúa, để mở rộng Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có được một tầm nhìn đời đời của Chúa trong mọi việc.

Nhìn vào hiện cảnh của dân tộc Việt Nam, chúng ta cần dâng cao lời ngợi khen Chúa vì đây là một thời cơ cho chúng ta trải nghiệm các dấu kỳ phép lạ của Chúa. Chúng ta có thể trải nghiệm sự sống sung mãn qua nhiều Danh Xưng của Đức Chúa Trời hầu thể hiện Danh Tính Ngài trên khắp đất. Hallelujah!

Xin Chúa ban cho chúng ta sự thông sáng và giải phóng chúng ta thoát ra khỏi nanh vuốt của những cơ cấu rồng rắn, Ma-môn đang xiết chặt dân tộc. Chúng ta cần làm một quyết định để ra trận đối nghịch hầu phá hũy sự thắt chặt này. Hãy mở rộng lòng mình trong sự ban cho!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Sự Trống Vắng Trong Tâm Hồn…

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2019

Chúng ta được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa. Ngài là Cha của linh hồn chúng ta và có một điều thật kỳ diệu về cội nguồn của chúng ta, ấy là, ngoài Chúa ra, không có một điều gì trên thế gian này có thể khỏa lấp sự trống vắng của tâm hồn.

Bạn có thể dùng nhiều phương tiện vật chất của thuộc thể để tìm cách mang lại một niềm vui mới cho cuộc sống. Thế nhưng, những điều đó chỉ là tạm thời, và rồi sau những cuộc vui chơi, sau những chuyến du hành và ngay cả những việc chúng ta làm trong ‘mục vụ’, cũng không thể nào thay thế cho mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa.

Đúng thế, Chúa là cội rễ của mọi việc, của sự sống của chúng ta khi còn trên đất này và ngay cả trong cõi đời đời. Ngài là một nguồn sự sống vô biên. Hãy xem Lời Chúa trong Rô-ma 8:35-39:

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

“Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

Tình yêu Chúa đối với chúng ta sẽ tồn tại cho đến muôn đời và khi chúng ta trở về với Cội Nguồn của Sự Sống, sự trống vắng của tâm hồn sẽ tiêu biến đi vì sự sống sung mãn trong sự hiện diện của Chúa sẽ là nguồn sự sống trung thực cho chúng ta trong mọi lĩnh vực, thuộc linh lẫn thuộc thể.

Hãy trở về với cội nguồn của sự Yêu Thương vì Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Một Lời Cảnh Báo Về Mô Hình ‘Rập Khuôn’

Ngày 28, Tháng 1, Năm 2019

Trong chuyến hành trình khi tôi về thăm gia đình vào cuối năm 2015/đầu năm 2016 Chúa đã mở ra những mặc khải về sự vận hành của các cơ cấu rồng rắn tiềm tàng và thể hiện trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ‘dân tộc tính’ của chúng ta. Tạ ơn Chúa Ngài đã khai phóng những mặc khải này và Chúa đã cho phép tôi chia sẽ trong vài sứ điệp cùng nhiều bài viết về chủ đề này trong vài năm qua.

Một trong những điều Chúa đã phô bày trong chuyến hành trình này bao gồm tác động và hậu quả của sự vận hành của cơ cấu rồng rắn là trên tâm trí của nhiều con người sinh sống trong bầu khí quản bị khống chế. Và thật ra, sự khống chế này không ‘tây vị’ một ai, vì cái cơ cấu này tiềm tàng trong huyết mạch của dân tộc. Chúng ta những ai hiện đang cư ngụ khắp các nơi, không chỉ là những ai đang hiện sinh sống tại Việt Nam, nếu chúng ta chưa nhìn biết Chúa để được giải phóng, chúng ta vẫn có thể bị mạng lưới ‘rồng rắn’ khống chế.

Điều cơ bản của cơ cấu này là để gây nên sự bấn loạn trong tâm trí, trong tâm hồn, trong tâm linh khiến mọi sự không thể nào hòa hợp và hẳn nhiên nó là một yếu tố khiến con dân Chúa không thể đồng nhất trong việc hiệp một, vì khi chúng ta vẫn còn bị phân tán trong nhiều lĩnh vực nhất là khi không thể tương giao với Chúa thì chúng ta cũng không thể kết nối với con dân Chúa. Khi chúng ta không thể liên kết với Chúa, chúng ta sẽ không thể nào lắng nghe và nhận biết tiếng Ngài, điều này dẫn đến sự vô tình phá vỡ giao ước với Chúa.

Một khía cạnh quan trọng có liên quan đến nan đề này chính là lòng mong ước tìm kiếm Chúa. Có thể nói rằng con dân Chúa thật tình dốc lòng tìm kiếm Ngài, nhưng than ôi nếu chúng ta không thể liên kết với Ngài, tức là tâm linh qua tâm linh vì Đức Chúa Trời là Thần, chúng ta thờ phượng Ngài qua tâm thần và lẽ thật, thì, chúng ta dễ bị sa vào một cái bẫy của ‘ác linh tôn giáo’. Cái cơ cấu tối tăm đó sẽ tìm cách khuyến dụ con dân Ngài qua những hình thức ‘tôn giáo’, có vẽ là công nghĩa, nhưng lại chối bỏ mối liên hệ mật thiết với Ngài.

‘Ác linh tôn giáo’ sẽ bầy vẽ những phương cách trong nhiều lĩnh vực, ngay cả trong việc cầu nguyện theo ‘khuôn khổ’, ‘rập khuôn’, nhưng rất qui mô. Nó sẽ dùng ngay cả Thánh Kinh để dẫn dụ con dân Chúa ‘lặp đi, lặp lại’ những lời cầu nguyện ‘lồng vào’ trong các câu Kinh Thánh. Lời Chúa trong chữ và văn tự là điều cần thiết cho chúng ta, thế như nếu lời đó không có sự hà hơi của Đức Thánh Linh thì chúng cũng chỉ là lời bằng văn tự. Chúa Thánh Linh di chuyển thật linh động tuỳ theo thời điểm của thiên đàng và ý chỉ của Chúa cho hiện cảnh. Vì thế, nếu chúng ta chỉ rập khuôn để lặp lại những lời cầu nguyện khuôn khổ ấy thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội lắng nghe tiếng Chúa truyền phán cho hiện cảnh trong giây phút đó. Hãy xem Chúa nói gì về lời trong văn tự:

II Cô-rinh-tô 3:4-6

“Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.”

Nguyện xin Chúa giải phóng chúng ta, mở khoá ân tứ, ban cho chúng ta sự bén nhậy trong tâm linh để nhìn biết Ngài và nhờ cậy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi bối cảnh của cuộc đời. Hãy nhớ rằng nguồn cung ứng trong mọi lĩnh vực, thuộc linh lẫn thuộc thể, đến từ Đức Chúa Trời và Ngài đang liên tục truyền phán với chúng ta một cách linh động. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Trong Dòng Chảy Nào?

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2019

Chúng ta không thể nào nắm bắt lẽ thật với tâm trí, với giáo lý, quy củ và giáo điều. Chúng ta không thể nào nhìn biết Đức Chúa Trời với một dây chuẩn mực của con người, tức là sự đo lường theo sự khôn ngoan của con người. Vì sao? Hãy xem Lời Chúa trong Rô-ma 8:5-8:

“Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt, nhưng những ai sống theo Ðức Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh. Ðể tâm trí vào những gì thuộc về xác thịt dẫn đến sự chết, nhưng để tâm trí vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an, vì tâm trí để vào những gì thuộc về xác thịt là chống nghịch với Ðức Chúa Trời, vì nó không chịu thuận phục dưới luật của Ðức Chúa Trời, đúng ra nó không thể thuận phục. Những người sống theo xác thịt không thể làm vui lòng Ðức Chúa Trời.”

II Cô-rinh-tô 3:4-6
“Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời: không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.”

Vậy thì, những điều gì thuộc về xác thịt là chống nghịch với Đức Chúa Trời! Nếu chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý Chúa qua Lời Chúa trong văn tự, nhưng không nhìn biết các định luật thuộc linh do sự bày tỏ của Thần Chúa, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong một cái vòng lẫn quẫn và vô ích vì xác thịt sẽ không thể nào nắm bắt Lẽ Thật của Chúa. Hiện giờ, bạn đang ở trong một tình huống nào? Hãy xoay lòng đổi hướng giờ này. Hãy ăn năn để trở về với cội nguồn của sự sống.
Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Hãy Mở Ra!

Ngày 23, Tháng 1, Năm 2019

Sự ban cho bao gồm nhiều lĩnh vực, không chỉ trong việc tài chánh… Sự ban cho mở khoá ân sũng và khai phóng người nhận lẫn người ban ra. Sự ban cho rộng rãi phô bày lòng khoan dung, yêu thương của Chúa và chúng ta là những ống dẫn để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Sự ban cho trong lời ngay lẽ thật sẽ giải phóng những con người đang trong chốn phu tù bị ma quỷ khống chế. Sự ban cho mở rộng lòng người ban ra lẫn người nhận. Sự ban cho mở cửa trời để chúng ta nhìn biết tấm lòng của Chúa.

Nếu chúng ta cảm thấy khó có thể tiếp nhận những đặc ân Chúa ban cho chúng ta thông qua những người khác, thì đây là một dấu hiệu của một sự khống chế trong cuộc đời của chúng ta.

Đồng thời, nếu chúng ta không thể mở rộng lòng mình để ban cho thì đây cũng có thể là một dấu hiệu rằng chúng ta chưa thật sự nhận biết tình yêu vô hạn lượng của Chúa. Tình yêu và sự ban cho đi song đôi, nếu chúng ta chưa nhìn biết tình yêu, thì chúng ta thật khó để mở rộng lòng mình với những người khác.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Có Liên Hệ Gì Đến Tôi?

Ngày 12, Tháng 1, Năm 2019

Có thể nào chăng chúng ta cũng đã từng đặt câu nghi vấn như trên “Có Liên Hệ Gì Đến Tôi?” Thật ra khi chúng ta nghe đến một vấn nạn nào đó, thì tính chất của con người xác thịt của chúng ta thường có một phản hồi như thế này: “Ồ đây là một nan đề của người này, của người kia, của nhóm này, nhóm nọ, chứ tôi thì hẳn nhiên không có nan đề này.” Đây là một việc thông thường của bản ngã xác thịt của con người vì ai mà lại muốn nhận rằng mình đang bị vướng mắc vào một vấn đề nào đó?

Sự việc này cũng có thể biểu hiện cho sự vô cảm, nhưng lòng vô cảm này xuất nguồn từ đâu? Có phải chăng nó cũng có thể là một dấu hiệu của sự tự ti mặc cảm, vì khi chúng ta thừa nhận sự bất toàn này, e rằng, chúng ta sẽ cảm thấy ‘bất an’ trong tâm khãm? Nếu một sự việc nào đó khiến chúng ta liên tục phản kháng để tự bảo vệ danh tính của mình, thì chúng ta nên đặt một nghi vấn là, “Tại sao chúng ta lại có những sự phản hồi quá lố?”

Khi một con người mang lấy một tinh thần ‘con côi’, thì con người ấy sẽ làm mọi cách để chống trả, để phản kháng hầu ‘bảo vệ’ danh tính của mình, vì nếu chúng ta không tự ‘bương chải’ để phấn đấu thì ai sẽ bảo bộc chúng ta? Một tinh thần ‘côi cút’ gây nên nhiều phản hồi quá lố vì chúng ta sẽ ‘mường tượng’ rằng không có ai trên đời này mà chúng ta có thể tin cậy được. Điều này sẽ khiến chúng ta liên tục ở trong một tình trạng ‘tan tóc, thủ thế, bất an’ và sự tranh đấu này là một sự tranh đấu ‘vô đáy’, nó như là một cái xách tay bị lũng. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được nguồn an ủi, hoặc không có gì có thể ‘làm đầy’ lòng chúng ta được. Đức Chúa Trời, Ngài là Cha chúng ta, Ngài là Cha của linh hồn chúng ta và Ngài là Đấng Duy Nhất có thể ban cho chúng ta một sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của tâm trí. Ngài là Nguồn Sự Sống vô biên, một Nguồn Sống đời đời sung mãn cho chúng ta.

Giăng 14:26-27

“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

Đây là một thời điểm để xoay lòng chúng ta trở về với Cội Nguồn của sự Yêu Thương. Chúng ta không phải là những đứa con không Cha. Cha Thiên Thượng, Ngài là nguồn cung ứng tuyệt đối trong mọi lĩnh vực của cuộc đời. Hôm nay, hãy hướng lòng về cội nguồn của Sự Sống.

Thật vậy, khi chúng ta thốt lên lời này, “Cái vấn nạn ấy không có liên hệ gì đến tôi…” Hãy tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ phô bày lẽ thật để giải phóng chúng ta.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

 

Chúa Đang Phán Gì?

Ngày 11, Tháng 1, Năm 2019
 
Bạn liên tưởng đến điều gì khi ngắm xem tấm ảnh này?
 
Tôi nhìn thấy sự thịnh vượng, Đất Hứa, một miền đất đượm sữa và mật. Chúa đang truyền ph́án gì về điều này? Đây có phải là một lời hứa Chúa ban cho con dân Ngài? Vậy chúng ta làm gì với Lời Hứa này? Có điều kiện tiên quyết nào trong Lời Hứa ấy? Chúa đang truyền phán gì với chúng ta trong lĩnh vực này? Chúng ta công bố cho hiện cảnh?
 
Tôi cũng nhìn thấy ý niệm của “nhánh nho và gốc nho”. Nhánh nho có hiện đang gắn liền với gốc nho chăng? Sự sống sung mãn của chúng ta đến từ Chúa, đến từ mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta có mối liên hệ này hay chúng ta đang sống trong nỗ lực của cá nhân, của mục vụ, của các việc lành, việc tốt? Chúng ta có đang tìm kiếm “Tay Chúa” hay là chúng ta đang tìm kiếm “Mặt Ngài?” Chúng ta có cần ăn năn để trở về với Tình Yêu Ban Đầu chăng?
 
Đức Chúa Trời luôn truyền phán với chúng ta, vấn đề là chúng ta có đang ở trong sự yên nghỉ để lắng nghe tiếng Ngài?
 
Shalom,
 
Lửa Thiêng Việt Nam

 

Hãy Ăn Năn!

Lời Chúa trong Lê-vi Ký 18 nói về một lời cảnh báo, về một mối tai họa của sự rủa sã của đất. Những tỳ vết tâm linh trong một lãnh thổ sẽ khiến cho vùng đất đó bị ô uế và hậu quả của sự việc này được mô tả trong phân đoạn này từ câu 28-30 như sau:

“Vậy, chớ làm đất thành ô-uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư-trú tại xứ trước các ngươi chăng; vì phàm ai làm một trong những điều quái-gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân-sự mình. Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói-tục gớm-ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói-tục đó mà gây cho mình ô-uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.” – Lê-vi Ký‬ ‭18:28-30‬ ‭VB1925‬‬

Chúng ta đang chứng kiến sự việc này xảy ra trong nhiều quốc gia và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Khi dân tình trong một vùng đất phạm tội qua những sự gian ác, bất công, quái gớm, thờ thần tượng, những sự đổ máu vô tội, điều này sẽ hé mở những cánh cửa tăm tối trong lãnh thổ. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5, 30:19, Lê-vi Ký 26:39-42.)

Chúng mang đến một tác động nguy hại trong lĩnh vực thuộc linh và thuộc thể, không khác gì một giấy phép cho các chủ quyền của thế giới tối tăm, cho sự thao túng của ác linh sự chết hoành hành trên lãnh thổ. 

Một hậu quả của việc này chính là sự việc ‘đất mửa các người ra’. Khi đất bị ô uế thì chính nó sẽ tống khứ dân cư hiện đang cự ngụ trong vùng đất đó, nó sẽ ‘mửa họ ra!’ Sự kiện này sẽ liên tục tiếp diễn cho đến khi vùng đất đó được chữa lành!

Trong Sáng-thế Ký đoạn 4, chúng ta nhìn biết máu vô tội của A-bên đã kêu vang đến tận trời và Ca-in đã mang lấy một tỳ vết của sự rủa sã vì tay ông đã vấy máu vô tội của em mình, A-bên. Đức Chúa Trời đã phải ra tay cứu vớt Ca-in khỏi sự rủa sã này.

Sự rủa sã của đất có thể được biểu hiện qua nhiều hình thức mang lại sự tàn phá trong môi trường, sự khô cằn khiến đất không sinh sản hoa mầu như đã được chỉ định. Xin Chúa Thánh Linh khai sáng mắt thuộc linh để chúng ta có thể nhìn thấy cội rễ của hiện cảnh vì chúng ta không thể kết luận, định đoạt hiện tình với những điều mắt thấy tai nghe trong thế giới vật chất!

Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời có một giải đáp tuyệt diệu cho vấn nạn của con người thông qua sự hy sinh, sự đổ Huyết của Con Ngài, Đức Chúa Giê-xu, Trên Thập Tự Giá. Ngài đã trả một giá rất đắt để cứu chuộc chúng ta ra khỏi gông cùm, ra khỏi sự rủa sã của tội lỗi. Hãy xem Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 9:

“Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế-lễ thượng-phẩm của những sự tốt-lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền-tạm lớn hơn và trọn-vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy; Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô-uế còn làm sạch được phần xác-thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh-Linh đời đời, dâng chính mình không tì-tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương-tâm anh em khỏi công-việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào! Nhân đó, Ngài là Đấng trung-bảo của giao-ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao-ước cũ, thì những kẻ được kêu-gọi nhận-lãnh cơ-nghiệp đời đời đã hứa cho mình.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭9:11-15‬ ‭VB1925‬‬

Là con dân Chúa, chúng ta hãy đứng giữa chổ sứt mẻ để ăn năn và cầu thay cho dân tộc. Chúa đang sẵn lòng lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Hãy xoay bỏ đường xưa lối cũ, hãy buông bỏ những giáo điều luật lệ rườm rà của ‘tôn giáo’, của tổ chức để trở về với tình yêu ban đầu cùng Chúa trong mối tương giao mặt đối mặt với Ngài!

“và nhược bằng dân-sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu-nguyện, tìm-kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha-thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai-vạ.” – II Sử-ký‬ ‭7:14‬ ‭VB1925‬‬

Chúa đang chờ đợi chúng ta xoay lòng!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Chiên Ta

Ngày 14, Tháng 10, Năm 2018

Chiên Ta, nghe tiếng của Ta
Tiếng Ta êm ái dịu dàng không thôi
Lòng Ta mở rộng yêu thương
Chiên Ta, Ta nhớ Ta tìm Ta yêu

Chiên Ta, sao vẫn bôn ba?
Hãy mau mau đến cùng Ngài hôm nay
Tình Cha phủ bóng Tối cao
Đêm ngày chăn dắt quan phòng thương yêu

Chiên Ta, hãy nhớ đừng Quên
Không còn ngăn cách chia lìa khỏi Ta
Con Ta đã chết thay người
Màn đền thờ ấy từ trời xé toang

Chiên Ta, chiên của Cha Ta
Ta yêu, Ta nhớ muôn đời không thôi
Một con lạc mất Ta buồn
Băng đèo vượt núi tìm con đêm ngày

Chiên Ta, chớ sợ chẳng lo
Di-rê Đấng đã lo toan mọi điều
Giờ đây hãy mở lòng ra
Ta đang chăm chú đêm ngày lắng nghe

Chiên Ta, mở mắt mở lòng
Thông công trực tiếp với Ta hằng ngày
Không còn phân cách chia lìa
Lời chưa ra khỏi Ta liền nhậm ngay

Chiên Ta, lên Chốn Cao Hơn
Đồng ngồi với Chúa các nơi trên trời
Nơi Cao nơi chốn của Ta
Thẫm quyền danh tính Cha Ngài ban cho

Chiên Ta, chớ sợ chẳng buồn
Bước vào Thánh Ý Chúa Cha hằng giờ
Sao ngươi chẳng đến cùng Ta?
Bôn ba khắp chốn tìm Cha qua người?

Chiên Ta, hãy đến với Ta
Từ nay luôn hướng về Ngài không thôi
Tay Ta Tay Chúa chẳng dừng
Đêm chăn ngày dắt Ta hằng yêu ngươi

Chiên Ta, con hỡi con yêu
Cùng Cha cùng Chúa đồng hành từ nay
Lướt mây lượn gió băng ngàn
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Chiên Ta, Ta mến Ta yêu
Tình Cha mở khoá giải bày tâm cang
Từ nay thiên lộ bay cao
Vung gươm thanh tẫy vùng miền dân gian!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-10-2018

Phản Kháng Vì Chấn Thương Lòng?


Ngày 8, Tháng `1, Năm 2019

Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một sự bén nhạy trong tâm linh để phân biệt mọi việc, nhất là những sự kiện có liên quan đến những chấn thương lòng trong cuộc đời của chúng ta.

Khi một việc đáng tiếc nào đó xảy ra, nếu việc này không được ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn, thì nó sẽ liên tục ẩn núp dưới một bức bình phong của sự chấn thương lòng của sự xung đột. Thật ra, những xung đột trong cuộc đời của chúng ta là những yếu tố quan trọng cho sự chuyển đổi nào đó, cần thiết để chữa lành, để gia tăng và liên kết chúng ta với một mục đích mà Chúa đã dự định. Vì thế, sự phản hồi của chúng ta giữa những xung đột này là then chốt, nó có thể mở khoá ân tứ của chúng ta hoặc nó có thể trở thành một rào cản khiến chúng ta không thể tấn tới để bước lên vào chốn cao hơn trong ý Chúa.

Nếu những trải nghiệm của sự xung đột nào đó khiến cho chúng ta bị tổn thương, nếu lòng tự ái của chúng ta bị đụng chạm vì sự bất đồng ý kiến, thì chúng ta cần đặt vài nghi vấn:

1. Chúa đang nói gì với chúng ta trong hiện cảnh này? Có thể nào chăng, việc ‘ai đúng ai sai’ không là một chuyện quan trọng, nhưng sự phản hồi của chúng ta chính là một dấu hiệu của một sự việc nào đó mà Chúa muốn dùng để giải phóng chúng ta qua bối cảnh của sự xung đột này.

2. Đừng lo nghĩ về đối tượng của sự xung đột. Vì sao? Vì chính Chúa sẽ xử lý với từng cá nhân trong bối cảnh. Vấn đề quan trọng ờ đây là chúng ta cần giữ lòng mình trong sạch trước mặt Chúa, mọi việc khác Chúa sẽ lo toan. Nếu sự việc xảy ra khiến chúng ta ‘bị đối xử oan uổn’, nếu chúng ta cần được minh oan, thì Chúa đã biết rõ mọi việc và Ngài sẽ hoàn tất mọi việc để minh oan cho chúng ta.

3. Hãy buông bỏ lòng tự ái cá nhân. Vì thật ra, ‘lòng tự ái’ là một thể hiện ẩn dấu của ‘cái tôi’ của chúng ta, của ‘cái lòng tự cao’ của chúng ta. Vì, không một ai là hoàn hảo, chúng ta là con người bất toàn và cũng sẽ có lúc vấp phạm. Khi chúng ta cảm nhận rằng ‘lòng tự ái’ của mình bị tổn thương, hãy đến với Chúa, xin Ngài giải bày sự việc để phô bày cội rể của sự tổn thương này. Vì, đây là một cơ hội quý báu để Chúa giải phóng chúng ta.

4. Hãy nhờ cậy Chúa để tha thứ. Tha thứ cho chính mình và cho đối tượng của sự xung đột. Sự tha thứ là một quyết định của tâm chí, nó không tuỳ thuộc vào cảm xúc. Khi chúng ta vâng lời Chúa để tha thứ những người làm tổn thương mình, thì chính điều đó sẽ không còn quyền hành để khống chế tâm hồn của chúng ta.

Rô-ma 8:28:

” Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

Nguyện xin Chúa Thánh Linh soi dẫn chúng ta trong mọi bối cảnh của cuộc đời. Chúa có một chương trình tốt đẹp để gia tăng chúng ta trong năm mới này.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam

Những Sự Kiện Tiên Quyết

Ngày 3, Tháng 1, Năm 2019

Xuyên suốt trong Thánh Kinh chúng ta nhìn thấy nhiều sự kiện ban đầu thường là những khoảnh khắc lịch sử. Đồng thời, khi chúng ta nhìn biết một việc nào đó mà Chúa nhấn mạnh ba lần hoặc hơn ba lần thì đây là những mô hình thuộc linh mà Chúa muốn ban cho chúng ta để nhìn biết giá trị̣ hệ thống Nước Đức Chúa Trời. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi chỉ có thể nêu lên một thí dụ điển hình và đơn sơ về việc này. Trong Sáng Thế Ký đoạn một, khi trời đất còn là vô hình và trống không, khi sự mờ tối còn ở trên mặt vực, Đức Chúa Trời đã truyền phán một lời, “Phải có sự sáng”, thì sự sáng đã được thiết lập trên đất. Đây là một mô hình đầu tiên, tiên quyết trong Thánh Kinh về Lời Truyền Phán của Chúa. Vì thế, trong mọi hiện cảnh, mặc dù có tối tăm và hỗn độn như thế nào chăng nữa, khi chúng ta tiếp thu để lắng nghe và công bố Lời Truyền Phán của Chúa cho hiện cảnh thì sự tối tăm sẽ phải lùi xa. Đây là một mô hình quan trọng trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta.

Cũng thế, những việc gì, những điều gì và ngay cả những dân tộc mà Chúa đặt để trong địa vị hàng đầu, mang nhiều ý nghĩa quan trọng có liên hệ đến sự mở khoá ơn phước cho vùng đất đó. Trong thời điểm này, Chúa Thánh Linh cảm động tôi đề cập đến sự mở khoá, sự khai phóng của những người Sắc Tộc trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Họ là những dân tộc Chúa đã chỉ định nơi cư ngụ tại các vùng đất ấy là vì Chúa có một chương trình đặc biệt cho lãnh thổ đó, và, sự thịnh vượng của những nơi chốn này tùy thuộc vào sự khai phóng của các anh chị em người Sắc Tộc. Vì sao? Vì Chúa đã đặt để họ ở những nơi này trong địa vị tiên quyết với một thẫm quyền ‘đi đầu’ để khai phóng lãnh thổ.

Đây cũng là một trong những lý do mà các cơ cấu gian ác, khi muốn xâm chiếm một lãnh thổ nào, thì chúng trước hết có chủ ý tiêu diệt những dân tộc bản địa vì họ là những con người Chúa đã trao cho một thẫm quyền để cai quản và khai phóng lãnh thổ đó.

Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa đã ban cho chúng ta một mô hình của sự chúc phước bội phần trên các dòng dõi và nhất là trên thân vị của những người con đầu lòng. Địa vị tiên quyết của ‘Con Đầu Lòng’ mang lấy ý niệm của sự đột phá, của một sự kiện đầu tiên mà chính nó đã chưa bao giờ hiện hữu cho đến khi nó xuất hiện và vì thế, những sự kiện đầu tiên mang lấy một ý niệm tiên tri quan trọng vì ấy chính là sự mở khoá đầu tiên để cho những sự việc tiếp theo được thể hiện.

Thế thì, trong bối cảnh của người Sắc Tộc tại Việt Nam, là con dân Chúa, chúng ta cần nhìn biết vài điều:

1. Những tỳ vết tâm linh nào, những sự việc bất công nào đã xảy đến với các anh chị em người Sắc Tộc trên toàn lãnh thổ tại Việt Nam?

2. Chúng ta có thể đứng vào chổ sứt mẻ để ăn năn cho những sự đổ máu vô tội, những sự gian ác, bách hại đã hoành hành trên những dân tộc này.

Sự tôn trọng để vinh danh ‘vị trí tiên quyết’ của người Sắc Tộc sẽ mang lại một sự chữa lành trong tâm khảm và trong lãnh thổ. Đây là một chià khoá then chốt để mang lại một sự khôi phục trọn vẹn, một cuộc phấn hưng có một không hai trong lịch sử của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam.

Xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một sự thông sáng để chuyển đổi trong xu hướng này. Hãy nhớ rằng, Chi Phái Giu-đa là một chi phái thường được Chúa chỉ định để đi đầu trong chiến trận. Giu-đa có nghĩa là Ngợi Khen. Vì thế, khi dân bản địa của một vùng đất được tôn trọng, được khai phóng để đi đầu trong sự Ngợi Khen, Chúa sẽ giáng xuống và thanh tẫy vùng đất đó và Ngài sẽ đại dụng các dân Sắc Tộc để dẫn đầu sự phấn hưng tại Việt Nam.

Xin Chúa làm điều này trên đất nước của chúng ta. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Một Chiều Cuối Năm

times

Thắm thoát một năm đã trôi qua và chúng ta lại đối diện với một năm mới. Thông thường vào thời điểm này, chúng ta thường có những khuynh hướng để nhìn lại những sự việc đã xảy ra trong năm qua để rút tỉa kinh nghiệm, để suy gẫm về việc quá khứ, hiện tại và những toan tính cho tương lai.

Chúng ta nhìn biết một việc này, Chúa là Đấng Nắm Giữ Tương Lai của chúng ta và Ngài có nhiều phương cách để ban ơn, để giải phóng và gia tăng chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Vấn đề là chúng ta có thể nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh chăng? Hãy nhớ rằng xuyên suốt trong lịch sử của con dân Chúa, của nhiều quốc gia qua các thời đại, Đức Chúa Trời đã từng làm nhiều phép lạ để đảo ngược tình thế hầu giải phóng nhiều dân tộc trên khắp đất. Là một công dân của Nước Trời, chúng ta hãy nhìn lên Chúa, vì thật ra, nếu chúng ta đang đồng hành với Chúa trong hệ thống giá trị của Nước Ngài, thì chúng ta đã, đang và sẽ liên tục bước đi trong chiến thắng, trong Con Một, Đức Chúa Giê-su, tức là Đấng Trung Bảo duy nhất, nhờ Ngài mà chúng ta được làm con thừa kế của Đấng Tối Cao, Đấng sáng tạo cả vũ trụ này. Hãy vững lòng bền chí, chớ kinh hãi vì Chúa đã đi trước để mở đường cho chúng ta. Amen?

“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy.

“Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” – Rô-ma 8:31-39.

Xin Chúa tiếp tục mở mắt tâm linh để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong bối cảnh của cuộc sống hằng ngày của chúng ta, trong hiện tình đất nước. Ngài vẫ n là Đấng định đoạt tương lai chúng ta và là Đấng thường làm phép lạ!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam

Một Điều Mới!

Ngày 31, Tháng 12, Năm 2018

Mến chúc tất cả các bạn một năm mới đầy ơn Chúa. Xin Ngài ban cho chúng ta nhiều cơ hội để nếm biết sự ngọt ngào của Lời Ngài khi chúng ta bước đi trong sự hiện diện của Chúa hằng ngày để thể hiện danh tính trung thực của chúng ta. Đây là một năm của sự thể hiện, sự thể hiện của Nước Ngài, sự thể hiện của Thần Ngài và sự thể hiện của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa ở cùng các anh chị em trong mọi nẻo đường của cuộc đời, xin mặt Ngài chiếu sáng trên chúng ta và gia ơn trong mọi việc tay chúng ta làm. Chúa, Ngài đang làm một điều mới mẻ, Ngài đang mở ra một con đường mới cho chúng ta!

Ê-sai 43:11-19:

“Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu chúa nào khác. Ấy chính ta là Đấng đã rao truyền, đã giải cứu, và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Đức Chúa Trời!

“Thật, từ khi có ngày ta đã là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được?

“Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc các ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Vì cớ các ngươi, ta đã sai đến Ba-by-lôn, lên chúng nó, tức là người Canh-đê, như là người chạy trốn, xuống các tàu mình đã lấy làm vui mừng.
“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vầy:
“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước.

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengnv.com

Ra Khỏi Bốn Bức Tường

Harvest-Field

Ngày 18, Tháng 12, Năm 2018

Một trong những điều mà Đức Thánh Linh đã và đang liên tục truyền phán với hội thánh chúng tôi từ hồi đầu năm nhằm ngày lễ hội Đền Tạm tức là đầu năm của năm 5779 trong Thánh Kinh Lịch (trùng với 2019), khởi đầu vào đầu tháng 9, năm 2018 trong Dương Lịch, là sự chuyển động của Thần Chúa và sự thể hiện danh tính Ngài qua con dân Chúa trong mùa mới này.

Theo truyền thống, thì chúng ta thường dùng những dịp lễ hội để rao giảng Tin Lành, để chia sẻ Lời Chúa cho những người chưa biết đến Chúa, nhưng hiện nay, chúng ta nhìn nhận được một hiện tượng thông thường, ấy là, những con người chưa biết Chúa, dường như họ ít chú tâm đến việc viếng thăm hội thánh mặc dù nhằm ngày lể hội phổ thông như lễ Giáng Sinh, lể Phục Sinh, vân, vân. Thật ra, điều này không có gì là mới lạ, vì, ngay trong thời Chúa Jê-sus, chúng ta nhìn biết, chính Chúa Jê-sus, có lúc Ngài vào Nhà Hội, có lúc Ngài ngồi đồng bàn với kẻ thâu thuế, có lúc Ngài di chuyển giữa đoàn dân đông. Ngài đã di chuyển và viếng thăm dân tình ở nhiều nơi chốn, theo sự dẫn dắt và sự cảm động của Đức Thánh Linh để hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Cha.

Vậy thì, chúng ta cũng không ngoại lệ. Vì sao? Vì Nước Thiên Đàng đang ở trong chúng ta, và bất cứ nơi nào chân ta đạp đến, thì Chúa đã ban cho chúng ta một lời hứa rằng, Ngài ban cho chúng ta lãnh thổ đó. Đây là một thời điểm mà chúng ta sẽ nhìn thấy sự chuyển động của Thần Chúa trong mọi nơi chốn, tại trường học, nơi phố chợ, nơi cổng thành, nơi kinh doanh, nơi chốn chúng ta sinh sống, sinh hoạt, làm việc hằng ngày. Vì thật ra, Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn trong không gian và khoảng cách. Ngài đang hiện diện ở mọi nơi vì Ngài đang ở trong chúng ta. Thật không còn sự phân cách vì đây là một thời của sự gia tăng để mở rộng Nước Đức Chúa Trời. Mỗi một người trong chúng ta được ban cho một vòng ảnh hưởng khác biệt và đó là một nơi chốn mà Nước Chúa sẽ được mở rộng vì Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

Sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong chúng ta sẽ được thể hiện để giải phóng những con người đang ở trong trũng bóng tối của sự chết, họ có thể sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến một ngôi giáo đường nào. Hãy nhớ rằng chúng ta, thân thể của Đấng Christ là Đền Thờ của Ngài, nơi Chúa Thánh Linh ngự, vì Nước Thiên Đàng đang quả thật ở trong chúng ta. Hãy chiếu sáng lên, hãy tỏa sáng lên, sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta trong nơi kín nhiệm vẫn là một năng quyền vô hạn lượng để biểu hiện Danh Tính của Đức Chúa Trời ở mọi nơi, mọi chốn. Amen?

Nguyện xin Chúa khai phóng con dân Ngài và chúng ta sẽ nhìn thấy mùa gặt đang ở khắp nơi mà Chúa sai phái chúng ta trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Đây là một thời điểm đoán định, đây là lúc mà con dân Chúa cần thoát ra khỏi bốn bức tường của ‘tôn giáo’ để đi vào lòng dân gian vì còn rất nhiều dấu kỳ và phép lạ mà Chúa đang muốn bày tỏ để danh Ngài được vang dội trên khắp đất.

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Nhắn Tin Về Những Tin Nhắn!

nhantin

Ngày 12, Tháng 12, Năm 2018

Thân gởi tất cả các bạn đọc liên kết với mạng Lửa Thiêng Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những nhắn tin các bạn đã gởi vào với những lời khích lệ cũng như những lời chào thăm mỗi đầu tuần, mỗi sáng và mỗi tối. Những lời này đã gởi vào với tấm chân tình của các bạn và tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một sự liên kết thiêng liêng qua Lời Ngài trong cùng một niềm tin.

Mấy lúc gần đây, tôi cũng đã nhận được khá nhiều tin nhắn tuy hơi khác biệt nhưng lại có một điểm tương đồng, ấy là nó có một điều kiện hơi là lạ. Tôi xin tóm lược đại ý của điểm này như sau:

“Nếu bạn gởi tin nhắn này đến cho 30 người khác thì bạn sẽ ‘được phước’ hay gì đó, nếu không thì… ”

Các bạn thân mến, có thể các bạn đã nhận được nhắn tin này từ ai đó, và rồi các bạn cũng nhắn gởi lại cho người khác y như vậy. Đây không phải là một lời chào thăm chân thành xuất nguồn từ tấm lòng hoặc từ Chúa Thánh Linh, nhưng nó chỉ là một cái gì đó không đến từ Chúa. Vì thế, nếu chúng ta ‘rập khuôn’ làm theo thì nó chẳng đem lại lợi ích gì cho người gởi lẫn người nhận. Cái thói quen ‘rập khuôn’ này là một tục lệ thông thường, có hình thức bề ngoài nhưng không đến từ sự cảm động của Đức Thánh Linh. Xin các bạn đừng phiền lòng vì tôi thật chia sẻ những lời này với tấm lòng của tôi.

Xin Chúa tiếp tục ban ơn và gia tăng bạn. Xin Ngài mở khoá ân tứ và Ngài sẽ ban cho các bạn những lời thông sáng để khích lệ nhiều người và những nhắn tin của bạn sẽ đầy dẫy tình yêu thương để nâng đỡ những người đang ở trong cảnh đau thương cần sự giải phóng của Chúa.

Shalom & Emmanuel!

Lửa thiêng Việt Nam

http://www.luathiengvn.com

Phép Lạ Là Gì?

Ngày 7, Tháng 12, Năm 2018

Theo nguồn tự điển của Dictionary.com, “Phép Lạ” được định nghĩa như sau:

“Một sự kiện có tính cách kinh ngạc không thể giải thích theo định luật tự nhiên hoặc khoa học và vì vậy được coi là công việc của một cơ quan thiêng liêng.”

Thế thì “phép lạ” là sự vận hành siêu nhiên của Đấng Tối Cao, có nghĩa rằng, đây là công việc lạ lùng vượt quá mọi sự hiểu biết của con người và vì thế, chúng ta không thể nắm bắt những sự việc này qua tình cảm, qua tâm trí, qua sự lèo lái của con người xác thịt của chúng ta. Thật ra, thì Chúa đang mong đợi để bày tỏ chính mình Ngài với chúng ta và từ cội nguồn đó, cuộc đời của chúng ta sẽ đầy dẫy các dấu kỳ và phép lạ và chúng sẽ trở thành một việc ‘thông thường’ trong cuộc đời của chúng ta. Điều này cũng không có gì là khó hiểu. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời là Đấng Siêu Nhiên, Ngài sống ngoài vòng thời gian và chính Ngài bao gồm cả vũ trụ. Khi chúng ta thật lòng bước vào mối tương giao với Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, chúng ta hẳn nhiên bước vào một bối cảnh của phép lạ, đầy sự kinh ngạc, vượt quá sự suy tính và ý định của lòng ta.

Chúa là Đấng Đời Đời, có nghĩa rằng, từ đây cho đến muôn đời, cho đến tận cùng của dòng thời gian, thì chính Chúa, Ngài vượt qua mọi giới hạn ấy vì Ngài bao gồm cả vũ trụ và cả dòng thời gian. Phép Lạ đến từ Đấng tận cùng ấy, và chúng ta là con thừa kế thông qua Đấng Trung Bảo, Đức Chúa Giê-su, trong Ngài chúng ta trở thành con kế tự để làm hoà lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta là một nhánh nho ngoại bang, nay được tháp vào một Gốc Nho Siêu Nhiên và sự sống sung mãn của Ba Ngôi Đức Chúa thật đang tuôn chảy qua chúng ta.

Thế thì, chúng ta không cần phải tiếp tục bôn ba để tìm kiếm các dấu kỳ và phép lạ vì chúng ta ra từ cội nguồn đó. Amen?

Tại sao chúng ta vẫn con lao đao, bức xúc, bấn chấn và bôn ba? Có phải chăng, cội nguồn của vấn nạn này chính là sự chưa thấu rỏ danh tính của chúng ta trong Đấng Christ? Chúng ta đang thể hiện danh tính mình trong địa vị làm con chưa? Hay chúng ta vẫn đang mang lấy một danh hiệu của kẻ đang ở trong phu tù, của một đầy tớ, của một con người đang bị bóng tối tăm khống chế? Đây là vấn nạn của chúng ta. Khi một con người đã từng trải nghiệm những chấn thương lòng, những tỳ vết tâm linh, thì con người đó mang lấy một tâm trạng của một nạn nhân. Có nghĩa là, mặc dù họ không còn ở trong bối cảnh của sự tang tóc ấy, nhưng tầm nhìn hoặc tư duy của họ vẫn còn bị khống chế và rồi họ sẽ tiếp tục thể hiện cái danh tính cũ kỷ kia trong một bối cảnh mới. Đây là những chu kỳ tăm tối do những chấn thương lòng gây nên, và hẳn nhiên, kẻ thù linh hồn của chúng ta sẽ lạm dụng điều này để tiếp tục khống chế chúng ta.

Nhưng Chúa, đúng vậy, nhưng Chúa!!!

Ngài là Đấng hay làm phép lạ. Hôm nay, ngay giây phút này, chúng ta hiện đang thông công với nhau qua bài viết này, Chúa Thánh Linh đang truyền phán với bạn rằng, “Hãy trở lại với Cội Nguồn của Sự Sống.” Có thể bạn đang đối diện với những nan đề mà không ai có thể cảm thông được. Chúa đã biết rõ mọi việc và Ngài biết bạn đang ở đâu, cần gì và Ngài nhìn thấy tấm lòng bạn. Ngài sẳn lòng ban cho chúng ta một phép lạ, thế nhưng, cái phép lạ lớn nhất trong cuộc đời của một con người ấy là, “Sự nhìn biết Ngài là Cha Yêu Thương.” Đây là một chìa khoá then chốt của mọi việc, của mọi nan đề trong cuộc đời của các con loài người. Hallelujah. Khi chúng ta tương giao với Đấng Đầu Nguồn, Đấng Lạ Lùng, Đấng hay làm phép lạ, Ngài là Al-pha và Ô-mê-ga, Đấng Trước Nhất và là Đấng Sau Cùng, chúng ta thật đang ở trong sự biểu hiện của các dấu kỳ và phép lạ và cuộc đời của chúng ta sẽ không còn vất vưỡng, cô đơn, cơ cực và đau khổ nữa, vì chúng ta đang đồng hành với Đấng hay làm phép lạ!

Lạy Cha yêu thương, trong mùa Lễ Hội Ánh Sáng, trong mùa Lễ Hội Hanukkah này, xin Chúa động chạm đến chúng con một lần nữa. Xin Thánh Linh Ngài hà hơi trên những trũng xương khô trong cuộc đời của dân tộc Việt Nam để họ được sống lại. Xin mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng con nhìn biết Ngài là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Xin Ngài tháo gỡ mọi tỳ vết tâm linh, xin Huyết Con Ngài tẩy sạch mọi gian ác của chúng con. Xin Ngài đoái thương dân tộc chúng con một lần nữa. Xin Ngài dấy chúng con lên từ trũng xương khô kia hầu trở thành một đạo binh hùng mạnh cho Nước Ngài. Amen.

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Nghe Gì & Thấy Gì Trong Mùa Lễ Hội Ánh Sáng?

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2018

Một trong những vấn nạn của chúng ta trong cuộc sống thuộc linh là sự việc của hai chức năng, “nghe và thấy”. Chúng ta đang nghe gì và chúng ta đang nhìn thấy điều gì? “Làn sóng” của tâm linh chúng ta đang nắm bắt “đài truyền hình” nào? Vì thế, xuyên suốt trong Thánh Kinh, chúng ta thường tìm thấy trong những mối liên hệ với con dân Chúa, Ngài thường đặt nghi vấn này với họ, “Người thấy gì và nghe gì?” Đức Chúa Trời hỏi họ câu này không phải vì Ngài có nhu cầu cần biết, nhưng là để họ suy gẫm sự tình trong những cảnh rối ren.

Hôm nay, Chúa vẫn đang trò chuyện để vùa giúp chúng ta thoát khỏi mọi sự khống chế trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta đang nghe gì và chúng ta nhìn thấy gì trong hiện cảnh? Vì sao? Vì nếu chúng ta nắm bắt được những gì Chúa đang nhìn thấy, thì chính điều đó sẽ khơi dậy đức tin của chúng ta. Vì, đức tin thì cần được thể hiện hoặc di chuyễn trong thời điểm của Chúa. Việc làm của chúng ta cần được khởi động bởi đức tin, và thật ra, chúng không thể ở trong tư thế chủ động. Vì sao? Nếu mọi việc chúng ta làm trên đất này không được khởi động bởi đức tin, thì ấy chính là sự vận hành của ‘ác linh tôn giáo’. Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 11:6 cho chúng ta biết rằng:

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

Một lần nữa, chúng ta đang nghe gì và thấy gì? Việc làm của chúng ta đã và đang được khởi động bởi đức tin chăng?

Nguyện xin Chúa mở mắt và mở tai chúng con trong mùa này!

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Một Lần Nữa

Ngày Ngày 6, Tháng 12, Năm 2018

Tám ngày của Lễ Hội Ánh Sáng (Hanukkah) này là một cột kết nối để đột phá mọi rào cản trong cuộc đời của chúng ta cũng như trong cuộc đời của dân tộc Việt Nam. Đây là một thời điểm để đảo ngược tình thế, những gì đang làm rối ren tư duy của chúng ta, những việc gì đang và vẫn tiếp tục khống chế dân tộc? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ tương lai và Ngài có những thời điểm và quy định để giải phóng những ai đang tìm kiếm Ngài. Nguyện xin Chúa mở mắt và mở tai thuộc linh để chúng ta nghe thấy và nhìn biết ý chỉ của thiên đàng cho hiện cảnh. Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ và Ngài đang mong đợi chúng ta xoay lòng đổi hướng. Hãy kêu cầu đến Chúa một lần nữa. Xin Ngài viếng thăm đất nước và dân tộc chúng con một lần nữa. Amen!

Emmanuel!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Rụng Như Sung?

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2018

Chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng lạ! Nó thật lạ nhưng đồng thời cũng không lạ gì. Vì Lời Chúa đã cho chúng ta thấu rõ việc này, ấy là, mọi việc có thì của nó. Có thì vui có thì buồn. Có thì sống, có thì chết. Có thì thịnh, có thì tàn, v.v.

Bây giờ là một thời của sự tỏ ra để phô bày sự thật. Những điều nói ra trong buồng kín đang được giảng ra trên mái nhà! Vì sao? Vì những gì dấu kín trong lòng sẽ được rao truyền nơi phố chợ. Đây là một thời của sự thể hiện, điều tốt lẫn điều xấu, điều công nghĩa lẫn điều gian ác vì sự vận hành của Thần chúa đang chuyển động trên khắp đất. Những liên minh cùng dòng chảy sẽ liên kết lại để thể hiện và phô bày ra mọi việc.

Đây là lúc con dân Chúa sẽ thể hiện danh tính trung thực của mình. Chúng ta có đang biểu hiện danh tính mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời chăng? Hãy xem trái thì biết cây!

Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm điều này: “Rụng Như Sung” là như thế nào? Chúng ta đang nhìn thấy sự băng hoại trong nhiều cơ cấu bao gồm các cơ cấu của guồng máy hội thánh Chúa cũng như những guồng máy của các chính quyền trong nhiều quốc gia!

Những thành phần lãnh đạo gian ác, tham quan đang “Rụng Như sung” vì đây là một thời điểm của sự thể hiện trong sự thanh tẫy lãnh thổ. Hẳn nhiên Lời Chúa khuyên dạy ta hãy cầu nguyện cho giới chính quyền trong mọi cơ cấu. Và, lòng của vua thật nằm trong tay Chúa. Xin Ngài xoay hướng lòng họ!

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương tội nhân nhưng Ngài là Đấng công nghĩa, Ngài sẽ bênh vực những con người đang bị khống chế lầm than khi con dân Chúa đứng vào chổ sứt mẻ để cầu thay cho dân tộc mình.

Những hiện tượng “sung rụng” là hậu quả của những điều gian ác mà những con cờ do các cơ cấu tối tăm điều động trong bấy lâu nay, giờ đang gặt lấy điều mình đã gieo.

Thế thì, sự thanh tẫy này cũng đang được diễn ra giữa vòng con dân Chúa. Vì tình yêu thương bao la rộng lớn của Ngài đang gội rữa hầu gia tăng chúng ta, để chuẫn bị cho một mùa gặt lớn. Chúng ta đang và sẽ liên tục nhìn thấy nhiều sự thể hiện giữa vòng con dân Ngài và các dòng chảy đồng nhịp tim đang liên kết lại để biểu hiện danh tính của chúng. Chúng ta sẽ nhìn thấy bông trái của mọi việc trong thời điểm này. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai sáng và ban cho con dân Ngài những mặc khải tươi mới hầu thể hiện Danh Tính Chúa trên khắp đất!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Giải Đáp Cho Vấn Nạn Của Con Người

MuaGatNgày 21, Tháng 11, Năm 2018

Có thể nào chăng, một giải đáp tuyệt diệu cho cuộc đời của chúng ta lại là Tình Yêu của Chúa? Một giải đáp siêu nhiên vượt quá mọi sự hiểu biết của tâm trí